Uzņēmējsabiedrības, kurās TM ir valsts kapitāla daļu turētāja

Mājaslapa

Facebook 

Twitter

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”

Juridiskā adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007

Pamatkapitāla lielums: 38 772 008 EUR

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs

 

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1, 2. un 3. punktam

Apstiprinātais 2022. gada pārskats:

Valsts budžetā veiktie maksājumi 2022.gadā 2 991 011 EUR, t.sk. valstij izmaksātās dividendes 125 031 EUR (80 % no 2021. gada peļņas). Valstij izmaksātās dividendes par 2022.gadu 72 000 EUR (21,77 % no 2022. gada peļņas atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra rīkojumam Nr.820 "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" peļņas daļu").

*Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārejas noteikumu 25. punktā noteiktajam līdz 2020. gada 1. janvārim nodibinātas publiskas personas akciju sabiedrībā, kurā nav izveidota padome, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. jūnijam izveido padomi vai līdz 2020. gada 1. decembrim pārveido akciju sabiedrību par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

Ministru kabinets 2017.gada 6.jūnija sēdē (prot.Nr.29, 70.§) pieņēma lēmumu:

  • atbalstīt tiešās valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Tiesu namu aģentūra", saglabāt tās pašreizējo juridisko statusu ar 100 procentiem valsts kapitāldaļu
  • Tieslietu ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus
  • noteikt valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt stratēģiski svarīgas un tieslietu nozares politikas īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu pārvaldību un tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā.

Mājaslapa

Facebook @LatvijasVestnesis@likumi.lv@LVportals@JuristaVards  

Twitter @VestnesisLV@likumi@LV_portals@Jurista_Vards

Instagram @latvijas_vestnesis@lv_portals

Draugiem.lv LV portāls

Youtube.com Latvijas Vēstnesis; LV portāls

Flickr.com Latvijas Vēstnesis

 

VALSTS SABIEDRĪBA ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis”

Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011

Pamatkapitāla lielums: 711 435 EUR

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1, 2. un 3. punktam

 

Apstiprinātais 2022. gada pārskats:

Valsts budžetā veiktie maksājumi 2022. gadā: 754 530 EUR. Dividendes par 2021.gadu un 2022.gadu netika izmaksātas, jo kapitālsabiedrība pārskata gadā strādāja ar zaudējumiem.

 

Ministru kabinets 2020. gada 18. augustā (prot. Nr. 49, 38. § 6. un 7. punkts) pieņēma lēmumu:

  • atbalstīt tiešās valsts līdzdalības saglabāšanu VSIA "Latvijas Vēstnesis", saglabājot tās pašreizējo juridisko statusu ilgtermiņā un nosakot, ka arī turpmāk valsts kapitāla daļu turētāja kapitālsabiedrībā ir Tieslietu ministrija
  • noteikt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, veicinot sabiedrībā izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī veicina sabiedrības tiesiskās domas attīstību atbilstoši demokrātiskas valsts principiem un veicina kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti.

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi:

2020

2021 

2022 

2023

2024