Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 12. maija noteikumiem Nr. 425 „Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība”  Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienībai, Latvijas Baptistu Draudžu Savienībai, Latvijas Apvienotajai Metodistu Baznīcai, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcai, Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai, Latvijas evaņģēliski luteriskajai Baznīcai, Rīgas ebreju reliģiskajai draudzei un Katoļu Baznīcas diecēzes bīskapam vai amatpersonai, kura viņu aizvieto Tieslietu ministrijā jāiesniedz informācija par garīdzniekiem, kuriem ir tiesības laulāt vai pildīt kapelāna pienākumus, kā arī iekļaujamās informācijas saturu, tās iesniegšanas un aktualizācijas kārtību.