Tiesisko pamatu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtotai izsniegšanai (turpmāk – atkārtots dokuments) noteic Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem", kas noteic, ka:

 • tiesības pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju, ir personai, par kuru attiecīgais ieraksts ir izdarīts vai tās pilnvarotajai personai;
 • tiesības pieprasīt nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir vecākiem vai to pilnvarotajai personai, vai bērna likumiskajam pārstāvim;
 • tiesības pieprasīt laulības apliecību, izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotajai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu, saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā. Ja laulība šķirta, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā;
 • tiesības pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekam vai tā pilnvarotai personai;
 • citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību un norāda izmantošanas mērķi.

 

Iesniegumu var iesniegt:

 1. jebkurā Latvijas Republikas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā;
 2. Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecībā ārvalstī;

(pakalpojumu var iesniegt, ja persona Latvijā ir deklarējusi savu dzīvesvietu ārvalstī);

 1. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

 

!Ņemot vērā, ka civilstāvokļa aktu reģistri, kas Latvijas dzimtsarakstu iestādēs sastādīti pēdējos 100 gados, glabājas Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļās, un atkārtotu dokumentu var saņemt jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta glabāšanas vai sastādīšanas vietas, aicinām personas ar iesniegumu primāri vērsties jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.

!Vēršam uzmanību, ka Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanu klātienē veic pēc iepriekšēja pieraksta vai izņēmuma gadījumos-rindas kārtībā.

 

Iesniegumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā var iesniegt:

 • izmantojot e-pakalpojumu “Atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības vai izziņas no dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra pieprasīšana” Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv (https://latvija.gov.lv/Services/35331)
 • nosūtot iesniegumu e-pastā dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtot no oficiālās elektroniskās adreses (e-adrese), norādot adresātu “Tieslietu ministrija”;
 • nosūtot pastā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, adrese:

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 , Latvija;

 • apmeklētāju pieņemšana klātienē NENOTIEK.

 

Iesniegumā norāda:

 • pieprasītāja vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
 • pamatojumu dokumenta atkārtotai saņemšanas nepieciešamībai;
 • atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
 • personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

 

Iesniegumam pievieno:

 • notariāli apliecinātu pilnvaru, ja atkārtotu dokumentu pieprasa pilnvarotā persona;
 • radniecību vai pieprasījuma mērķi pierādošus dokumentus, ja izziņu pieprasa par citu personu;
 • ja kāds no dokumentiem, kuru nepieciešams pievienot iesniegumam, sastādīts ārvalstī, tam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai;
 • ja atkārtoto dokumentu pieprasa persona, kuras dzīvesvieta ir ārvalsts un pieprasīto dokumentu ir nepieciešams legalizēt ar apliecinājumu  apostille, tad persona iesniedz iesniegumu publiska dokumenta legalizācijai ar apliecinājumu apostille (https://likumi.lv/ta/id/307693-noteikumi-par-publisku-dokumentu-legalizaciju-ar-apliecinajumu-iapostillei) vai to norāda papildus informācijā, iesniedzot iesniegumu atkārtotā dokumenta saņemšanai. Pēc atkārtotā dokumenta sagatavošanas, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sagatavoto dokumentu un iesniegumu publiska dokumenta legalizācijai ar apliecinājumu apostille pārsūtīs Latvijas Zvērinātu notāru padomei dokumenta legalizācijai ar apliecinājumu apostille un izsniegšanai pieprasītājam, saskaņā ar iesniegumā norādīto dokumenta saņemšanas veidu.

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību (dzimšanas, laulības vai miršanas) izsniegšana

No valsts nodevas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu atbrīvo:

 1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

4) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

5) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese;

 • ja atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu apliecību pieprasa Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, tad valsts nodeva par apliecības izsniegšanu ieskaitāma norādītajā Valsts kases kontā:

Valsts Kase

Reģ. Nr.90000050138

Saņēmējs: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts:LV83TREL1060000919900

Maksājuma mērķis: par (vārds uzvārds) laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību;

 • ja atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu apliecību pieprasa jebkurā Latvijas pašvaldības nodaļā, valsts nodeva par apliecības izsniegšanu ieskaitāma tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas dzimtsarakstu nodaļa.

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas izziņu (par dzimšanas, laulības vai miršanas reģistrāciju) izsniegšana

 • ja izziņu no civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem pieprasa Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, maksa par dokumenta sagatavošanu nosakāma pēc Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – Noteikumi Nr. 770);

 

No maksas par pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:

 1. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 2. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 3. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 4. daudzbērnu ģimeni;
 • par pakalpojuma saņemšanu ir jāveic priekšapmaksa (Noteikumu Nr. 770 5. punkts);
 • ja pakalpojums ir apmaksāts, izziņu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma reģistrēšanas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā;
 • iesniegumā, norādot precīzu civilstāvokļa akta reģistrācijas gadu un vietu, personai ir iespēja saņemt pakalpojumu steidzamības kārtā piecu darbadienu laikā, ja šāds pakalpojums tiek apmaksāts. Maksai par šādu pakalpojumu piemēro maksas koeficientu 3, kā to noteic Noteikumu Nr. 770 3. punkts.

 

Maksājuma rekvizīti par izziņu izsniegšanu no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta:

LR Tieslietu ministrija

Reģ. Nr. 90000070045

Brīvības bulv.36, Rīga

Konts: LV04TREL2190455079000

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Maksājuma mērķis: par (vārds, uzvārds) laulības, dzimšanas vai miršanas izziņu

 

 • ja izziņu no civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem pieprasa Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai, maksa par dokumenta sagatavošanu ir noteikta atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem un ieskaitāma pašvaldības budžetā;
 • ja izziņu no civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem pieprasa Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, tad maksa par dokumenta sagatavošanu ir noteikta saskaņā ar Ārlietu ministrijas valsts nodevu un konsulāro maksu cenrādi.

 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta adrese:

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536, Latvija

e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruņiem: 67830689; 67830675; 67830679.

 

Iesniegumu veidlapas:

Iesniegums dzimšanas reģistrācijas faktu apliecinošā atkārtotā dokumenta saņemšanai.

Iesniegums laulības reģistrācijas apliecinošā atkārtotā dokumenta saņemšanai.

Iesniegums laulības šķiršanas apliecinošā atkārtotā dokumenta saņemšanai.

Iesniegums miršanas reģistrācijas apliecinošā atkārtotā dokumenta saņemšanai.

 

Papildu informācija:

 • ja reģistrs sastādīts vairāk kā pirms pēdējiem 100 gadiem, tad izziņas par dzimšanas reģistrāciju jāpieprasa Latvijas Nacionālajam arhīvam (tālrunis: +371 20027447; e - pasts: lna.izzinas@arhivi.gov.lv; adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija; https://www.arhivi.gov.lv/lv/arhiva-izzinas;
 • anketa dokumentu izprasīšanai no ārvalstīm, ar kurām Latvijai noslēgts starptautiskais līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās (Krievija (līguma darbība noteikta līdz 2024. gada 12. augustam), Baltkrievija, Ukraina, Lietuva, Moldova, Polija, Kirgizstāna, Uzbekistāna). Anketa trīs eksemplāros iesniedzama jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, kas noformēs iesniegumu, saskaņā ar līgumā noteikto iesnieguma iesniegšanas kārtību:

Anketa civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošā dokumenta izprasīšana no ārvalstīm _eng

Anketa civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošā dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm_ru