Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 12. maija noteikumiem Nr.425 „Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība”  Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienībai, Latvijas Baptistu Draudžu Savienībai, Latvijas Apvienotajai Metodistu Baznīcai, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcai un Rīgas ebreju reliģiskajai draudzei Tieslietu ministrijā jāiesniedz informācija par garīdzniekiem, kuriem ir tiesības laulāt vai pildīt kapelāna pienākumus, kā arī iekļaujamās informācijas saturu, tās iesniegšanas un aktualizācijas kārtību.