Funkcijas 23.07.2013


Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs un ir augstākā iestāde padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm. Ministrija ir tieši pakļauta tieslietu ministram.

Tieslietu ministrijas funkcijas ir:

 1. Izstrādāt, organizēt un koordinēt valsts politikas īstenošanu šādās jomās:
 • personas datu aizsardzība;
 • informācijas atklātība un elektronisko dokumentu uzraudzība;
 • publiskie reģistri;
 • reliģiskās lietas;
 • nekustamā īpašuma valsts kadastra uzturēšana;
 • komercsabiedrību maksātnespēja;
 • tiesu ekspertīze;
 • rūpnieciskais īpašums, īpaši patenti, preču zīmes, dizainparaugi un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas;
 • brīvās juridiskās profesijas;
 • valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība;
 • valsts kompensācija cietušajiem;
 • valsts garantēto uzturlīdzekļu nodrošināšana;
 • tiesību politiku un apgabala un rajona tiesu administrēšanas politikas izstrāde.

2. Nodrošināt Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Savienības Tiesā.

3. Nodrošināt Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās, komerclietās un krimināllietās.

4. Nodrošināt valsts oficiālo publikāciju un tās informācijas sistematizēšanu (tai skaitā tiesību aktu konsolidāciju).

5. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un dialogu ar sabiedrību par tiesību politiku, kā arī veicināt sabiedrības tiesiskās domas un apziņas attīstību atbilstoši demokrātiskas valsts principiem.

6. Veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.