2017.gadā samazinājies Maksātnespējas administrācijā saņemto sūdzību skaits par administratoru rīcību 07.02.2018


Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017. gadā par 39,7% ir samazinājies Maksātnespējas administrācijā iesniegto sūdzību skaits, kas saistītas ar administratoru rīcību. Sūdzību skaita samazinājumu veicinājuši uzlabojumi maksātnespējas administratoru uzraudzības procesā – proaktīva administratoru rīcības un maksātnespējas procesa norises likumības uzraudzības pasākumu veikšana, kā arī kvalifikācijas pilnveides, informēšanas un konsultāciju pasākumi.

2017.gadā Maksātnespējas administrācijā saņemtas 132 sūdzības (2016.gadā – 219) par 85 (2016.gadā – 145) administratoru rīcību. Izskatot saņemtās sūdzības, pieņemti 145 (2016.gadā – 256) lēmumi, tajā skaitā par paskaidrojumu nesniegšanu uz Maksātnespējas administrācijas pieprasījumu sūdzības ietvaros un par iepriekšējā gadā pēdējā ceturksnī saņemtajām sūdzībām, no kuriem 50 (2016.gadā – 90) gadījumos ir atzīti  normatīvo aktu pārkāpumi (27 administratori (2016.gadā – 53)), 90 (2016.gadā 139) gadījumos sūdzības ir noraidītas, un piecos (2016.gadā – 27) gadījumos izbeigta sūdzības izskatīšana.

No 2017.gadā saņemtajām 132 sūdzībām fiziskās personas maksātnespējas procesā saņemtas 58 sūdzības, savukārt juridiskās personas maksātnespējas procesā 74 sūdzības. Attiecīgi fiziskās personas maksātnespējas procesā 23 sūdzības iesniedza pats parādnieks, 24 – kreditori un 11 – trešā persona. Savukārt juridiskās personas maksātnespējas procesā 16 sūdzības iesniedza parādnieka pārstāvis, 45 – kreditori un 13 – trešā persona. No minētā konstatējams, ka kreditori aktīvi iesaistās savu iespējami aizskarto interešu aizsardzībā.

Izskatot sūdzības un konstatējot, ka normatīvo aktu pārkāpumi ir būtiski ietekmējuši efektīvu un likumīgu procesa norisi, tiesā ir iesniegti septiņi pieteikumi par administratora atcelšanu no maksātnespējas procesa.

Vērtējot administratoru rīcībā konstatēto pārkāpumu raksturu, secināms, ka pārkāpumi visbiežāk ir saistīti ar Maksātnespējas likumā noteikto termiņu un kārtības neievērošanu, ko ietekmē administratoru darba organizācija, tajā skaitā attieksme pret administratora amata pienākumu izpildi.

Atgādinām, ka, sākot ar 2017.gada 6.janvāri, administratoru kvalifikācijas kontroles funkcija ir nodota valstij – atbilstoši spēkā esošajām Maksātnespējas likuma regulējumam administratoru kvalifikācijas kontroles funkcija nodota Maksātnespējas administrācijai, kā arī neatkarīgai eksaminācijas komisijai. Izmaiņas normatīvajā regulējumā paredz stingrākas prasības administratoru kvalifikācijai, reputācijai un profesionalitātei, kā arī ieviesta regulāra administratoru eksaminācija.

Maksātnespējas administrācijai nodrošinot eksaminācijas un amatā iecelšanas procesa norisi, kā arī disciplināratbildības institūta funkcionēšanu, vidējā termiņā un ilgtermiņā tiks sasniegts Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020. gadam ietvertais politikas virziens – administratora profesijā strādā augsti kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām īpašībām – sasniegšanu, gan kopumā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāti.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Maksātnespējas administrācija

 

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67099158

E-pasts: dace.jansone@mna.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.