Jaunumi EST


Sagatavots informatīvais ziņojums valdībai par Latvijas dalību Eiropas Kopienu Tiesas lietās

17.03.2008 Ministru kabinets 2008. gada 11. martā uzklausīja Tieslietu ministrijas (turpmāk tekstā – TM) Eiropas Kopienu Tiesas departamenta sagatavoto ikgadējo ziņojumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Kopienu Tiesas (turpmāk testā – EKT) lietās no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim.

Grozījumi EKT Statūtos un Reglamentā

13.02.2008 2008. gada 29. janvārī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 24 tika publicēts Padomes lēmums par grozījumiem Protokolā par EKT Statūtiem un grozījumi EKT Reglamentā, kas no 2008. gada 1. marta dod iespēju EKT piemērot jaunu, ātrāku tiesvedības procedūru – prejudiciālā nolēmuma steidzamības procedūru.

Iecelts jauns EKT tiesnesis no Beļģijas

12.02.2008 Ar Eiropas Kopienu dalībvalstu valstību pārstāvju 2007. gada 3. decembra lēmumu Žans Žaks Kasels (Jean-jacques Kasel) tika iecelts par Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi. Tiesneša amata pienākumus Beļģijas izvirzītais kandidāts pildīs līdz 2009. gada 6. oktobrim.

Eiropas Kopienu Tiesa nolemj, ka dalībvalstīm jāmaksā par savu pilsoņu ārstēšanos citas valsts privātā ārstniecības iestādē

25.05.2007 Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk – EKT) aprīlī pieņēma jaunu nolēmumu (lieta C-444/05 Stamatelaki) veselības aprūpes jomā, nosakot, ka dalībvalsts sociālās apdrošināšanas iestādei jāatmaksā izdevumi, kas radušies apdrošinātajai personai ārstējoties ne tikai valsts, bet arī privātā slimnīcā citā dalībvalstī. Šis nolēmums turpina jau aizsākto tiesas praksi jautājumos par medicīnas izdevumu atmaksu, ja tie radušies sakarā ar ārstēšanos ārzemju ārstniecības iestādēs.

Eiropas Kopienu Tiesa apstiprina Eiropas apcietināšanas ordera tiesiskumu

17.05.2007 2007. gada 3. maijā Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk – EKT) pieņēma spriedumu prejudiciālā nolēmuma lietā C-303/05 Advocaten voor de Wereld par to, vai Eiropas Savienības Padomes 2002. gada 13. jūnija Ietvarlēmums 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par personu nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (turpmāk – Ietvarlēmums) ir spēkā esošs.

Sagatavots Eiropas Kopienu Tiesas ikgadējais ziņojums

03.04.2007 Eiropas Kopienu Tiesa ir sagatavojusi Gada ziņojumu par 2006. gadu.

Iecelti EKT un PIT tiesneši no Bulgārijas un Rumānijas

10.01.2007 No 2007. gada 1. janvāra Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā darbu uzsāk tiesneši no Bulgārijas un Rumānijas. Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju sanāksmē Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša amatā tika apstiprināts Rumānijas izvirzītais kandidāts Alexander Arabadjiev un Bulgārijas izvirzītā kandidāte Camelia Toader.

Iecelts jauns Eiropas Kopienu Tiesas galvenais ģenerāladvokāts

20.11.2006 2006. gada 11. oktobrī Eiropas Kopienu Tiesa uz vienu gadu par galveno ģenerāladvokāti iecēla Juliānu Kokoti (Juliane Kokott).

Ierosinājumi par Eiropas Kopienu Tiesas kompetences pielāgošanu Hāgas programmas ietvaros

20.11.2006 Kā sastāvdaļu Hāgas programmas stiprināšanai ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpā Eiropas Kopienu Komisija 2006. gada 28. jūnijā publicēja Paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Kopienu Tiesai par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļā ietverto noteikumu pielāgošanu saistībā ar Tiesas kompetenci, lai nodrošinātu efektīvāku tiesisko aizsardzību (COM(2006)346)

Ievēlēts Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētājs un palātu priekšsēdētāji

16.10.2006 Šī gada 9. oktobrī Vassilios Skouris uz laika posmu līdz 2009. gada 6. oktobrim atkārtoti tika ievēlēts par Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētāju. Tiesas priekšsēdētāja galvenie pienākumi ir vadīt Eiropas Kopienu Tiesas darbu, kā arī tiesas sēdes un apspriedes gadījumos, kad lietu izskata lielākie iztiesāšanas sastāvi.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.