ES fondi 2021 - 2027

Jaunā kohēzijas politika

ES līderu sanāksmē 2020. gada jūlijā panāktā vienošanās paredz, ka kopumā Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami apmēram 10,5 miljardi eiro.

No tiem 4,24 miljardi eiro atvēlēti kohēzijas politikas programmām (Eiropas Sociālais fonds + (ESF+), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF)).

2021.–2027. gadā Eiropas Savienības (ES) investīcijas Latvijā tiks novirzītas sešiem galvenajiem mērķiem, kas izvirzīti Eiropas līmenī:

 • Viedāka Eiropa – inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas - pētniecības un prasmju attīstīšana, atbalsts uzņēmējdarbībai, digitalizācijai un digitālajiem savienojumiem;
 • Zaļāka Eiropa – klimatneitralitāte, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzība;
 • Ciešāk savienota Eiropa – droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstība;
 • Sociāla un iekļaujoša Eiropa – vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļaušana;
 • Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa - ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība;
 • Pāreja uz klimatneitralitāti – ieguldījumus sociālo un vides seku mazināšanai visvairāk skartajos reģionos.

Ieguldījumi koncentrēsies uz pirmo un otro mērķi. Šīm prioritātēm tiks piešķirti 65–85 % ERAF un Kohēzijas fonda resursu atkarībā no dalībvalstu relatīvās labklājības.

Individualizētāka pieeja reģionālajai attīstībai

 • Kohēzijas politika turpina ieguldīt visos reģionos, dalot tos 3 kategorijās (mazāk attīstīti, pārejas un vairāk attīstīti reģioni). Latvija tiek ieskaitīta pie mazāk attīstītajiem reģioniem;
 • Līdzekļu piešķiršanas metode joprojām lielā mērā balstās uz IKP uz iedzīvotāju. Lai labāk atspoguļotu katras vietas reālo situāciju, ir ieviesti jauni kritēriji (jauniešu bezdarbs, zems izglītības līmenis, klimata pārmaiņas un migrantu uzņemšana un integrācija). Tālākie reģioni turpinās saņemt īpašu ES atbalstu;
 • Kohēzijas politika vairāk atbalsta vietējā līmenī iniciētas izaugsmes stratēģijas un vietējām iestādēm dod vairāk iespēju fondu pārvaldībā. Tiek stiprināta arī kohēzijas politikas pilsētu dimensija: 8 % ERAF līdzekļu ir jāparedz ilgtspējīgai pilsētattīstībai, un ir izveidota jauna tīklu un spēju veidošanas programma pilsētu pašvaldībām – Eiropas pilsētu iniciatīva.

Vairāk informācijas par kohēzijas politikas nosacījumiem pēc 2020.gada - https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/.

Tieslietu ministrija kā atbildīgā iestāde

Ar 2021.-2027. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu Tieslietu ministrija turpina atbildīgās iestādes funkciju īstenošanu.

Atbildīgā iestāde, saskaņā ar „Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums”, ir nozares ministrija, kas kā starpniekinstitūcija šajā likumā noteiktajā apjomā īsteno daļu no vadošās iestādes funkcijām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulā (ES) Nr.2021/1060.

 1. piedalīties plānošanas dokumentu izstrādē;
 2.  atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanu, tai skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas uzraudzību;
 3. izstrādāt Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19.panta 13.punktā minētos specifisko atbalsta mērķu īstenošanas nosacījumus;
 4. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "a" apakšpunktā noteiktajam izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, kā arī šo kritēriju piemērošanas metodiku;
 5. pamatojoties uz regulas Nr. 2021/1060 40. panta 2. punkta "a" apakšpunktu, iesniegt apstiprināšanai uzraudzības komitejā šīs daļas 4. punktā minētos kritērijus;
 6. atbilstoši kompetencei izstrādāt regulas Nr. 2021/1060 69. panta 6. punktā minētās procedūras;
 7. atbilstoši kompetencei sniegt Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju, kas ir būtiska šo institūciju pienākumu izpildē;
 8. atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "e" apakšpunktā noteiktajam ievadīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā datus par specifiskā atbalsta mērķa rezultātu rādītājiem, ja tie tieši neizriet no datiem, kas ievadīti sistēmā atbilstoši šā likuma 12. panta trešās daļas 6. punktam;
 9. izmantot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu specifiskā atbalsta mērķa rādītāju sasniegšanas un īstenošanas uzraudzībai;
 10. atbilstoši kompetencei nodrošināt Eiropas Savienības fondu ieguldījumu tematisko izvērtēšanu.

Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes par 2021.-2027. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu  pārziņā ir divu specifiskā atbalsta mērķu (SAM) trīs pasākumi:

 1. SAM 4.3.5. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju”
  1.1. Pasākums Nr. 4.3.5.5. “Pieeja tiesiskumam”
 2. SAM Nr. 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām"
  2.1. pasākums 4.3.4.6.  "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai"
  2.2. Pasākums 4.3.4.7. "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti,  sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību"

Specifiskā atbalsta mērķa Nr. 4.3.5. "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem: pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" pasākuma Nr. 4.3.5.5. "Pieeja tiesiskumam" (turpmāk – SAMP Nr. 4.3.5.5.)

Plānotā projekta mērķis:

 • uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem:
 • pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību;
 • uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju.

Plānotās mērķa grupas:

Plānotais projekta īstenotājs: Lai efektīvi īstenotu šo projektu un sasniegtu tā mērķus, projekta īstenotāja (finansējuma saņēmēja) funkciju pildīs Juridiskās palīdzības administrācija, kuras virsmērķis ir nodrošināt mazaizsargāto personu pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai, nodrošinot valsts garantētu pakalpojumu:

 • juridiskās palīdzības un finansiālā atbalsta saņemšanu,
 • izveidot taisnīgu un atbilstošu valsts kompensācijas mehānismu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem,
 • kā arī nodrošināt noziedzīgos nodarījumos cietušos ar informatīvu atbalstu.

Projekta plānotais finansējums (ar elastības finansējumu): 1 305 000 EUR, tai skaitā 85% ESF+ līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums. Elastības finansējums tiek saņemts, līdz 2024. gada 31. decembrim sasniedzot noteiktos starpposma rādītājus.

Projekta plānotais īstenošanas periods: 2024. gada II ceturksnis – 2027. gada II ceturksnis.

Projekta plānotie partneri: partneru piesaiste projekta vēl tiek vērtēta.

Projekta plānotās darbības: projekta ietvaros plānots īstenot aktivitātes 7 darbības jomās:

 1. stiprināt tiesu iestāžu pieejamību, jo īpaši cilvēkiem nabadzības un sociālās atstumtības riska zonā;
 2. alternatīvu strīdu izšķiršanas instrumentu stiprināšana;
 3. spēju stiprināšanas aktivitātes - soft and hard skills;
 4. informācijas resursu izstrāde praktiskiem īstenošanas aspektiem, piemēram, līdzīgas kvalitātes pakalpojuma nodrošināšana, ekspertu apmācība utt.;
 5. kvalitātes nodrošināšanas mehānismu/instrumentu izstrāde un īstenošana;
 6. jauni inovatīvi e-risinājumi;
 7. sabiedrības informētība, kā arī sabiedrības (attiecīgās mērķgrupas) atbildīgo institūciju un indivīdu informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošana.

SAMP Nr.4.3.5.5. tiks ieviests ierobežotas projektu iesnieguma atlases veidā vienā projektu atlases kārtā.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

Projektam ir noteikti divi iznākuma rādītāji:

 1. nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas – 500Rādītāja vērtības noteikšanai tiks uzskaitīti valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības sistēmai piederīgo nodarbināto un pašnodarbināto skaits, kuras piedalījušās apmācībās un profesionālo kompetenču un prasmju līmeņa paaugstināšanas pasākumos ar mērķi sekmēt un stiprināt mazākaizsargāto, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu grupu pieeju tiesiskumam
 2. nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 1;

Rādītājs tiks uzskaitīts par sasniegtu, kad tiks noslēgta vienošanās ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu.

 • Projektam ir noteikts specifiskais rādītājs: izsniegtie sertifikāti par apmācību kursu profesionālo kompetenču līmeņa paaugstināšanā - 350.

Rādītāja vērtības noteikšanai tiks ņemts vērā sertifikātu skaits, kas izsniegti par apmācību kursu profesionālo kompetenču līmeņa paaugstināšanai valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas piederīgajām personām.

Projekta statuss: Šobrīd tieslietu ministres izveidotā darba grupa ir uzsākusi darbu pie Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam SAM 4.3.5. pasākumam  4.3.5.5. "Pieeja tiesiskumam"  īstenošanas noteikumi” izstrādes, kā arī pie plānotā projekta vērtēšanas kritērijiem un kritēriju piemērošanas metodikas. Plānots, ka darbs pie pieminēto dokumentu izstrādes tiks noslēgts 2023. gada II ceturksnī, sagatavotos kritērijus un kritēriju piemērošanas metodiku virzot izskatīšanai Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas apakškomitejas sēdē. Plānots, ka projekta “Pieeja tiesiskumam” īstenošana varētu uzsākties 2024. gada II ceturksnī.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākums "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai"

Ar 2021.-2027. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu Tieslietu ministrija turpina atbildīgās iestādes funkciju īstenošanu.Eiropas Sociālā fonda Plus ietvaros viens no ministrijas pārziņā esošajiem pasākumiem ir specifiskā Atbalsta mērķa 4.3.4 pasākums 4.3.4.6. "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai".

