Kas ir e-tiesiskums? 24.11.2017


Kas ir e-tiesiskums?

Eiropas e-tiesiskums ir Eiropas Savienības dalībvalstu kopēja, brīvprātīga iniciatīva. Tā vērsta uz to, lai, izmantojot un pilnveidojot dalībvalstu tiesu sistēmu rīcībā esošās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, panāktu, ka:

  • iedzīvotājiem, uzņēmumiem un praktizējošiem juristiem tiktu nodrošināta labāka piekļuve tiesu iestādēm un tiesu iestāžu informācijai;
  • ārpustiesas procedūru izmantošanu tiktu atvieglota, lietojot elektroniskās saziņas līdzekļus pārrobežu situācijās;
  • tiesu sistēma kopumā darbotos efektīvāk, dalībvalstu tiesu iestādēm savstarpēji sadarbojoties.

E-tiesiskums Eiropas mērogā saistāms ar dalībvalstu un Eiropas Savienības institūciju savstarpēju sadarbību, kuras priekšnoteikums ir IKT tehnoloģiju attīstība katras dalībvalsts nacionālajā tiesu sistēmā.

 

Kā tiek sasniegti e-tiesiskuma mērķi?

Eiropas e-tiesiskuma mērķi tiek sasniegti projektu veidā – tie ir Eiropas un dalībvalstu nacionālā līmeņa īstenošanas pasākumi e-tiesiskuma jomā, piemēram:

Eiropas e-tiesiskuma portāls – plašs Eiropas tieslietu jomas informācijas avots.

Tajā latviešu valodā pieejama informācija, piemēram, gan par nacionālajām tiesību sistēmām, gan tiesu sistēmām dalībvalstīs, gan par tai piederīgajām juridiskajām profesijām. Portālā atrodama arī praktiska informācija, piemēram, par tiesvedības procesu, vēršoties dalībvalsts tiesā, vai alternatīvi – starpniecības jeb mediācijas izmantošanu strīdu risināšānā, kā arī par tiesisko regulējumu pārrobežu manošanas lietās. Portāls piedāvā arī specifisku informāciju par tiesisko regulējumu dalībvalstīs noziedzīgos nodarījumos cietušām personām, gan informāciju par dalībvalstu kriminālprocesā noteiktajām tiesībām un pienākumiem attiecībā uz personu, kuru tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Tāpat Portāls nodrošina tiešsaistē elektroniski aizpildāmas veidlapas, kas paredzētas dažādos Eiropas Savienības tiesību instrumentos, kā arī iespēju citā dalībvalstī atrast advokātu vai notāru.

Reģistru savstarpēja savienojamība – pieejama vienota meklēšana Čehijas, Vācijas, Igaunijas, Nīderlandes, Austrijas, Rumānijas un Slovēnijas maksātnespējas reģistros (šobrīd noteik darbs arī pie Latvijas maksātnespējas reģistra integrēšanas). Nākotnē paredzēts izveidot vienotu kanālu informācijas saņemšanai kanālu arī no dalībvalstu uzņēmējdarbības reģistriem un zemes reģistriem.

Videokonferenču izmantošanas veicināšana pārrobežu tiesvedībā.

Semantiskā tīmekļa izveide – izveidota vienota identifikatoru sistēma tiesu judikatūrai (ECLI) un normatīvajiem aktiem (ELI).

Sadarbspēja – e-CODEX projekta ietvaros paredzēts ieviest vienotus tehniskos standartus, kas pārrobežu lietās padarītu iespējamu drošu informācijas pārsūtīšanu starp dalībvalstīm, savietojamu e-dokumentu un e-paraksta izmantošanu, e-identitātes pārbaudi, kā arī nodevu maksājumu veikšanu tiešsaistē.

 

Kur saņemt plašāku informāciju?

Eiropas e-tiesiskuma vispārīgie principi, mērķi un pamatnostādnes izsklāstītas Eiropas e-tiesiskuma stratēģijā 2014.–2018. gadam. Savukārt tās īstenošanai paredzētās rīcības ietvartas Eiropas e-tiesiskuma daudzgadu rīcības plānā 2014.–2018. gadam.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.