Vakances 26.04.2017


Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu

 

LATVIJAS EKSPERTU IZVIRZĪŠANAI

IEVĒLĒŠANAI EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRAS

VALDES LOCEKĻA UN VIŅA AIZSTĀJĒJA amatam

 

Pieteikšanās 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža (sludinājums publicēts 2017. gada 20. jūnijā).

 

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu Latvijas ekspertu izvirzīšanai ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē (turpmāk – Aģentūra) – valdes locekli un viņa aizstājēju.

            Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst Padomes 2007. gada 15. februāra Regulas (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveidota Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (turpmāk – Regula), 12. panta 1. punktā noteiktajām prasībām, t.i., tai jābūt neatkarīgai personai, kurai ir augsti pienākumi un pieredze valsts līmeņa cilvēktiesību iestādē vai kādā citā valsts vai privātā sektora organizācijā, ar zināšanām pamattiesību jomā.

            Konkursa pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:

 1. labas zināšanas pamattiesību, īpaši cilvēktiesību jomā,
 2. profesionālā pieredze jomās, kurās darbojas Aģentūra, saskaņā ar regulas 5. panta 3. punktu,
 3. izpratne par Aģentūras darbu,
 4. izpratne par situāciju Latvijā pamattiesību jomā,
 5. prasme formulēt uz aizstāvēt savu viedokli,
 6. labas angļu vai franču valodas zināšanas.

Konkursa pretendentiem 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 (ar norādi – konkursa atlases komisijai), šādi dokumenti: personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums, aktuāls dzīvesgājums (Curriculum vitae) latviešu un angļu valodā, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija (-as), citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Ja dokumenti ir iesniegti, nosūtot pa pastu, lūdzu ievērot, ka par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Pieteikumu ar atbilstošiem pielikumiem var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: eld@tm.gov.lv.

Atklātā konkursa nolikums “Par pretendentu atlasi atklātā konkursā, lai izvirzītu Latvijas ekspertus ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē” ir pieejams Tieslietu ministrijas mājas lapā: www.tm.gov.lv sadaļa “Karjera” (https://www.tm.gov.lv/lv/karjera) un Valsts kancelejas mājas lapā: www.mk.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: 67036912.

 

____________________________________________________________________________________________________

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz

 

LATVIJAS PĀRSTĀVJU IZVIRZĪŠANU

EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRAS

VALDES LOCEKĻA amatam

 

 

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu par Latvijas pārstāvju izvirzīšanu Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (turpmāk – Aģentūra) valdes locekļa un viņa aizstājēja amata vietām.

Konkursā aicinām pieteikties personas, kuras atbilst Padomes 2007. gada 15. februāra Regulas (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, 12. panta 1. punktā noteiktajām prasībām, t.i., tai ir jābūt personai, kurai ir augsti pienākumi un pieredze valsts līmeņa cilvēktiesību iestādē vai kādā citā valsts vai privātā sektora organizāciju vadībā un piedevām zināšanas pamattiesību jomā.

 

Konkursa pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:

1) labas zināšanas pamattiesību, īpaši cilvēktiesību jomā,

2) profesionālā pieredze jomās, kurās darbojas Aģentūra, saskaņā ar Nr. 168/2007 5. panta 3. punktu,

3) izpratne par Aģentūras darbu,

4) izpratne par situāciju Latvijā pamattiesību jomā,

5) prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli,

6) labas angļu vai franču valodas zināšanas.

 

Konkursa pretendentiem 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 (ar norādi – FRA konkursa atlases komisijai), šādi dokumenti: personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums, aktuāls dzīvesgājums (Curriculum vitae) latviešu un angļu valodā, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija (-as), citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikumu ar atbilstošajiem pielikumiem var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: eld@tm.gov.lv.

 

Atklāta konkursa nolikums „Par pretendentu atlasi atklātā konkursā, lai izvirzītu Latvijas ekspertus ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē” ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā: www.tm.gov.lv sadaļā „Karjera” (https://www.tm.gov.lv/lv/karjera) un Valsts kancelejas mājas lapā: www.mk.gov.lv.

 

Tālrunis uzziņām: 67036912.

 

AMATA KONKURSA NOLIKUMU SKATĪT ŠEIT!

_____________________________________________________________________________________________

 

TIESLIETU MINISTRIJA

izsludina atklātu konkursu uz

 

VALSTS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“LATVIJAS VĒSTNESIS”

VALDES LOCEKĻA amatu

 

Pieteikšanās līdz 2017. gada 30. jūnijam

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;

 • atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;

 • valsts valodas zināšanas.

 • labas angļu valodas zināšanas.

 • maģistra grāds sociālajās zinātnēs;

 • ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē;

 • profesionālā darba pieredze mēdiju jomā;

 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību;

 • zināšanas par finanšu līdzekļu plānošanu un izlietošanu;

 • stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu.

 • spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;

 • spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

 • nevainojama reputācija.

 

Pieteikuma dokumenti:

 

 1. pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka:
 • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 • ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta 5.daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;

2) dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs), kā arī iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;

3) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;

4) redzējumu par VSIA “Latvijas Vēstnesis” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu VSIA “Latvijas Vēstnesis” svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;

5) valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);

6) citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

Pieteikuma dokumentus iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.