Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana 21.06.2013


Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
 
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
 
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa

Aleksandra  Čaka iela 38a, Rīga LV-1011
tālr.: 67830682 , 67830684, fax 67830673 ,
e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdien: 12.00-19.00,
otrdien-piektdien: 9.00-15.00.

  • Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa savu iespēju robežās sniedz atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem, kā arī glabā civilstāvokļa aktu reģistru otros eksemplārus, kas reģistrēti līdz 2012. gada 31. decembrim.
  • Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi par pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no dzimtsarakstu arhīva nosaka Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumi Nr. 884 “Noteikumi par Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi .

Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

LVL

Cena EIRO*

1.

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra, kas izdots, pamatojoties uz ierakstu baznīcas grāmatā, ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta

1 gab.

2,00

2,85

2.

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra, kas izdots, pamatojoties uz ierakstu baznīcas grāmatā, ja iesniegumā norādīts varbūtējais reģistrācijas periods (10 gadu robežās) un iespējamā reģistrācijas vieta (ne vairāk kā trīs pilsētas, pagasti vai baznīcas)

1 gab.

4,00

5,69

3.

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra, kas izdots, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļā izdarītu ierakstu, ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta

1 gab.

1,00

1,42

4.

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra, kas izdots, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļā izdarītu ierakstu, ja iesniegumā norādīts varbūtējais reģistrācijas periods (10 gadu robežās) un iespējamā reģistrācijas vieta (ne vairāk kā trīs pilsētas vai pagasti)

1 gab.

2,00

2,85

5.

Izziņa, ja civilstāvokļa reģistru grāmatas nav saglabājušās

1 gab.

1,00

1,42

6.

Izziņa, atbildot uz iesniegumu, kurā norādīts varbūtējais reģistrācijas periods (10 gadu robežās) un iespējamā reģistrācijas vieta (ne vairāk kā trīs pilsētas, pagasti vai baznīcas), ja metriku grāmatas (baznīcas grāmatas) ir saglabājušās, bet pieprasītais reģistrs nav atrodams

1 gab.

4,00

5,69

7.

Izziņa, atbildot uz iesniegumu, kurā norādīts varbūtējais reģistrācijas periods (10 gadu robežās) un iespējamā reģistrācijas vieta (ne vairāk kā trīs pilsētas, pagasti vai baznīcas), ja civilstāvokļa reģistru grāmatas (dzimtsarakstu nodaļā) ir saglabājušās, bet pieprasītais reģistrs nav atrodams

1 gab.

2,00

2,85

8.

Ziņu sniegšana no reģistra, ja iesnieguma iesniedzējam netiek izsniegts civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments

1 gab.

2,00

2,85

9.

Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājums vai izziņa par minēto atļauju vai lēmumu

1 gab.

1,00

1,42

*Cenas eiro noteiktas, pamatojoties uz 2013.gada 3.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.738 ”Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Piezīme. Par šajā pielikumā noteiktajiem maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu. Šie noteikumi un cenrādis neattiecas uz personām, kas saņem dzimšanas, laulības vai radinieku miršanas apliecības.

  • Par pakalpojumiem no Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu arhīva norēķinās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot maksājumu kartes vai pieņemot kredītiestāžu izsniegtus maksājumu apliecinošus dokumentus.

Maksājumu rekvizīti par pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu arhīva:

LR Tieslietu ministrija
Reģ. Nr 90000070045
Brīvības bulv.36, Rīga
Konts: LV04TREL2190455079000
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis : Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu izziņu (vārds, uzvārds)

Maksājumu rekvizīti par civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošām apliecībām:

Valsts Kase
Reģ. Nr.90000050138
Saņēmējs: valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:LV83TREL1060000919900
Maksājuma mērķis : Valsts nodeva 4.92 lati (7 eiro) par (vārds uzvārds) dzimšanas, laulības, vai miršanas apliecību

  • Izziņas par laika posmu pirms 1910. gada jāpieprasa  Latvijas Valsts vēstures arhīvam Slokas ielā 16, Rīgā, LV-1048.
  • Izziņas par Rīgā sastādītajiem reģistriem par laika posmu no 1921. gada 1. maija jāpieprasa Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 86, Rīgā, LV – 1001, tālr. 67181261.
  • Pieņemšanas laiks: Pirmdienās: 14.00-19.00, otrdienās-piektdienās: 8.00-14.00.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.