Kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 43 administratori 01.11.2019


Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu, kas norisinājās 2019. gada 16. oktobrī, kārtoja 48 administratori. Kvalifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtoja 43 administratori, kuriem ar Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumu pagarināts administratora amata apliecības derīguma termiņš līdz 2021. gada 22. decembrim. Savukārt pieci administratori kvalifikācijas eksāmenu nenokārtoja, kā rezultātā Maksātnespējas kontroles dienesta direktors pieņēma lēmumu par atteikumu pagarināt administratora amata apliecības derīguma termiņu četriem administratoriem, bet viens administrators tika atcelts no amata, jo nenokārtoja kvalifikācijas eksāmenu atkārtoti. Administrators, kurš nenokārto kārtējo kvalifikācijas eksāmenu, var kārtot atkārtotu kvalifikācijas eksāmenu nākamajā kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizē (Maksātnespējas likuma 16.2 panta septītā daļa, Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 105., 106. punkts).
Atbilstoši normatīvajam regulējumam kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa). Kvalifikācijas eksāmena darbus vērtēja eksaminācijas komisija. Kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja administrators eksāmena pirmajā daļā un otrajā daļā saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem. Ja administrators kādā no kvalifikācijas eksāmena daļām saņem vērtējumu, kas ir zemāks par sešiem punktiem, eksāmens nav nokārtots.
Kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā negatīvu vērtējumu saņēma trīs administratori, tāpat arī kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā vērtējumu zemāku par sešiem punktiem saņēma trīs administratori. Viens administrators negatīvu vērtējumu saņēma abās kvalifikācijas eksāmena daļās.
Augstākais vērtējums kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā – deviņi punkti. Šādu vērtējumu kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā saņēma septiņi administratori. Savukārt kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā augstāko vērtējumu – desmit punktus, saņēma četri administratori.
Atbilstoši spēkā esošajam Maksātnespējas likuma regulējumam administratoru kvalifikācijas kontroles funkcija ir nodota Maksātnespējas kontroles dienestam, kā arī neatkarīgai eksaminācijas komisijai.
Maksātnespējas kontroles dienestam nodrošinot eksaminācijas un amatā iecelšanas procesa norisi, kā arī disciplināratbildības institūta funkcionēšanu, vidējā termiņā un ilgtermiņā tiks sasniegts Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016. - 2020. gadam ietvertais mērķis - administratora profesijā strādā augsti kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm un personiskajām īpašībām, kā arī kopumā paaugstināta maksātnespējas procesa efektivitāte.

 


Informāciju sagatavoja Maksātnespējas kontroles dienests Kontaktinformācija:
Tālrunis: 67099158
E-pasts: emmerihs.liepins@mkd.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.