Par elektroniska pieteikuma iesniegšanu tiesās 18.09.2015


Elektronisku dokumentu iesniegšana tiesā šobrīd ir pieļaujama tik tālu, cik ir iespējams ievērot procesuālo likumu prasības. Pieteikumu tiesā šobrīd ir iespējams iesniegt elektroniskā veidā, parakstot ar elektronisku parakstu un nosūtot izmantojot e-pastu. Tiesā iesniedzamajam elektroniskajam dokumentam jābūt noformētam atbilstoši procesuālo (Administratīvā procesa likuma, Kriminālprocesa likuma vai Civilprocesa likuma) un Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

Tā, piemēram, elektronisku dokumentu iesniegšana tiesā neatceļ pārējās prasības, kas jāizpilda atbilstoši attiecīgā procesa noteikumiem, piemēram, atbilstoša pievienoto dokumentu noraksta skaita nodrošināšana tādā veidā, lai tos būtu iespējams nosūtīt arī pārējiem lietas dalībniekiem. Persona šo pienākumu var izpildīt vai nu iesniedzot elektronisku dokumentu norakstus papīra formā atbilstoši lietas dalībnieku skaitam vai arī veicot apmaksu par tiesas sniegto maksas pakalpojumu. Šādā gadījumā dokumentu norakstus papīra formā izgatavo tiesa no elektroniski iesniegtā pieteikuma.

Šāda kārtība pastāv, jo tiesai nav zināma lietās iesaistītās otras puses elektroniskā pasta adrese un tas, vai minētās personas piekrīt elektroniskai saziņai. Tādejādi prasības pieteikuma noraksts atbildētājam un trešajām personām tiek nosūtīts papīra formā pa pastu. Process pēc pirmās atbildētāja atbildes (paskaidrojuma), ja viņš piekrīt saziņai elektroniski, var noritēt elektroniskā veidā un tiesa turpmāk ar pusēm sazināsies, izmantojot elektroniskās saziņas iespējas.

Šobrīd portālā www.tiesas.lv ir pieejamas un lejupielādējamas vairāku tiesvedības dokumentu veidlapas, kuras var izmantot noformējot tiesā iesniedzamu dokumentu, to ar elektronisko parakstu un nosūtot,  izmantojot e-pastu. Šobrīd nav iespējams elektroniskās veidlapas iesniegt tiesā elektroniski -tiešsaistes režīmā.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.