Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā C-154/17 E LATS 05.12.2018


 

 

Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) 2018. gada 11. jūlijā pasludināja spriedumu lietā C-154/17 E LATS. Prejudiciālos jautājumus šajā lietā uzdeva Latvijas Republikas Augstākā tiesa par Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk tekstā – "PVN direktīva") 311. panta 1. punkta 1) apakšpunkta interpretāciju, kas Latvijas normatīvajos aktos pārņemts ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk tekstā – "PVN likums") 138. pantu. Prejudiciālā nolēmuma lūgums iesniegts tiesvedībā starp SIA “E LATS” un Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) samaksu un, konkrēti, peļņas daļas aplikšanas ar nodokli režīma piemērojamību to preču pārdošanai, kuru sastāvā it īpaši ir zelts, sudrabs un dārgakmeņi.

 

E LATS izsniedza aizdevumus privātpersonām, kas nav PVN maksātāji, pret dārgmetālu ķīlu. Neizpirktās ķīlas E LATS pārdeva tālāk citiem komersantiem – PVN maksātājiem. Šajos darījumos E LATS piemēroja īpašo PVN likuma 138. pantā paredzēto PVN režīmu un maksāja PVN vienīgi par dārgmetālu izstrādājumu iegādes un pārdošanas cenas starpību. VID veica E LATS pārbaudi attiecībā uz PVN un secināja, ka šī sabiedrība tālāk pārdeva dārgmetālu izstrādājumus kā lūžņus, nevis kā lietotas preces. Uzskatot, ka šādos apstākļos nav piemērojams PVN likuma 138. pantā paredzētais īpašais PVN režīms, VID nolēma noteikt E LATS papildu PVN saistības.

 

Tiesa, pārformulējot Augstākās tiesa uzdotos jautājumus, sniedza atbildi uz sekojošu jautājumu – vai PVN direktīvas 311. panta 1. punkta 1) apakšpunkts jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens "lietotas preces" aptver lietotas preces, kuru sastāvā ir dārgmetāli vai dārgakmeņi un kuras tiek pārdotas, lai iegūtu šos metālus vai šos akmeņus.

 

Vērtējot normas tekstu, Tiesa norādīja, ka no PVN direktīvas 311. panta 1. punkta 1) apakšpunkta formulējuma attiecībā uz jēdzienu "lietotas preces" izriet, ka, lai prece varētu tikt uzskatīta par lietotu preci šīs tiesību normas izpratnē, tai jāatbilst vairākiem nosacījumiem, proti, vispirms tai ir jābūt materiālam kustamam īpašumam, pēc tam tai ir jābūt derīgai turpmākai lietošanai vai nu bez pārveidojumiem, vai pēc remonta un visbeidzot tai nav jāietilpst mākslas darbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu, nedz arī dārgmetālu vai dārgakmeņu kategorijā.  

 

Attiecībā uz pirmo un otro nosacījumu Tiesa atgādināja, ka jēdziens "lietotas preces" PVN direktīvas 311. panta 1. punkta 1) apakšpunkta izpratnē neizslēdz materiālu kustamu īpašumu, kas ir derīgs turpmākai lietošanai vai nu bez pārveidojumiem, vai pēc remonta un kas ir iegūts no citas preces, kurā tas bija iekļauts kā sastāvdaļa, un ka "lietotas preces" kvalifikācijai ir vajadzīgs vien tas, lai lietotā prece būtu saglabājusi funkcijas, kādas tai bija, kad tā bija jauna, un lai tādējādi tā varētu tikt atkārtoti izmantota bez pārveidojumiem vai pēc remonta.

 

Saistībā ar trešo nosacījumu Tiesa norādīja, ka, lai gan atbilstoši PVN direktīvas 311. panta 1. punkta 1) apakšpunktam mākslas darbi, kolekciju priekšmeti vai senlietas nevar tikt kvalificēti kā "lietotas preces", tomēr attiecībā uz šiem priekšmetiem, atšķirībā no dārgmetāliem un dārgakmeņiem, var tikt piemērots nodokļus maksājošā tirgotāja īpašais režīms, kas veido atkāpi no vispārējā PVN direktīvas režīma.

