Tieslietu ministrija ir daļa no Latvijas valsts valdības un ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarē.

 

Tieslietu ministrijas funkcijas ir:

 • Izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku tiesību sistēmā:
  • valststiesību;
  • administratīvo tiesību;
  • civiltiesību;
  • komerctiesību;
  • krimināltiesību;
  • reliģisko tiesību;
  • procesuālo tiesību jomā.
 • Organizēt un koordinēt likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu.
 • Veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Tieslietu ministrijas padotībā ir šādas valsts pārvaldes iestādes: