Tieslietu ministrijas kompetencē esošie jaunie ES tiesību aktu projekti

2018.gadā

Nosaukums

Saite uz dokumentu

Atbildīgā Tieslietu ministrijas struktūrvienība

Priekšlikums regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās

 

(COM/2018/225 final)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2018%3A225%3AFIN

Krimināltiesību departaments

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas grozītu Padomes regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

 

(COM/2018/378 final)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0378

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”)

 

(COM/2018/379 final)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52018PC0379

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes  regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu

 

(COM/2018/636 final/2)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0636R(01)

Valststiesību departaments

 

Nozaru politikas departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”

 

(COM/2018/383 final)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2018%3A383%3AFIN

Projektu departaments

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru tiek izveidota Tieslietu programma

 

(COM/2018/384 final)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A384%3AFIN

Projektu departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas grozītu regulu Nr.469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm

 

(COM/2018/317 final/2)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A317%3AFIN

Nozaru politikas departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas grozītu Direktīvu 2017/1132[1] attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrības tiesībās

 

(COM/2018/239 final)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1482831477367&uri=COM:2018:239:FIN

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas grozītu Direktīvu 2017/1132 attiecībā uz kapitālsabiedrību pārrobežu pārveidošanu, apvienošanu un sadalīšanu

 

(COM/2018/241 final)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1482831477367&uri=COM:2018:241:FIN

Civiltiesību departaments

Eiropas e-tiesiskuma stratēģija (2019.–2023.)

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12794-2018-REV-3/lv/pdf

Eiropas lietu departaments

E-tiesiskuma rīcības plāns 2019.–2023. gadam

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11724-2018-REV-4/lv/pdf

Eiropas lietu departaments

 


[1] 2017.gada 14.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2017:1132:oj

 

 

 

Tieslietu ministrijas kompetencē esošie jaunie ES tiesību aktu projekti

2017.gadā

 

Nosaukums

Saite uz dokumentu

Atbildīgā Tieslietu ministrijas struktūrvienība

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM:2017:489:FIN

Krimināltiesību departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52017PC0008

Nozaru politikas departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM:2017:481:FIN

Valststiesību departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1523004142845&uri=CELEX:52017PC0482

Valststiesību departaments

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas kompetencē esošie jaunie ES tiesību aktu projekti

2016.gadā

Nosaukums

Saite uz dokumentu

Atbildīgā Tieslietu ministrijas struktūrvienība

Priekšlikums Padomes lēmums, ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi starptautisku pāru mantisko attiecību jomā, aptverot gan laulāto mantiskās attiecības, gan reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0108&from=EN

 

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Padomes regula par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0106&from=EN

 

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Padomes regula par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0107&from=EN

 

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Padomes Lēmums par Savienības nostāju ES un Albānijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Albānijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0118&from=EN

 

Valststiesību departaments

Priekšlikums Padomes Lēmums par Savienības nostāju ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0119&from=EN

 

Valststiesību departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0826

Krimināltiesību departaments

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM%3A2016%3A0819%3AFIN

 

 

Starptautiskās sadarbības departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem, un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1523001108894&uri=CELEX:52016PC0723

Nozaru politikas departaments

 

 

 

 

 

Priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un pieņemšanu laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0411

Civiltiesību departaments un Starptautiskās sadarbības departaments

 

 

 

Tieslietu ministrijas kompetencē esošie jaunie ES tiesību aktu projekti

2015.gadā

Nosaukums

Saite uz dokumentu

Atbildīgā Tieslietu ministrijas struktūrvienība

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/475/JHA par terorisma apkarošanu

(COM(2015) 625)

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0625&qid=1453715862578&from=LV

Krimināltiesību departaments

Eiropas Parlamenta priekšlikums Padomes Lēmumam par noteikumu pieņemšanu par grozījumu veikšanu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās (ES Vēlēšanu likuma reformu)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//LV#BKMD-4

 

Valststiesību departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai

attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem  (kodificēta redakcija)

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/LV/1-2015-616-LV-F1-1.PDF

Civiltiesību departaments

 

Tieslietu ministrijas kompetencē esošie jaunie ES tiesību aktu projekti

2016.gadā

Nosaukums

Saite uz dokumentu

Atbildīgā Tieslietu ministrijas struktūrvienība

Priekšlikums Padomes lēmums, ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi starptautisku pāru mantisko attiecību jomā, aptverot gan laulāto mantiskās attiecības, gan reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0108&from=EN

 

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Padomes regula par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0106&from=EN

 

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Padomes regula par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0107&from=EN

 

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Padomes Lēmums par Savienības nostāju ES un Albānijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Albānijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0118&from=EN

 

Valststiesību departaments

Priekšlikums Padomes Lēmums par Savienības nostāju ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0119&from=EN

 

Valststiesību departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0826

Krimināltiesību departaments

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM%3A2016%3A0819%3AFIN

 

 

Starptautiskās sadarbības departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem, un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1523001108894&uri=CELEX:52016PC0723

Nozaru politikas departaments

 

 

Tieslietu ministrijas kompetencē esošie jaunie ES tiesību aktu projekti

2014.gadā

Nosaukums

Saite uz dokumentu

Atbildīgā Tieslietu ministrijas struktūrvienība

Eiropas Komisijas priekšlikums direktīvai, kas groza Direktīvu 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu un Direktīvu 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem (Akcionāru tiesību direktīva)

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014PC0213&qid=1453717111951&from=LV

Civiltiesību departaments

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija regulu (EK) Nr.861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0794&qid=1453993360124&from=EN

Civiltiesību departaments

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0813&qid=1453993522732&from=EN

Civiltiesību departaments

Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par viena īpašnieka uzņēmumiem ar ierobežotu atbildību

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014PC0212

Civiltiesību departaments

Priekšlikums direktīvai par pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētajiem vai apsūdzētajiem, kam atņemta brīvība un iespēja saņemt juridisko palīdzību Eiropas Aresta ordera procesā (Komisijas nāca klajā 2013. gadā, bet EP uzsāka izskatīšanu 2014)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2013)0824_/com_com(2013)0824_lv.pdf

Krimināltiesību departaments

Priekšlikums direktīvai par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0822&qid=1453819955448&from=LV

Krimināltiesību departaments

Priekšlikums direktīvai par to, lai nostiprinātu nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētus aspektus kriminālprocesā

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0821&qid=1453819891129&from=LV

Krimināltiesību departaments

Par brīvības, drošības un tiesiskuma telpas tālāku attīstīšanu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0171&qid=1453819759689&from=EN

Eiropas lietu departaments