Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā par autortiesību objekta kopijas tālāku pārdošanu 19.10.2016


2016. gada 12. oktobrī Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) pasludināja spriedumu lietā C-166/15 Ranks un Vasiļevičs. Prejudiciālā nolēmuma lūgumu minētajā lietā iesniedza Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (turpmāk – Apgabaltiesa), lūdzot EST interpretēt 1991. gada 14. maija Padomes direktīvu Nr. 91/250/EEK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (turpmāk - Direktīva) normas.

Pamata lietā Aleksandrs Ranks un Jurijs Vasiļevičs tiek apsūdzēti krimināllietā par autortiesību objektu nelikumīgu realizāciju personu grupā un par svešas preču zīmes tīšu nelikumīgu izmantošanu. Proti, 2004. gadā viņi, izmantojot interneta veikalu, esot pārdevuši dažādu datorprogrammu, ko ir izstrādājusi "Microsoft" un kas ir aizsargātas ar autortiesībām (piemēram, Microsoft Windows programmatūras un biroja lietojumprogrammas Microsoft Office versijas), rezerves kopijas. Pārdoto datorprogrammu eksemplāru skaits tiek lēsts vairāk nekā 3000, un ar A. Ranka un J. Vasiļeviča darbībām "Microsoft" nodarītā mantiskā kaitējuma apmērs ir novērtēts EUR 265 514 apmērā.

Iepriekš EST judikatūrā tika apskatīta situācija un interpretētas Direktīvas normas apstākļos, kad tālāk tiek pārdota nemateriāla datorprogrammas kopija, savukārt šajā lietā tālāk tiek pārdota datorprogrammas kopijas rezerves kopija uz materiāla datu nesēja.

Tādējādi Apgabaltiesa uzdeva EST divus prejudiciālos jautājumus, būtībā prasot, vai Direktīva ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas datorprogrammas rezerves kopijas ieguvējs, kas ir ierakstīta uz materiāla datu nesēja, kurš nav oriģināls, piemērojot izplatīšanas tiesību izsmelšanas noteikumu, kas paredzēts Direktīvas 4. un 5. pantā, var pārdot tālāk šādu kopiju, ja, pirmkārt, šīs programmas oriģinālais materiālais datu nesējs, kas piegādāts pirmajam ieguvējam, ir bojāts un, otrkārt, šis pirmais ieguvējs savu programmas eksemplāru ir izdzēsis, vai to vairs nelieto.

EST spriedumā norādīja, ka no Direktīvā paredzētā izplatīšanas tiesību izsmelšanas noteikuma izriet, ka persona, kurai ir autortiesības uz datorprogrammu (šajā lietā – "Microsoft") un kura Eiropas Savienībā ir pārdevusi šīs programmas eksemplāru uz materiāla datu nesēja (piemēram, CD-ROM vai DVD-ROM) kopā ar neierobežotas lietošanas licenci, vairs nevar iebilst pret šīs kopijas turpmāko pārdošanu, ko veic pirmais ieguvējs vai nākamie ieguvēji, neraugoties uz līgumiskajiem noteikumiem, kuros jebkāda turpmāka pārdošana ir aizliegta.

Līdz ar to EST norādīja, ka atbilstoši EST judikatūrai šī tiesību norma, kurā ir ieviests izņēmums no datorprogrammas autortiesību īpašnieka ekskluzīvajām reproducēšanas tiesībām, ir jāinterpretē šauri - datorprogrammas rezerves kopija var tikt izgatavota un lietota tikai tās personas vajadzībām, kurai ir tiesības lietot šo programmu, un tādējādi, lai arī šī persona ir sabojājusi, iznīcinājusi vai arī pazaudējusi šīs programmas oriģinālo materiālo nesēju, tā nedrīkst šo kopiju izmantot, lai minēto lietoto programmu pārdotu tālāk trešajai personai. Līdz ar to datorprogrammas kopijas, kurai ir pievienota neierobežotas lietošanas licence, likumīgais ieguvējs, kurš plāno to pārdot tālāk pēc autortiesību īpašnieka izplatīšanas tiesību izsmelšanas atbilstoši Direktīvas 4. panta c) punktam, nedrīkst bez šā īpašnieka atļaujas pārdot šīs programmas rezerves kopiju, kas ir tikusi izgatavota atbilstoši Direktīvas 5. panta 2. punktam tādēļ, ka tas ir sabojājis, iznīcinājis vai pazaudējis oriģinālo materiālo nesēju, ko minētais īpašnieks vai kāds ar viņa piekrišanu tam ir pārdevis.

Atbilstoši iepriekš norādītajiem apsvērumiem, EST uz Apgabaltiesas uzdotajiem jautājumiem atbildēja sekojoši:

Direktīvas 4. panta a) un c) punkts, kā arī 5. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai arī datorprogrammas kopijas, kam pievienota neierobežotas lietošanas licence, pirmais ieguvējs ir tiesīgs pārdot tālāk šo lietoto kopiju un savu licenci nākamajam ieguvējam, gadījumā, ja tam sākotnēji piegādātais oriģinālais kopijas materiālais nesējs ir bojāts, iznīcināts vai nozaudēts, tas tomēr nedrīkst piešķirt šim nākamajam ieguvējam savu šīs programmas rezerves kopiju bez tiesību īpašnieka atļaujas.

Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties www.curia.europa.eu (lieta Nr. C‑166/15) un ar EST oficiālo preses relīzi iespējams iepazīties EST paziņojumos presei: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.