Trauksmes celšanas likums nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv vai arī aizpildot veidlapu:

un iesniedzot iestādes trauksmes celšanas kontaktpersonai, atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi, iesniegtu trauksmes cēlēja ziņojumu un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

 

Trauksmes cēlēju kontaktpersonas Tieslietu ministrijā

Linda Berga, Juridiskā departamenta direktore, tel. 67036804

Līga Kokare-Zviedre, Administratīvā departamenta Kancelejas vadītāja, tel. 67036720

Ausma Ozola, Administratīvā departamenta Kancelejas vadītāja vietniece, tel. 67036721

Aleksejs Remesovs, Juridiskā departamenta direktora vietnieks, tel. 67036730

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:
1) nosūtot pa pastu uz adresi Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536;
2) iesniedzot klātienē Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536.
 

Elektroniski:
1) portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu ""Iesniegums iestādei"";
2) uz e-pastu trauksme@tm.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 

Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta vai neizmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.

Mutvārdos: ierodoties klātienē Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums