Kas ir e-tiesiskums? 25.01.2019


Kas ir e-tiesiskums?

Eiropas e-tiesiskums ir Eiropas Savienības dalībvalstu kopēja, brīvprātīga iniciatīva. Eiropas e-tiesiskuma mērķis ir uzlabot un atvieglot iedzīvotāju, praktizējošu juristu un iestāžu piekļuvi tiesiskumam Eiropas mērogā, attīstot informācijas un saziņas tehnoloģijas, vienkāršojot un digitalizējot saziņu, piekļuvi procedūrām un juridiskai informācijai un nodrošinot saikni ar valsts sistēmām un starp tām pārrobežu kontekstā.

Kā galvenie kopējie darbības virzieni minami:

  • Piekļuves uzlabošana tiesiskajai informācijai;
  • E-saziņas attīstīšana tiesiskuma jomā;
  • Sadarbspējas nodrošināšana starp valstu e-tiesiskuma informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) sistēmām.

Eiropas e-tiesiskuma vispārīgie principi, mērķi un pamatnostādnes ietvertas Eiropas e-tiesiskuma stratēģijā 2019.–2023. gadam.

 

Kā tiek sasniegti e-tiesiskuma mērķi?

Eiropas e-tiesiskuma mērķi tiek sasniegti projektu veidā – tie ir Eiropas institūciju un dalībvalstu nacionālā līmeņa īstenošanas pasākumi e-tiesiskuma jomā. Tie ir paredzēti Eiropas e-tiesiskuma daudzgadu rīcības plānā 2019.–2023. gadam. Piemēram:

Eiropas e-tiesiskuma portāls – plašs Eiropas tieslietu jomas informācijas avots.

Tajā latviešu valodā pieejama informācija, piemēram, gan par nacionālajām tiesību sistēmām, gan tiesu sistēmām dalībvalstīs, gan par tai piederīgajām juridiskajām profesijām. Portālā atrodama arī praktiska informācija, piemēram, par tiesvedības procesu, vēršoties dalībvalsts tiesā, vai alternatīvi – starpniecības jeb mediācijas izmantošanu strīdu risināšanā, kā arī par tiesisko regulējumu pārrobežu mantošanas lietās. Portāls piedāvā arī specifisku informāciju par tiesisko regulējumu dalībvalstīs noziedzīgos nodarījumos cietušām personām, gan informāciju par dalībvalstu kriminālprocesā noteiktajām tiesībām un pienākumiem attiecībā uz personu, kuru tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Tāpat Portāls nodrošina tiešsaistē elektroniski aizpildāmas veidlapas, kas paredzētas dažādos Eiropas Savienības tiesību instrumentos, kā arī iespēju citā dalībvalstī atrast advokātu vai notāru.

Reģistru savstarpēja savietošana – pieejama vienota meklēšana Čehijas, Vācijas, Igaunijas, Nīderlandes, Austrijas, Rumānijas un Slovēnijas maksātnespējas reģistros (šobrīd notiek darbs arī pie Latvijas maksātnespējas reģistra integrēšanas). Ir izveidots  vienots kanāls informācijas saņemšanai no dalībvalstu uzņēmējdarbības reģistriem un, nākotnē – arī zemes reģistriem.

Piekļuve juridiskiem datiem – izveidota vienota identifikatoru sistēma tiesu judikatūrai (ECLI) un normatīvajiem aktiem (ELI), tāpat paredzēts attīstīt tiesu nolēmumu anonimizāciju un pseidonimizāciju atvērto datu lietošanai.

Sadarbspēja, droša datu apmaiņa un saziņa – e-CODEX projekta ietvaros paredzēto risinājumu ieviešana pārrobežu procedūrās un informācijas apmaiņai starp dalībvalstu IKT sistēmām, kā arī videokonferenču izmantošanas veicināšana pārrobežu tiesvedībā.

Mākslīgais intelekts – kā pēdējo gadu viena no būtiskākajām attīstības tendencēm IKT jomā būtu jāattīsta tālāk un sīkāk jādefinē tās ietekme uz e-tiesiskuma jomu.

 

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.