Skaidrojums 17.06.2015. 18.06.2015


Par elektroniskā nostiprinājuma lūguma iesniegšanu zemesgrāmatā

2014. gada 29. novembrī stājās spēkā grozījumi Zemesgrāmatu likumā, kas paredz, ka valsts amatpersonas, valsts un pašvaldību iestādes un Zemesgrāmatu likumā noteiktajos gadījumos arī privātpersonas nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā iesniedz elektroniski.

Zemesgrāmatu likuma 56.1 panta pirmā daļa noteic zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju, maksātnespējas procesa administratoru, valsts vai pašvaldības iestāžu un kredītiestāžu pienākumu no 2015. gada 1. maija nostiprinājuma lūgumu parakstīt un iesniegt zemesgrāmatā elektroniski likumā (Zemesgrāmatu likuma 56.1 panta pirmā daļa) konkrēti noteiktos gadījumos. Piemēram, zvērināts notārs nostiprinājuma lūgumu, kas parakstīts normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā, iesniedz, ja nostiprinājuma pamatā ir šā zvērināta notāra taisīts notariālais akts. Savukārt kredītiestādei ir noteikts pienākums iesniegt elektronisku nostiprinājuma lūgumu hipotēkas dzēšanai.

Zemesgrāmatu likuma 56.1 panta otrā daļa nosaka, ka nostiprinājuma lūgumu normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā persona, tajā skaitā privātpersona, var parakstīt, ja nostiprinājuma lūgumu iesniedz (paraksta) pati persona, uz kuru nostiprinājums attiecas un ja šāda nostiprinājuma pamatā ir viens no Zemesgrāmatu likuma 60. panta otrajā daļā noteiktiem publiskas personas izdotiem dokumentiem: tiesas nolēmums; notariālais akts, kas sastādīts līdz 2015. gada 1. maijam; administratīvais akts par īpašuma tiesību atjaunošanu; līgums par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu, privatizējot valsts vai pašvaldības īpašumu; būvvaldes izziņa par ēkas statusu un aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Proti, minētais pants dod iespēju personai, kuras rīcībā ir kāds no minētajiem dokumentiem, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatā iesniegt elektroniskā formā.

Jāatzīmē, ka pārējos gadījumos, kas ir ārpus Zemesgrāmatu likuma 56.1 panta regulējuma, ir piemērojama līdzšinējā nostiprinājuma lūguma iesniegšanas kārtība (Zemesgrāmatu likuma 60. pants). Piemēram, ir noslēgts privāts pirkuma līgums, vai, piemēram, personai ir tiesas spriedums, bet tā nevēlas vai tai nav iespēju izmantot Zemesgrāmatu likuma 56.1 panta otrajā daļā paredzēto tiesību nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatā iesniegt elektroniski.

Attiecībā uz elektroniskam nostiprinājuma lūgumam pievienojamo dokumentu formu, norādāms, ka Zemesgrāmatu likuma 56.2 panta pirmā daļa nosaka dokumenta, kas apliecina nostiprināmās tiesības, formu, saglabājot vispārējo Zemesgrāmatu likuma 64. pantā noteikto principu, ka dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, iesniedzams oriģināla dokumenta formā, ja vien nepastāv kāds Zemesgrāmatu likuma 64. panta otrajā daļā noteiktais izņēmums. Piemēram, zvērināta notāra gadījumā nostiprināmās tiesības apliecina zvērināta notāra apliecināts (elektroniski parakstīts) notariālo aktu grāmatas izraksts, kas pievienojams nostiprinājuma lūgumam. Atbilstoši Notariāta likuma 102. pantā noteiktajam notariālo aktu grāmatas izrakstam ir tāds pats spēks kā notariālā akta oriģinālam neatkarīgi no tā, vai notariālo aktu grāmatas izraksts ir izdots elektroniskā vai papīra formā. Savukārt gadījumā, ja elektronisku nostiprinājuma lūgumu pamato kāds no Zemesgrāmatu likuma 60. panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem, pievienojams elektronisks šī dokumenta oriģināls vai šī dokumenta izdevējiestādes izgatavots elektronisks atvasinājums.

Pārējie nostiprinājuma lūgumam pievienojamie dokumenti, ja iesniedzēja rīcībā nav oriģināla elektroniskā dokumenta, iesniedzami elektroniskā atvasinājuma formā (Zemesgrāmatu likuma 56.2 panta otrā daļa). Piemēram, ja zvērināta notāra rīcībā nav elektroniskā dokumenta oriģināla (piemēram, trešās personas piekrišana, pilnvara), bet ir tā oriģināls papīra formā, no šī dokumenta zvērināts notārs sagatavo dokumenta elektronisko norakstu un pievieno nostiprinājuma lūgumam. Šāda kārtība atbilst Elektronisko dokumentu likuma 5. panta otras daļas prasībām, kas noteic, ka papīra dokumenta elektroniskajai kopijai, norakstam vai izrakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja persona, kurai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ir tiesības apliecināt dokumentu oriģinālu kopijas, norakstus vai izrakstus, ir apliecinājusi tā pareizību ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu [..]. Zvērinātu notāru tiesības apliecināt norakstus ir noteiktas Notariāta likuma 108. pantā.

Attiecībā uz zvērinātam notāram noteiktā pienākuma izpildi, norādams, ka zvērināta notāra sastādītam un parakstītam elektroniskajam nostiprinājuma lūgumam ir tikai procesuāla izpausme, proti, tas ierosina nostiprināšanas procesu. Dokumentu elektroniskā aprite nemaina materiāltiesiskās prasības attiecībā uz pievienojamo dokumentu noformēšanu. Uz nostiprināšanai nepieciešamiem dokumentiem – piekrišanu, pilnvarojumu (tā apjomu) u.c. dokumentiem, - darbojas tie paši principi, kas pastāvēja līdz šā regulējuma ieviešanai, proti, tie vai nu ir pievienojami atsevišķā dokumentā vai to nepieciešamais saturs iekļaujams notariālajā aktā.

Minētais elektronisko nostiprinājuma lūgumu regulējums balstīts uz publiskas personas (zvērināts notārs, zvērināts tiesu izpildītājs, valsts vai pašvaldības iestāde) izdotu publisku dokumentu vai kredītiestādes, kuras labā ierakstīta ķīlas tiesība, gribas izpaudumu par ķīlas tiesību dzēšanu. Elektroniskā dokumenta drošību apliecina attiecīgais subjekts un garantē elektroniskā dokumentu aprite. Jāatzīmē, ka kredītiestādēm Zemesgrāmatu likums jau no 2006. gada 1. jūlija paredzēja tiesību nostiprinājuma lūgumu par ķīlas dzēšanu zemesgrāmatā iesniegt elektroniski, tomēr šī iespēja nebija plaši izmantota. Līdz ar to, veicinot efektīvāku zemesgrāmatu procesu, kā arī samazinot administratīvo slogu privātpersonām, arī kredītiestādes ir ietvertas to subjektu lokā, kurām ir pienākums likumā noteiktajā gadījumā, proti, hipotēkas un ar to saistīto tiesību aprobežojumu dzēšanai, nostiprinājuma lūgumu iesniegt normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā.

Jaunais regulējums paredz elektronisko nostiprinājuma lūgumu iesniegšanu, izmantojot valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas mājaslapā www.zemesgramata.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu vai datu apmaiņu starp informācijas sistēmām.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.