Par maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmeniem 19.06.2019


Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 13.1 pantu maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) pēc eksāmena nokārtošanas ar rīkojumu amatā ieceļ Maksātnespējas kontroles dienesta direktors. Pēc administratora iecelšanas amatā administratoram izdod amata apliecību, kuras derīguma termiņš ir divi gadi.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 pantam pēc iecelšanas amatā administratoram reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk – kvalifikācijas periods), jākārto kvalifikācijas eksāmens. Minētais pienākums kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecas arī uz administratoru, kura amata darbība ir apturēta, vai kurš ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.

Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 32 akadēmisko stundu apmērā kārtējās apliecības derīguma termiņa laikā līdz brīdim, kad tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam. Kvalifikācijas pilnveides pasākumi apmeklējami Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 3. punktā norādītajās jomās.

 Līdz ar to kvalifikācijas pilnveides pasākumus nepieciešamo akadēmisko stundu apmērā administrators var apmeklēt no amata apliecības derīguma termiņa sākuma līdz brīdim, kad administrators piesakās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, nevis visā apliecības derīguma termiņa laikā. Aicinām administratorus ņemt vērā normatīvajos aktos minētās prasības un savlaicīgi apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 88. punktu Maksātnespējas kontroles dienests ne vēlāk kā divus mēnešus pirms kvalifikācijas eksāmena savā tīmekļvietnē ievieto paziņojumu par pieteikšanos eksāmenam. Ņemot vērā, ka kvalifikācijas eksāmenā administratora zināšanas un to piemērošanas prasmi pārbauda eksaminācijas komisija, savukārt Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina kvalifikācijas eksāmena organizēšanu un norisi, eksaminācijas komisija ir noteikusi plānotos kvalifikācijas eksāmenu norises datumus amatā ieceltajiem administratoriem.

Katra kvalifikācijas eksāmena norises datums noteikts pēc iespējas tuvāk administratoriem izdotās amata apliecības derīguma termiņa beigām. Konkrēti datumi izvēlēti, lai ievērotu un nodrošinātu normatīvajā regulējumā noteiktās administratora tiesības ne tikai pēc iespējas ilgāk apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumus, lai iegūtu nepieciešamo akadēmisko stundu skaitu, bet arī, lai līdz amata apliecības derīguma termiņa beigām administratoram nepieciešamības gadījumā būtu iespēja izmantot savas tiesības, iesniedzot attiecīgus lūgumus. Tāpat jāņem vērā, ka pēc kvalifikācijas eksāmena norises dienas līdz administratora amata darbības termiņa beigām eksaminācijas komisijai un Maksātnespējas kontroles dienestam noteiktos termiņos ir jāveic dažādas procesuālās darbības atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288.

Proti, eksaminācijas komisijai ir jāvērtē kvalifikācijas eksāmena darbi, Maksātnespējas kontroles dienesta direktoram pēc vērtējumu saņemšanas jāpieņem attiecīgi lēmumi par administratora amata apliecības derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu to pagarināt. Tāpat administratoriem tiek nodrošināta iespēja kvalifikācijas eksāmena nenokārtošanas gadījumā iesniegt lūgumu atkārtoti kārtot kvalifikācijas eksāmenu vai lūgumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu, ja objektīvu apstākļu dēļ administrators nevarēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu. Maksātnespējas kontroles dienesta direktoram savukārt jāpieņem attiecīgi lēmums par kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu, atteikumu to pagarināt, administratora atcelšanu no amata. Vēršama uzmanība, ka minētās procesuālās darbības ir veicamas līdz administratora amata apliecības derīguma termiņa beigām.

Vienlaikus vēršama uzmanība, ka neatkarīgi no tā, administrators ir vai nav nokārtojis kārtējo kvalifikācijas eksāmenu, amata apliecības derīguma termiņš nemainās. Proti, administratora, kurš sekmīgi nokārto kvalifikācijas eksāmenu, amata apliecības derīguma termiņš tiek pagarināts attiecīgi par diviem gadiem, skaitot no izdotās amata apliecības derīguma termiņa beigām. Tāpat administrators, kurš nenokārto kvalifikācijas eksāmenu un nav izteicis vēlēšanos atkārtoti kārtot kvalifikācijas eksāmenu, tiek atcelts no amata pēc administratoram izdotās amata apliecības derīguma termiņa beigām.

Saskaņā ar maksātnespējas reģistra datiem, 2019. gada 19. jūnijā ir 197 administratori.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.