Plānotā finansējuma saņēmējs:
Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku sabiedrības drošības jomā šajā likumā minēto funkciju ietvaros. VPD normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām, kā arī atbilstoši kompetencei sadarbojas ar citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām. VPD, ievērojot Valsts probācijas dienesta likuma 3. pantā norādītos principus – sadarbības principu, optimizācijas principu un sociālās integrācijas principu, sadarbojas ar nevalstiskā sektora organizācijām.

Plānotā projekta mērķis: Specifiskā atbalsta pasākuma 4.3.4.6. mērķis ir pilnveidot resocializācijas sistēmas efektivitāti, tādējādi, attīstot taisnīguma atjaunošanas pieeju veicināt probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radīt sekmīgas probācijas klientu iekļaušanās, vienlīdzīgu iespēju, aktīvas līdzdalības un nodarbināmības priekšnosacījumus. 

Plānotā mērķa grupa:

 1. Probācijas klienti, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas;
 2. Valsts probācijas dienesta darbinieki un brīvprātīgie;
 3. Citu valsts un pašvaldības institūciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuru darbības joma ir saistīta ar kriminālsodu izpildi, kriminālsodu izpildes politikas plānošanu, iekļaušanās veicināšanu, palīdzības un atbalsta sniegšanu ieslodzītajiem, bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām, sociālo uzņēmējdarbību, palīdzību atkarīgām personām, personām, kuras cietušas no noziedzīgiem nodarījumiem, sociāli lietderīgu brīvā laika pavadīšanu sociālās atstumtības riska mērķgrupām un brīvprātīgo darba veicināšanu.

Resocializācijas politikas tiešā mērķa grupa ir ieslodzītie un probācijas klienti, taču ārvalstu pētījumos un praksē aizvien vairāk dominē viedoklis, ka sodu izpilde nevar aprobežoties tikai ar darbu ar likumpārkāpēju, jo tieši ģimene un atbalsta personas ir tas resurss, kas nodrošina nepieciešamo atbalstu personas likumpaklausīgai dzīvei sabiedrībā pēc soda izciešanas. Ņemot vērā minēto, resocializācijas politikas netiešā mērķa grupa ir ieslodzīto un probācijas klientu ģimenes locekļi un atbalsta personas.

Lai sasniegtu Pamatnostādnēs definēto resocializācijas politikas mērķi, Pamatnostādnēs ietverti konkrēti rādītāji un uzdevumi, kas strukturēti četros savstarpēji saskaņotos un saistītos rīcības virzienos:

 1. turpināt pilnveidot resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem atbilstoši mainīgās vides izaicinājumiem, t.sk. jaunām mērķa grupām, kā arī ieviešot resocializācijas darba (kriminālsoda izpildes) efektivitātes mērījumu sistēmu;
 2. nodrošināt jaunajām resocializācijas vajadzībām atbilstoša personāla pieejamību ieslodzījuma vietās un VPD, t.sk. attiecībā arī uz brīvprātīgajiem un līdzgaitniekiem;
 3. nodrošināt soda izpildes vajadzībām adekvātu infrastruktūru, t.sk. nepieciešamos e-risinājumus;
 4. stiprināt pašvaldību un NVO lomu, t.sk., veidojot izpratni par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus NVO, pašvaldībām un citām institūcijām, tādējādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicinot personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību.

Specifiskā atbalsta ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

 1. līdz 2024. gada 31. decembrim:

1.1. iznākuma rādītājs: nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmušas atbalstu – 1;
1.2. iznākuma rādītājs: probācijas klientu skaits – 525;
1.3. rezultāta rādītājs: probācijas klienti, kuriem veicināta nodarbināmība – 212;

 1. 2. līdz 2029. gada 31. decembrim:
  2.1. iznākuma rādītājs: nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmušas atbalstu – 1
  2.2. iznākuma rādītājs: probācijas klientu skaits – 2655;
  2.3. rezultāta rādītājs: probācijas klienti, kuriem veicināta nodarbināmība – 2124.

