ES fondi 2021 - 2027

Jaunā kohēzijas politika

ES līderu sanāksmē 2020. gada jūlijā panāktā vienošanās paredz, ka kopumā Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami apmēram 10,5 miljardi eiro.

No tiem 4,24 miljardi eiro atvēlēti kohēzijas politikas programmām (Eiropas Sociālais fonds + (ESF+), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF)).

2021.–2027. gadā Eiropas Savienības (ES) investīcijas Latvijā tiks novirzītas sešiem galvenajiem mērķiem, kas izvirzīti Eiropas līmenī:

 • Viedāka Eiropa – inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas - pētniecības un prasmju attīstīšana, atbalsts uzņēmējdarbībai, digitalizācijai un digitālajiem savienojumiem;
 • Zaļāka Eiropa – klimatneitralitāte, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzība;
 • Ciešāk savienota Eiropa – droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstība;
 • Sociāla un iekļaujoša Eiropa – vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļaušana;
 • Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa - ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība;
 • Pāreja uz klimatneitralitāti – ieguldījumus sociālo un vides seku mazināšanai visvairāk skartajos reģionos.

Ieguldījumi koncentrēsies uz pirmo un otro mērķi. Šīm prioritātēm tiks piešķirti 65–85 % ERAF un Kohēzijas fonda resursu atkarībā no dalībvalstu relatīvās labklājības.

Individualizētāka pieeja reģionālajai attīstībai

 • Kohēzijas politika turpina ieguldīt visos reģionos, dalot tos 3 kategorijās (mazāk attīstīti, pārejas un vairāk attīstīti reģioni). Latvija tiek ieskaitīta pie mazāk attīstītajiem reģioniem;
 • Līdzekļu piešķiršanas metode joprojām lielā mērā balstās uz IKP uz iedzīvotāju. Lai labāk atspoguļotu katras vietas reālo situāciju, ir ieviesti jauni kritēriji (jauniešu bezdarbs, zems izglītības līmenis, klimata pārmaiņas un migrantu uzņemšana un integrācija). Tālākie reģioni turpinās saņemt īpašu ES atbalstu;
 • Kohēzijas politika vairāk atbalsta vietējā līmenī iniciētas izaugsmes stratēģijas un vietējām iestādēm dod vairāk iespēju fondu pārvaldībā. Tiek stiprināta arī kohēzijas politikas pilsētu dimensija: 8 % ERAF līdzekļu ir jāparedz ilgtspējīgai pilsētattīstībai, un ir izveidota jauna tīklu un spēju veidošanas programma pilsētu pašvaldībām – Eiropas pilsētu iniciatīva.

Vairāk informācijas par kohēzijas politikas nosacījumiem pēc 2020.gada - https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/.

Tieslietu ministrija kā atbildīgā iestāde

Ar 2021.-2027. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu Tieslietu ministrija turpina atbildīgās iestādes funkciju īstenošanu.

Atbildīgā iestāde, saskaņā ar „Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums”, ir nozares ministrija, kas kā starpniekinstitūcija šajā likumā noteiktajā apjomā īsteno daļu no vadošās iestādes funkcijām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulā (ES) Nr.2021/1060.

 1. piedalīties plānošanas dokumentu izstrādē;
 2.  atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanu, tai skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas uzraudzību;
 3. izstrādāt Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19.panta 13.punktā minētos specifisko atbalsta mērķu īstenošanas nosacījumus;
 4. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "a" apakšpunktā noteiktajam izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, kā arī šo kritēriju piemērošanas metodiku;
 5. pamatojoties uz regulas Nr. 2021/1060 40. panta 2. punkta "a" apakšpunktu, iesniegt apstiprināšanai uzraudzības komitejā šīs daļas 4. punktā minētos kritērijus;
 6. atbilstoši kompetencei izstrādāt regulas Nr. 2021/1060 69. panta 6. punktā minētās procedūras;
 7. atbilstoši kompetencei sniegt Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju, kas ir būtiska šo institūciju pienākumu izpildē;
 8. atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "e" apakšpunktā noteiktajam ievadīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā datus par specifiskā atbalsta mērķa rezultātu rādītājiem, ja tie tieši neizriet no datiem, kas ievadīti sistēmā atbilstoši šā likuma 12. panta trešās daļas 6. punktam;
 9. izmantot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu specifiskā atbalsta mērķa rādītāju sasniegšanas un īstenošanas uzraudzībai;
 10. atbilstoši kompetencei nodrošināt Eiropas Savienības fondu ieguldījumu tematisko izvērtēšanu.

Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes par 2021.-2027. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu  pārziņā ir divu specifiskā atbalsta mērķu (SAM) trīs pasākumi:

 1. SAM 4.3.5. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju”
  1.1. Pasākums Nr. 4.3.5.5. “Pieeja tiesiskumam”
 2. SAM Nr. 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām"
  2.1. pasākums 4.3.4.6.  "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai"
  2.2. Pasākums 4.3.4.7. "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti,  sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību"

Specifiskā atbalsta mērķa Nr. 4.3.5. "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem: pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" pasākuma Nr. 4.3.5.5. "Pieeja tiesiskumam" (turpmāk – SAMP Nr. 4.3.5.5.)

Plānotā projekta mērķis:

 • uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem:
 • pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību;
 • uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju.

Plānotās mērķa grupas:

Plānotais projekta īstenotājs: Lai efektīvi īstenotu šo projektu un sasniegtu tā mērķus, projekta īstenotāja (finansējuma saņēmēja) funkciju pildīs Tiesu administrācija, kuras virsmērķis ir nodrošināt mazaizsargāto personu pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai, nodrošinot valsts garantētu pakalpojumu:

 • juridiskās palīdzības un finansiālā atbalsta saņemšanu,
 • izveidot taisnīgu un atbilstošu valsts kompensācijas mehānismu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem,
 • kā arī nodrošināt noziedzīgos nodarījumos cietušos ar informatīvu atbalstu.

Projekta plānotais finansējums (ar elastības finansējumu): 1 305 000 EUR, tai skaitā 85% ESF+ līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums. Elastības finansējums tiek saņemts, līdz 2024. gada 31. decembrim sasniedzot noteiktos starpposma rādītājus.

Projekta plānotais īstenošanas periods: 2024. gada II ceturksnis – 2027. gada II ceturksnis.

Projekta plānotās darbības: projekta ietvaros plānots īstenot aktivitātes 6 darbības jomās:

 

 1. valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas reformēšana un efektivizēšana, kas vērsta uz mazaizsargāto un cietušo personu atbalstu, nodrošinot minēto personu savlaicīgu pieeju tiesiskumam;
 2. risinājumi savlaicīgai juridisko problēmu konstatēšanai un atrisināšanai;
 3. esošu un jaunu informācijas tehnoloģiju un digitālo risinājumu attīstīšana, lai efektīvāk nodrošinātu sociāli mazaizsargāto personu tiesības, tostarp iestāžu savstarpējās sadarbības efektivizēšana;
 4. pasākumi mērķgrupas informēšanai par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumu saņemšanu, lai paaugstinātu mērķgrupas kompetenci un izpratni par juridiska rakstura strīdu savlaicīgas risināšanas nozīmīgumu, kā arī informēšanai par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmā iesaistīto personu apmācībām kompetenču un prasmju līmeņa paaugstināšanai;
 5. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;
 6. projekta komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas nosacījumu izpilde.

SAMP Nr.4.3.5.5. tiks ieviests ierobežotas projektu iesnieguma atlases veidā vienā projektu atlases kārtā.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

Projektam ir noteikti divi iznākuma rādītāji:

 1. nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas – 500Rādītāja vērtības noteikšanai tiks uzskaitīti valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības sistēmai piederīgo nodarbināto un pašnodarbināto skaits, kuras piedalījušās apmācībās un profesionālo kompetenču un prasmju līmeņa paaugstināšanas pasākumos ar mērķi sekmēt un stiprināt mazākaizsargāto, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu grupu pieeju tiesiskumam
 2. nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 1;

Rādītājs tiks uzskaitīts par sasniegtu, kad tiks noslēgta vienošanās ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu.

 • Projektam ir noteikts specifiskais rādītājs: izsniegtie sertifikāti par apmācību kursu profesionālo kompetenču līmeņa paaugstināšanā - 350.

Rādītāja vērtības noteikšanai tiks ņemts vērā sertifikātu skaits, kas izsniegti par apmācību kursu profesionālo kompetenču līmeņa paaugstināšanai valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas piederīgajām personām.

Specifiskā atbalsta 4.3.5.5. pasākuma īstenošanas noteikumi:

Ministru kabineta 2024. gada 27. februāra noteikumi Nr. 137

"Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.5. pasākuma "Pieeja tiesiskumam" īstenošanas noteikumi"

https://likumi.lv/ta/id/350337

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākums "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai"

Ar 2021.-2027. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu Tieslietu ministrija turpina atbildīgās iestādes funkciju īstenošanu. Eiropas Sociālā fonda Plus ietvaros viens no ministrijas pārziņā esošajiem pasākumiem ir specifiskā atbalsta mērķa 4.3.4 pasākums 4.3.4.6. "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai".

Specifiskā atbalsta 4.3.4.6. pasākuma projekta iesniedzējs: Valsts probācijas dienests - Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku sabiedrības drošības jomā šajā likumā minēto funkciju ietvaros. VPD normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām, kā arī atbilstoši kompetencei sadarbojas ar citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām. VPD, ievērojot Valsts probācijas dienesta likuma 3. pantā norādītos principus – sadarbības principu, optimizācijas principu un sociālās integrācijas principu, sadarbojas ar nevalstiskā sektora organizācijām.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.6. pasākuma mērķis: pilnveidot resocializācijas sistēmas efektivitāti, tādējādi, attīstot taisnīguma atjaunošanas pieeju, veicināt probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radīt sekmīgas probācijas klientu iekļaušanās, vienlīdzīgu iespēju, aktīvas līdzdalības un nodarbināmības priekšnosacījumus. 

Specifiskā atbalsta 4.3.4.6. pasākuma mērķa grupas:

 1. Probācijas klienti;
 2. Probācijas klientu ģimenes locekļi un atbalsta personas;
 3. Valsts probācijas dienestā nodarbinātie un brīvprātīgie;
 4. Citu valsts un pašvaldības institūciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuru darbības joma ir saistīta ar kriminālsodu izpildi, kriminālsodu izpildes politikas plānošanu, iekļaušanās veicināšanu, palīdzības un atbalsta sniegšanu ieslodzītajiem, bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām, sociālo uzņēmējdarbību, palīdzību no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgām personām, personām, kuras cietušas no noziedzīgiem nodarījumiem, sociāli lietderīgu brīvā laika pavadīšanu sociālās atstumtības riska mērķgrupām un brīvprātīgo darba veicināšanu.

Resocializācijas politikas tiešā mērķa grupa ir ieslodzītie un probācijas klienti, taču ārvalstu pētījumos un praksē aizvien vairāk dominē viedoklis, ka sodu izpilde nevar aprobežoties tikai ar darbu ar likumpārkāpēju, jo tieši ģimene un atbalsta personas ir tas resurss, kas nodrošina nepieciešamo atbalstu personas likumpaklausīgai dzīvei sabiedrībā pēc soda izciešanas. Ņemot vērā minēto, resocializācijas politikas netiešā mērķa grupa ir ieslodzīto un probācijas klientu ģimenes locekļi un atbalsta personas.

Lai sasniegtu Pamatnostādnēs definēto resocializācijas politikas mērķi, Pamatnostādnēs ietverti konkrēti rādītāji un uzdevumi, kas strukturēti četros savstarpēji saskaņotos un saistītos rīcības virzienos:

 1. turpināt pilnveidot resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem atbilstoši mainīgās vides izaicinājumiem, t.sk. jaunām mērķa grupām, kā arī ieviešot resocializācijas darba (kriminālsoda izpildes) efektivitātes mērījumu sistēmu;
 2. nodrošināt jaunajām resocializācijas vajadzībām atbilstoša personāla pieejamību ieslodzījuma vietās un VPD, t.sk. attiecībā arī uz brīvprātīgajiem un līdzgaitniekiem;
 3. nodrošināt soda izpildes vajadzībām adekvātu infrastruktūru, t.sk. nepieciešamos e-risinājumus;
 4. stiprināt pašvaldību un NVO lomu, t.sk., veidojot izpratni par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus NVO, pašvaldībām un citām institūcijām, tādējādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicinot personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.6. pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

 1. līdz 2024. gada 31. decembrim:

1.1. iznākuma rādītājs: nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmušas atbalstu – 1;
1.2. iznākuma rādītājs: probācijas klientu skaits – 525;

 

 1. līdz 2029. gada 31. decembrim:
  2.1. iznākuma rādītājs: nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmušas atbalstu – 1
  2.2. iznākuma rādītājs: probācijas klientu skaits – 2655;
  2.3. rezultāta rādītājs: probācijas klienti, kuriem veicināta nodarbināmība – 2124.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.6. pasākuma finansējums: 

Kopējais finansējums ar elastības finansējumu ir 3 371 250 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 2 865 562 euro un valsts budžeta finansējums – 505 688 euro.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.6. pasākuma  atbalstāmās darbības:

 

