31.5.2018

COM (2018) 379 final

2018/0204(COD)

 

Priekšlikums regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2018:0379:FIN

2.7.2020

COM(2020) 270 final

 

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Padomes 2002. gada 13. jūnija pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm īstenošanu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0270&from=EN

24.6.2020. COM(2020) 258 final

ES stratēģija par cietušo tiesībām (2020.–2025. gads)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0258:FIN:LV:PDF

17.4.2018

COM(2018) 225 final

2018/0108 (COD)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem

elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0225

30.5.2018

COM(2018) 384 final

2018/0208(COD)

 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido programmu “Tiesiskums”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0384&from=EN

24.6.2020

COM(2020) 264 final

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Datu aizsardzība kā iedzīvotāju tiesību nodrošināšanas un ES digitālās pārkārtošanās pīlārs – Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas divi gadi”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0264&from=EN

 

Padomes lēmums, ar ko pilnvaro sākt sarunas, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu nolīgumu par pārrobežu piekļuvi elektroniskajiem pierādījumiem tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9114-2019-INIT/lv/pdf

5.2.2019.

COM(2019) 71 final

Padomes Lēmums, ar ko pilnvaro Eiropas Komisiju Eiropas Savienības vārdā piedalīties sarunās par Otro papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par kibernoziegumiem (CETS Nr. 185)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52019PC0071

27.7.2018

COM(2018) 365 final

2018/0189(COD)

 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0365

12.03.2018

COM(2018) 96 final

 

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešajām personām

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0096&from=EN