Plānotais projekta finansējums: Kopējais finansējums ar elastības finansējumu ir 3 371 250 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 2 865 562 euro un valsts budžeta finansējums – 505 688 euro.

Plānotā projekta darbības:

 1. VPD darbinieku kapacitātes celšana un profesionālās noturības stiprināšana.
 2. Ārvalstu pieredzes pētniecība.
 3. Probācijas un resocializācijas darba organizēšanas instrumentu un programmu pilnveidošana un jaunu instrumentu izstrāde, ieguve un ieviešana, ieskaitot instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām.
 4. Jaunieviesto un pilnveidoto resocializācijas instrumentu un darba metožu ieviešana e-vidē, t.sk. e-mācību attīstīšana.
 5. Probācijas klientu resocializācijas modeļa pilnveidošana; jaunu (interaktīvu) resocializācijas darba metožu attīstība, aprobācija un īstenošana.
 6. Sociālās iekļaušanas koeficienta metodikas izstrāde un ieviešana.
 7. Dienesta brīvprātīgo darba programmu pilnveidošana un īstenošana, pasākumu brīvprātīgo kopienas attīstībai un saliedēšanai īstenošana.
 8. Atbalsta pasākumu izstrāde un īstenošana probācijas klientu resocializācijai, viņu ģimenes locekļiem, t.sk. atbalsta personām, pasākumu īstenošana ģimenes saišu stiprināšanai.
 9. Ikgadējās konferences dienesta nodarbinātajiem un sadarbības partneriem; starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju un brīvprātīgo pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem.
 10. Sabiedrības, t.sk. tiesnešu, prokuroru, tiesībaizsardzības iestāžu, pašvaldību, citu institūciju un NVO darbinieku, informējoši un izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas.
 11. Sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumi notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai.
 12. Publicitātes pasākumi, t.sk. konferences un citi pasākumi dienesta nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projekta īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām.
 13. IT attīstība, ieskaitot klientu lietu vadības kvalitātes sistēmas pilnveidošanu.

Projekta statuss: Noteikumu projekts ir izstrādes statusā. Informācija vēl tiks papildināta.

Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti,  sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību" Nr. 4.3.4.7.

Plānotā projekta mērķis: ir nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, vienlaikus sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību. 

Plānotā projekta mērķa grupa: ir atbalstu saņēmušie ieslodzītie, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas, kas saņēmušas atbalstu, un tādējādi ir radīti vai uzlaboti priekšnoteikumi ieslodzītās personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, tai skaitā aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos, ir sekmētas bijušo ieslodzīto vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana. 

Plānotais finansējums: ­­­­­Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ar elastības finansējumu ir 3 371 251 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 2 865 563 euro un valsts budžeta finansējums – 505 688 euro; 

Plānotā projekta darbības:

 1. Specializētu riska un vajadzību novērtējuma instrumentu un resocializācijas programmu (piem., nepilngadīgie ar atkarību, ekonomiskie noziedznieki, kibernoziedznieki) izstrāde/ ieguve/ ieviešana, instrumentu un programmu aprobēšana un validizēšana, esošo riska un vajadzību novērtējuma instrumentu un resocializācijas programmu efektivitātes izpēte, validizācija un aprobācija; 
 2. Drošības risku izvērtējuma instrumenta izstrāde/ieguve;
 3. Speciālistu konsultācijas, jaunu atbalsta pasākumu, t.sk. informatīvu pasākumu, izstrāde un īstenošana ieslodzītajiem, viņu ģimenes locekļiem (t.sk. atbalsta personām), resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešana, t.sk. pētījumi; 
 4. Nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšana, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, piem., supervīzijas, koučingu un ikgadējās konferences, u.c., e-mācību attīstība; 
 5. Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju un NVO pārstāvjiem; 
 6. Sabiedrības informēšana, izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas, t.sk. par noziedzīgās uzvedības riskiem, ieslodzīto personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbību, u.c.; 
 7. E-mācību procesa pilnveide; 
 8. IT attīstība.

Plānotā projekta sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

Līdz 2029. gada 31. decembrim iznākuma rādītāju vērtība: 

 • nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un      pakalpojumu skaits, kas saņēmušas atbalstu – 1; 
 • specifisko atbalstu saņēmušo ieslodzīto, viņu ģimenes locekļu un atbalsta personu skaits – 3000. 

Līdz 2029. gada 31. decembrim rezultāta rādītāja vērtība: 

 • ieslodzītie, kuriem veicināta nodarbināmība – 1680 personas.

Projekta statuss:

Noteikumu projekts ir izstrādes statusā. Informācija vēl tiks papildināta.