 1. Valsts probācijas dienestā nodarbināto kapacitātes celšana un profesionālās noturības stiprināšana;
 2. ārvalstu pieredzes pētniecība;
 3. probācijas un resocializācijas darba organizēšanas instrumentu un programmu pilnveidošana un jaunu instrumentu izstrāde, ieguve un ieviešana, ieskaitot instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām;
 4. probācijas klientu resocializācijas modeļa pilnveidošana, jaunu (interaktīvu) resocializācijas darba metožu attīstība, aprobācija un īstenošana;
 5. sociālās iekļaušanas koeficienta metodikas izstrāde un ieviešana; 
 6. dienesta brīvprātīgo darba programmu pilnveidošana un īstenošana pasākumu brīvprātīgo kopienas attīstībai un saliedēšanai;
 7. atbalsta pasākumi probācijas klientu resocializācijai, viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām;
 8. ikgadējās konferences Valsts probācijas dienestā nodarbinātajiem un sadarbības partneriem, starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju un brīvprātīgo pārstāvjiem, tai skaitā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
 9. visai sabiedrībai un tiesnešiem, prokuroriem, tiesībaizsardzības iestāžu, pašvaldību, citu institūciju un nevalstisko organizāciju darbiniekiem paredzēti informējoši un izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas;
 10. sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumi notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai; 
 11. informatīvie un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
 12. informācijas tehnoloģiju attīstība, tai skaitā klientu lietu vadības kvalitātes sistēmas pilnveidošana;
 13. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

 

 Specifiskā atbalsta 4.3.4.6. pasākuma īstenošanas noteikumi:

 Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 405

“Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" īstenošanas noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/343822

Projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika:

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.7. pasākuma "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību"

Ar 2021.-2027. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu Tieslietu ministrija turpina atbildīgās iestādes funkciju īstenošanu. Eiropas Sociālā fonda Plus ietvaros viens no ministrijas pārziņā esošajiem pasākumiem ir specifiskā atbalsta mērķa 4.3.4 pasākums 4.3.4.7. "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību"

Specifiskā atbalsta 4.3.4.7. pasākuma projekta iesniedzējs:

Ieslodzījuma vietu pārvalde – tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.7. pasākuma mērķis:

Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.7. pasākuma mērķa grupas:

 • ieslodzītie;
 • ieslodzīto ģimenes locekļi un atbalsta personas;
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātie un brīvprātīgie;
 • citu valsts un pašvaldības institūciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuru darbības joma ir saistīta ar kriminālsodu izpildi, kriminālsodu izpildes politikas plānošanu, iekļaušanās veicināšanu, palīdzības un atbalsta sniegšanu ieslodzītajiem, bijušajiem ieslodzītajiem, viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām, palīdzību no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgām personām un personām, kuras cietušas no noziedzīgiem nodarījumiem, sociāli lietderīgu brīvā laika pavadīšanu sociālās atstumtības riska mērķgrupām un brīvprātīgo darba veicināšanu.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.7. pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

 •  līdz 2024. gada 31. decembrim:

- nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu, – 1;

- specifisko atbalstu saņēmušo personu skaits: ieslodzītie, viņu ģimenes locekļu un atbalsta personas – 300;

 • līdz 2029. gada 31. decembrim:

- nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu, – 1;

- specifisko atbalstu saņēmušo personu skaits: ieslodzītie, viņu ģimenes locekļu un atbalsta personas – 3000;

- rezultāta rādītāja vērtība: ieslodzītie, kuriem veicināta nodarbināmība, – 1680 personas.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.7. pasākuma finansējums: 

Kopējais finansējums ar elastības finansējumu ir 3 371 250 euro, tai skaitā ESF+ finansējums – 2 865 563 euro un valsts budžeta finansējums – 505 688 euro.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.7. pasākuma  atbalstāmās darbības:

 • Specializētu riska un vajadzību novērtējuma instrumentu un resocializācijas programmu (piemēram, nepilngadīgajiem ar atkarību, ekonomiskajiem noziedzniekiem, kibernoziedzniekiem) izstrāde vai ieguve un ieviešana, rīku un programmu aprobēšana un validēšana, esošo riska un vajadzību novērtējuma instrumentu un resocializācijas programmu efektivitātes izpēte, validēšana un aprobācija, drošības risku izvērtējuma instrumenta izstrāde vai ieguve;
 • resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešana (tai skaitā pētījumi);
 • speciālistu konsultācijas, jaunu atbalsta pasākumu (tai skaitā informatīvu pasākumu, izstrāde un īstenošana ieslodzītajiem, viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām);
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšana, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumi (piemēram, supervīzijas, koučings un ikgadējās konferences, e-mācību attīstība);
 • starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju un NVO pārstāvjiem;
 • sabiedrības informēšana, izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas (piemēram, par noziedzīgās uzvedības riskiem, par ieslodzīto personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbību);
 • e-mācību procesa pilnveide;
 • informācijas tehnoloģiju attīstība;
 • projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana;
 • komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana.

Specifiskā atbalsta 4.3.4.7. pasākuma īstenošanas noteikumi:

Ministru kabineta 2023. gada 8.decembra noteikumi Nr. 726

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.7. pasākuma "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību" īstenošanas noteikumi https://likumi.lv/ta/id/348016

 

Projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika: