Tieslietu ministrija ir daļa no Latvijas valsts valdības un ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarē.

Tieslietu ministrijas funkcijas ir:

  • Izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku tiesību sistēmā:

- valststiesību;

- administratīvo tiesību;

- civiltiesību;

- komerctiesību;

- krimināltiesību;

- reliģisko tiesību;

- procesuālo tiesību jomā.

  • Organizēt un koordinēt likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu.
  • Veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.