Izveidota darba grupa cīņai pret intelektuālā īpašuma pārkāpumiem 13.04.2018


Patentu valdē, š.g. 4. aprīlī, pirmo reizi tikās tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji ar mērķi izveidot Sadarbības un koordinācijas darba grupu, kas turpmāk risinās aktuālus jautājumus lietās par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

Lai stiprinātu sadarbību starp institūcijām, kas ir atbildīgas par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un nodrošinātu tiesībsargājošo iestāžu efektīvu un koordinētu darbību, pamatojoties uz 2017. gada 5. septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 509 “Par konceptuālo ziņojumu “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā””, ir izveidota Sadarbības un koordinācijas darba grupa, kuras sekretariāta pienākumu veikšana ir uzticēta Patentu valdei.

Sadarbības un koordinācijas darba grupas pamatsastāvā ir deleģēti pārstāvji no Latvijas Republikas Prokuratūras, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, Rīgas Apgabaltiesas, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes, kā arī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes. Tiek paredzēts, ka šī iniciatīva uzlabos iesaistīto iestāžu sadarbību, lēmumu kvalitāti, kā arī šo iestāžu aktivitāšu koordināciju.

Darba grupas sēdes sākumā tās dalībnieki tika informēti par aktualitātēm intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanā, aktuālo Situāciju Eiropā un Latvijā saistībā ar intelektuālā īpašuma pārkāpumiem, kā arī administratīvo pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu statistikas datiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā. Dalībnieki tika iepazīstināti arī ar citu valstu pieredzi saistībā ar līdzīgu darba grupu darbību. Par labās prakses piemēriem tika atzīti Apvienotās Karalistes un Dānijas darba grupu modeļi, kas turpmāk tiks ņemti vērā, attīstot Latvijas Sadarbības un koordinācijas darba grupu.

Darba grupas pārstāvji vienojās par vairākiem darbības virzieniem, kā, piemēram:

  • praktisko problēmjautājumu risināšana;
  • sociālo kampaņu izstrāde un organizēšana, sabiedrības informēšana;
  • praktisko pasākumu veikšana, kas ietver sevī arī veidlapu un rokasgrāmatu izstrādi;
  • strukturēta dialoga veicināšana ar privāto sektoru;
  • operatīvo darbību sekmēšana;
  • apmācību organizēšana.

Turpmāk Sadarbības un koordinācijas darba grupas sēdes tiks rīkotas gan Darba grupas pamatsastāvam, gan arī privātā sektora un citu atbildīgo iestāžu pārstāvjiem, kuru kompetencē ir intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumi.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.