Zaudējumu atlīdzināšana 21.06.2013


Par zaudējuma atlīdzināšanu attaisnotajām personām

Iesniegumu zaudējuma atlīdzības saņemšanai saskaņā ar likumu “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” attaisnotā persona ir tiesīga iesniegt Tieslietu ministrijā šādos gadījumos:

 1. ir attaisnojošs tiesas spriedums neatkarīgi no attaisnošanas motīviem;
 2. krimināllieta izbeigta personu reabilitējošu apstākļu dēļ;
 3. administratīvais arests atzīts par nelikumīgu un administratīvā lietvedība ir izbeigta.
 • Ja krimināllieta izbeigta pirmstiesas izmeklēšanas stadijā iesniegums jāiesniedz Ģenerālprokuratūrai.
 • Iesniegums zaudējuma atlīdzības saņemšanai jāiesniedz sešu mēnešu laikā no attaisnojoša tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Attaisnotā persona ir tiesīga lūgt atlīdzināt:

 1. nesaņemto darba samaksu;
 2. kompensāciju, ja uz aizturēšanas vai apcietināšanas brīdi persona nestrādāja un aizturēšanas vai apcietinājuma dēļ tai bijusi liegta iespēja iestāties darbā (par attiecīgo laika periodu tiek izmaksāta kompensācija 50 latu apmērā par katru šā perioda mēnesi);
 3. nesaņemto pabalstu, stipendiju;
 4. pirmstiesas izmeklēšanas laikā izņemtās mantas vai ar tiesas spriedumu konfiscētās mantas pilnu vērtību vai mantai nodarīto zaudējumu vērtību;
 5. naudas sods un visas naudas summas, kas tika piedzītas izpildot tiesas spriedumu;
 6. negūtos ienākumus (peļņu) no likumīgās uzņēmējdarbības, uzņēmuma līgumiem un citas saimnieciskās darbības (negūtie ienākumi (peļņa) tiek atlīdzināti tādā apjomā, kas nepārsniedz personas vidējos gada ienākumus, kādi uzrādīti Valsts ieņēmumu dienesta izdotajā izziņā par personas pēdējā taksācijas gada ienākumu apjomu, par kuru nomaksāti nodokļi, bet ne vairāk kā 5000 latu apmērā par katru pilnu vai nepilnu gadu);
 7. izdevumus par juridisko palīdzību, ko sniedzis zvērināts advokāts, bet ne vairāk kā noteiktā takses apmērā;
 8. vienreizēju pabalstu, ja personas iepriekšējā darbavieta ir likvidēta, kā arī tad, ja nav iespējams personai piedāvāt citu amatu (pabalsts tiek izmaksāts 300 latu apmērā);
 9. kompensāciju par zaudētajām dzīvojamās telpas īres tiesībām, ja persona notiesāšanas rezultātā zaudējusi dzīvojamās telpas īres tiesības un tai nav iespējams atjaunot zaudētās dzīvojamās telpas īres tiesības un nav iespējams piešķirt līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.

Atkarībā no pieprasītā zaudējumu atlīdzības veida iesniegumam jāpievieno šādus dokumentus:

 1. personu attaisnojoša tiesas sprieduma noraksts;
 2. izziņu par brīvības atņemšanas vietās pavadīto laikposmu;
 3. personas darba devēja izziņu vai darba devēja izziņas par personas vidējo izpeļņu, kas aprēķināta atbilstoši Darba likumam, un nesaņemto darba samaksu;
 4. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrētajiem ienākumiem un veiktajām sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (sociālo nodokli) par laikposmu, sākot ar 1996.gada 1.janvāri;
 5. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes (pēc personas dzīvesvietas) izsniegta paziņojuma par algas nodokli attiecīgajā taksācijas periodā norakstu;
 6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par neizmaksātajiem pabalstiem un mācību iestādes izziņu par neizmaksāto stipendiju;
 7. rakstiskus pierādījumus, kas apliecina, ka nav iespējama personai izņemtā vai konfiscētā īpašuma atdošana;
 8. dokumentus, kas apliecina personas izņemtajam vai konfiscētajam īpašumam nodarītos zaudējumus un to apmēru;
 9. dokumentus, kas apliecina, ka nav iespējama personas atjaunošana darbā un īres tiesību atjaunošana;
 10. Valsts zemes dienesta licencēta vērtētāja sniegtu atzinumu par dzīvojamo telpu vērtību;
 11. īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus;
 12. no personas piedzītos tiesas izdevumus apliecinošus dokumentus;
 13. kvītis, kas apliecina izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu krimināllietā.
 • Tieslietu ministrija lēmumu par zaudējumu atlīdzību pieņem triju mēnešu laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot triju mēnešu termiņu, to var pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem mēnešiem no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanas dienas.
 • Tieslietu ministrijas lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā LV-1007) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
 • Ja atlīdzības saņēmējs nepārsūdz pieņemto lēmumu par zaudējumu atlīdzību, Tieslietu ministrija atlīdzību pārskaita uz atlīdzības saņēmēja norādīto bankas kontu.

Ministru kabineta noteikumi Nr.433 Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.