Tiesu prakses apkopojums par līdzsvaru starp tiesībām uz informāciju un Eiropas Savienības pamattiesībām 16.05.2018


Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/48 / EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (IPRED) 8. panta 1. punktu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes tiesvedības kontekstā, atbildot uz prasītāja pamatotu un samērīgu prasību, var pieprasīt pārkāpējam sniegt informāciju par precēm vai pakalpojumiem, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī pieprasīt informāciju par to izcelsmi un izplatīšanas tīkliem.

Tiesības uz informāciju, kā tas ir noteikts IPRED 8. pantā, ir izšķirošs līdzeklis intelektuālā īpašuma tiesību turētājiem cīņā pret pārkāpumiem. Intelektuālā īpašuma tiesību turētāju tiesības uz informāciju ierobežo citi, potenciāli pretrunīgi tiesību akti, it īpaši tie, kas attiecas uz personas datu aizsardzību vai

Tiesu prakses apkopojums ir sagatavots pēc Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) iniciatīvas, projekta „Zināšanu bāzes īstenošana” (Knowledge Circle Enforcement) ietvaros. Izstrādātajā dokumentā galvenā uzmanība ir pievērsta tiesību un pamattiesību līdzsvara nodrošināšanai, līdzsvara nodrošināšanas pamatprincipiem, kas ir noteikti Eiropas Savienības Tiesā, kā arī principiem, kas ir piemērojami atlasītajos valstu tiesu lēmumos. Apkopojums ietver sevī Austrijas, Beļģijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Polijas, Portugāles, Spānijas, kā arī Apvienotās Karalistes praksi.

Tiesu prakses apkopojums ir pieejams šeit.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.