1) Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas atbilstoši Latvijai saistošajiem divpusējiem (trīspusējiem) līgumiem par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās:

Sprieduma atzīšana:

Dokumentu izsniegšana:

2) Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas atbilstoši Hāgas 1965.gada 15.novembra konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu izmantošanu civilajos un komerciālajos jautājumos:

3) Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas atbilstoši 1959.gada 20.aprīļa Eiropas Padomes konvencijai par savstarpējo palīdzību krimināllietās:

4) Ietvarlēmumi

2.Padomes Pamatlēmums 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai.

3.Padomes Pamatlēmums Nr. 2005/214/TI (2005.gada 24.februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu finansiālām sankcijām.

4. Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem.

6) Apliecība attiecībā uz publiskiem aktiem, kas minēta 57. panta 4. punktā Konvencijā par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Lugāno Konvencija).

Konvencijas teksts un veidlapa pieejama: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:22009A0610(01)

 

7) Citas aktuālās lūgumu veidlapas Eiropas Savienības ietvaros pieejamas:

Civillietās – Eiropas e-tiesiskuma portālā

Krimināllietās – Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās mājaslapā

8) Ar 2020.gada 19.decembri Eiropas Savienības ietvaros ir piemērojama  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra regula (ES) 2018/1805 par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanu (turpmāk tekstā – Regula).

Ar šo Regulu tiek ieviests pilnīgi jauns tiesiskais regulējums krimināltiesiskajai sadarbībai ES līdzekļu atguves jomā, pilnībā aizstājot iepriekšējos sadarbības instrumentus šajā jomā. Turklāt, jāņem vērā, ka Regula ir tieši piemērojama.