Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas starpresoru vienošanās par sadarbību projektā "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls" 14.06.2018


Dalībnieki

Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja

Sadarbības tiesiskais pamats

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta ceturtā daļa un 55. panta ceturtā daļa, Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 10. un 12. punkts.

Funkcija/uzdevums, kura īstenošanai nepieciešama sadarbība

ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenotā projekta "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls" (Projekts) īstenošana, normatīvo aktu projektu izstrādes procesa efektivizācija.

Sadarbības priekšmets

Projekta īstenošana līdz 2021. gada 7. janvārim un Projekta ietvaros sasniegto rezultātu uzturēšana un saglabāšana.

Sadarbības ilgums

Līdz Projekta īstenošanas beigām.

Cita būtiska informācija

Tieslietu ministrijai finansējums Projekta ietvaros netiek piešķirts.

Projekta īstenošanas organizatoriskos jautājumus koordinē Valsts kanceleja.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.