Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta „Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam īstenošanai ” izstrādes procesā 15.05.2015


 

1.

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokuments.

2.

Dokumenta nosaukums

Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam īstenošanai (turpmāk – Resocializācijas plāns).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzītie un bijušie ieslodzītie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Resocializācijas plāns izstrādāts, lai ieviestu Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) iekļauto pasākumu izpildi Pamatnostādnēs ietverto mērķu un rīcības virzienu sasniegšanai. Pamatnostādnes izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 7.maijā (prot. Nr.18, 11.§).

Pamatnostādnes izstrādātas, izpildot Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 147. uzdevumu – „Pabeigsim tiesāto personu elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanu un turpināsim bijušo ieslodzīto resocializācijas politikas izstrādi, tostarp izveidojot valsts atbalsta sistēmu, lai integrētu šīs personas darba tirgū” un lai nodrošinātu ex – ante nosacījumu izpildi un Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” (apstiprināta Ministru kabinetā 2014. gada 2. septembrī (prot.Nr.46, 40.§) specifiskā atbalsta mērķu Nr. 9.1.2. un Nr. 9.1.3. plānotā finansējuma apguvi.

Pamatnostādnes izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 7.maijā (11.§ VSS-506) un tiek virzītas apstiprināšanai Ministru kabinetā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Resocializācijas plānu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015. gada 21.maijā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību politikas plānošanas dokumenta izstrādi  un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, Resocializācijas plāns saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā 2015.gada 14.maijā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Resocialziācijas plāna izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015. gada 29.maijam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā Resocializācijas plāna projekta publicēšanas dienas līdz 2015. gada 29.maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: vita.studente@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046131, Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.