Tiesa secināja, ka, lai no dārgmetāliem un dārgakmeņiem veidotam izstrādājumam piemērotu īpašo PVN režīmu, tam jāietilpst kategorijā "lietotas preces" PVN direktīvas 311. panta 1. punkta 1) apakšpunkta izpratnē, nevis kategorijā "dārgmetāli vai dārgakmeņi", kuri ir izslēgti no šī īpašā režīma, ir nepieciešams, lai šim izstrādājumam būtu bijusi kāda cita funkcija, kas nav tā sastāvā esošajiem materiāliem raksturīgā funkcija, lai tas būtu saglabājis šo funkciju un lai tas būtu derīgs turpmākai lietošanai vai nu bez pārveidojumiem, vai pēc remonta. Taču izstrādājumam nevar tikt piemērots īpašais PVN režīms, ja tam nav citas funkcijas, kā tikai tā sastāvā esošo materiālu dabiskā funkcija, vai ja tas nespēj pildīt citu funkciju, jo tas vairs neatrodas tajā pašā ekonomiskajā apritē un tāpēc var kļūt lietderīgs tikai pēc tā pārveidošanas par jaunu izstrādājumu, kurš nonāks jaunā ekonomiskajā apritē, kā rezultātā pazūd dubultas nodokļu uzlikšanas risks, kas ir PVN īpašā režīma ieviešanas pamatā. Līdz ar to, lai konkrētā gadījumā noteiktu, vai tālāk pārdota prece ietilpst "lietotu preču" vai "dārgmetālu un dārgakmeņu" kategorijā, jāņem vērā visi objektīvie apstākļi, kādos noticis tālākpārdošanas darījums.

 

Vienlaikus Tiesa atgādināja, ka no tās judikatūras izriet, ka PVN direktīvā ietvertajiem jēdzieniem ir objektīvs raksturs un tie tiek piemēroti neatkarīgi no attiecīgo darījumu mērķiem un rezultātiem. Līdz ar to tāda elementa kā ar nodokli apliekamās personas, kura piedalās darījumā, nodoma ņemšana vērā ir pretēja PVN sistēmas mērķiem nodrošināt tiesisko drošību un sekmēt PVN piemērošanai vajadzīgos pasākumus, ievērojot attiecīgā darījuma objektīvo raksturu. Savukārt tādi elementi kā attiecīgo izstrādājumu noformējums, to vērtības noteikšanas metode un rēķinu sagatavošanas metode, proti, nosakot cenu kopā (daudzums/svars) vai atsevišķi vienam izstrādājumam, ir objektīvas iezīmes, kuras var tikt ņemtas vērā.  Turklāt, tā kā īpašajam PVN režīmam atbilstošai nodokļa bāzei ir jāizriet no grāmatvedības uzskaites, kura ļauj pārbaudīt, vai ir izpildīti visi šī režīma piemērošanas nosacījumi, tirgotāja grāmatvedības uzskaite un tai pievienotie rēķini var – neskarot izņēmuma gadījumus – sniegt objektīvu informāciju par attiecīgo darījumu un pārdotajiem izstrādājumiem.

 

Tādējādi uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem par PVN direktīvas 311. panta 1. punkta 1) apakšpunkta interpretāciju Tiesa atbildēja, ka jēdziens "lietotas preces" neaptver lietošanā bijušas preces, kuru sastāvā ir dārgmetāli vai dārgakmeņi, ja šīs preces vairs nespēj pildīt savu sākotnējo funkciju un ir saglabājušas vienīgi šiem metāliem un šiem akmeņiem raksturīgo funkciju, kas ir jāizvērtē iesniedzējtiesai, ņemot vērā visus objektīvos apstākļus, kuriem ir nozīme katrā konkrētajā gadījumā.

 

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.