Informācija presei

Izpildot Ministru kabineta uzdevumu, ir veikta juridiskā analīze par Stambulas konvencijas iespējamo ietekmi uz Latvijas tiesību sistēmu. Ministru kabinets 2016. gada 2. februārī, pieņemot Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanai 2016.–2017. gadā”, uzdeva Tieslietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām veikt juridisko analīzi par Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ietekmi uz Latvijas Republikas normatīvo aktu sistēmu.