Irēna Kucina 22.06.2013


Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos kopš 2013. gada 1.augusta

­

Irēna Kucina

Dzimusi: 19.03.1981­­

Izglītība:

Latvijas Universitātes tiesību doktora zinātniskais grāds starptautiskajās tiesībās, 2011

Latvijas Universitātes sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē,

Rīga, 2007

Profesionālā darbība:

  • kopš 2002.gada darbs Tieslietu ministrijā vairākās struktūrvienībās – vadīts Civiltiesību departaments, Eiropas Savienības Tiesas departaments, Civiltiesību departamenta Starptautisko privāttiesību nodaļa, kā arī darbojusies kā juriskonsulte;
  • Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docente;
  • lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā;
  • Latvijas Tiesnešu mācību centra mācību programmu izstrādes darba grupas dalībnieks;
  • Aberdīnas Universitātes Starptautisko privāttiesību centra asociētais loceklis.

  Valodu prasmes:

Valodas

lasītprasme

runātprasme

rakstītprasme

Latviešu

Dzimtā valoda

Dzimtā valoda

Dzimtā valoda

Angļu

5

5

5

Krievu

5

5

5

Franču

1

1

1

Poļu

1

1

1

Publikācijas:

Kucina I. Ieskats tiesiskās palīdzības līgumu neviennozīmīgā interpretācijā. Jurista Vārds, 2013. 30.jūlijs, nr.31.

Kucina I. Pārrobežu ģimenes tiesību aktualitātes. Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens, 2013. Aprīlis, nr.6.

Kucina I. The Measure of Quality of Mutual legal assistance Treaties.// The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space Riga : The University of Latvia, 2012.

Kucina I. Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem – laiks pārskatīšanai.// Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas. Rakstu krājums. „Zvaigzne ABC”, 2012.

Kucina I. Starptautiskās privāttiesības Eiropas Savienības skatījumā. Latvijas Universitātes žurnāls Nr.2 Juridiskā zinātne. Tiesību zinātnes nākotnei, 1. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.

Kucina I. Is the European Union Regulation on the Civil Aspects of International Child Abduction Efficient? The University of Latvia Press, 2011.

Kucina I. Latvijas tiesu prakse bērnu pārrobežu prettiesiskas aizvešanas vai aizturēšanas lietās. Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. Latvijas Universitātes 69.konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.

Kucina I., Zikmane A. Briseles IIbis Regulas jurisdikcijas normu piemērošana laulības lietās un vecāku atbildības lietās Latvijas tiesās. Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 2010.

Kucina I., Zikmane A. Application of Grounds of Jurisdiction of the Brussels IIbis Regulation in Matrimonial Matters and Matters of Parental Responsibility. Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 2010.

Skudra A., Kucina I. Briseles IIbis Regulas un Hāgas 1980.gada konvencijas normu piemērošana bērnu nolaupīšanas lietās Latvijas tiesās. Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 2010.

Skudra A., Kucina I. Application of Standards of Brussels IIbis Regulation and 1980 Hague Convention in Cases of Child Abduction in Courts of Latvia. Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 2010.

Kucina I. Jurista Vārds, 2010. 9.marts, nr.10.

Kucina I. Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti. Būtiski trūkumi Eiropas Savienības regulējumā. Jurista Vārds, 2009. 21.jūlijs, nr.29.

Kucina I. Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība. Jurista Vārds, 2009. 3.marts, nr.9.

­

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.