2021.gada 10. septembrī tika pasniegtas Korporatīvās pārvaldības balvas 2021Balvu “Sekmīgākā akcionāru iesaiste digitālā formātā” saņēma AS Conexus Baltic Grid, balvu “Sekmīgākā padomes atlase” saņēma AS DelfinGroup, balvu “Sekmīgākā pieredze korporatīvās kultūras veidošanā” saņēma SIA SCHWENK Latvija. Savukārt Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs saņēma īpašu balvu par nozīmīgu ieguldījumu korporatīvās pārvaldības attīstībā.

Tieslietu ministrijas paspārnē darbojas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome, kas apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā.

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome ir izveidota ar mērķi izstrādāt un, ja nepieciešams, aktualizēt labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus kapitālsabiedrībām Latvijā (Korporatīvās pārvaldības kodekss), skaidrot labas korporatīvās pārvaldības nozīmīgumu un veicināt labas korporatīvās pārvaldības izpratni un piemērošanu, kā arī sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem korporatīvās pārvaldības jomā.

 

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes sastāvs:

 

Padomes vadītāja:                              

 

Daiga Auziņa-Melalksne - akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja;

 

Padomes vadītāja vietnieki:               

 

Baiba Lielkalne - Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja;

 

 Ģirts Rūda - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis;

 

Padomes locekļi:                                

 

Jūlija Bistrova - akciju sabiedrības "Alphinox Quality" valdes priekšsēdētāja; Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore;

 

Liene Dubava - akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" valdes locekle;

 

Zane Eglīte-Fogele - zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu biroja "Walless" partnere;

 

Gatis Flinters - zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja "Cobalt" partneris;

 

Andris Grafs - Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā;

 

Maija Orbidāne - Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, PricewaterhouseCoopers Latvijā;

 

Baiba Strupiša - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baibas Strupišas juridiskais birojs" vadītāja;

 

Māris Vainovskis - zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris."

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome 2020.gada decembrī ir noslēgusi darbu pie Korporatīvās pārvaldības kodeksa izstrādes. Kodekss sastāv no 17 principiem, kuri veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu, tā efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību. Šie principi ir sagrupēti 10 sadaļās un aptver gan konceptuālus uzņēmuma pārvaldības jautājumus, kā, piemēram, uzņēmuma stratēģiju, iekšējo kultūru un ētiku, gan niansētākus jautājumus par padomes ievēlēšanu un sastāvu.

Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertie principi apkopo labāko starptautisko praksi uzņēmumu pārvaldībā un var tikt piemēroti jebkuram uzņēmumam, kurš vēlas uzlabot darbības efektivitāti un panākt ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Īpaši būtiski ir nodrošināt, lai Kodeksā ietvertos principus ievēro sabiedriskas nozīmes struktūras (finanšu institūcijas, uzņēmumi, kuru vērtspapīri ir kotēti biržā), publisku personu kapitālsabiedrības un atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrības, kā arī citi uzņēmumi ar plašu akcionāru sastāvu vai sistēmisku ietekmi Latvijas ekonomikā.

Kodekss ir piemērojams atbilstoši “ievēro vai paskaidro” principam. Šis princips paredz uzņēmuma pienākumu ņemt vērā visus Kodeksā ietvertos principus un sniegt informāciju par to ievērošanu vai arī atbilstoši paskaidrot atkāpšanos no kāda principa piemērošanas. Tātad uzņēmums uzskatāms par tādu, kas atbilst kodeksā noteiktajām prasībām pat tajos gadījumos, kad tas neievēro atsevišķus principus, ar noteikumu, ka atkāpšanās no noteikta principa ievērošanas ir atbilstoši paziņota un izskaidrota.

Kodekss ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Kodeksa noteikumi balstīti labākajā starptautiskajā praksē uzņēmumu pārvaldībā. Kodeksā noteiktie principi ir paredzēti normatīvajos aktos noteiktās kārtības papildināšanai, sniedzot stabilas, bet elastīgas norādes uzņēmumam piemērotākās korporatīvās pārvaldības modeļa izstrādē. Ievērojot, ka korporatīvā pārvaldība ir pastāvīgs process, kura laikā tiek novērtēti esošie sasniegumi un veicināta turpmākā labās prakses ievērošana uzņēmumā, kodekss tiks attiecīgi periodiski pārskatīts un papildināts.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar Kodeksa piemērošanu, lūdzam sazināties ar Korporatīvās pārvaldības konsultatīvo padomi: korporativaparvaldiba@tm.gov.lv

Korporatīvās pārvaldības kodekss:

Korporatīvās pārvaldības kodekss angļu valodā:

Korporatīvās pārvaldības kodeksa informatīvs video: 

Saite uz video šeit.

Korporatīvās pārvaldības principi ietver labo korporatīvās pārvaldības praksi, kas tiek īstenota OECD dalībvalstīs, un atbilstība šiem principiem ir ļoti augsta mēraukla. "Korporatīvās pārvaldības mērķis ir palīdzēt izveidot vidi, kurā valdītu uzticēšanās, caurskatāmība un atbildība, kas nepieciešama ilgtermiņa ieguldījumu, finanšu stabilitātes un godprātīgas komercdarbības veicināšanai, tādējādi atbalstot spēcīgāku izaugsmi un iekļaujošāku sabiedrību," A.Gurrija, OECD ģenerālsekretārs.

Principi tika pieņemti 1999. gadā, aktualizēti 2004. gadā un vēlreiz pārskatīti 2015. gadā. Pēdējā Principu caurskatīšana un aktualizēšana tika veikta ar mērķi, lai Principi ņemtu vērā visaktuālākās tendences un izaicinājumus, ar kuriem jāsaskaras valstīm un pašām kapitālsabiedrībām, īstenojot labu korporatīvo pārvaldību. Principu izstrādē un aktualizēšana piedalījās politikas veidotāji, regulatori, biznesa vides pārstāvji un citas iesaistītās puses, līdz ar to Principi ir izstrādāti un kalpo kā starptautisks etalons, lai novērtētu un pilnveidotu korporatīvās pārvaldības normatīvo regulējumu un praksi. Aktualizētā Principu redakciju saņēma svētību arī no G20 valstu līderiem, tādējādi apliecinot, ka laba korporatīvā pārvaldība ir un būs pieprasīta visos līmeņos, ieskaitot, visaugstākos.

Latvija kļuva par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsti 2016. gadā. Iestāšanās procesā tika vērtēta Latvijas normatīvā regulējuma un prakses atbilstība OECD Korporatīvās pārvaldības principiem un veikti nepieciešamie uzlabojumi, lai tiktu sasniegta atbilstība starptautiski atzītajiem labas korporatīvās pārvaldības principiem. Vienlaikus Latvijai kā OECD kandidātvalstij tika dota iespēja iesaistīties OECD Korporatīvās pārvaldības principu pārskatīšanas procesā.

Lai padarītu G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principus vieglāk pieejamus Latvijas kapitālsabiedrībām, Tieslietu ministrijas sadarbībā ar NASDAQ Riga, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Baibas Strupišas juridisko biroju ir nodrošinājusi Principu tulkojumu latviešu valodā. Principu tulkojums ļaus Latvijas kapitālsabiedrībām ērtā un viegli uztveramā veidā iepazīties ar aktuālākajām tendencēm korporatīvās pārvaldības jomā un smelties iedvesmu labas korporatīvās pārvaldības īstenošanai savā ikdienas praksē.

G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi apskatāmi šeit: