Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrija ir daļa no Latvijas valsts valdības.

Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarē.

Ministrija ir tieši pakļauta tieslietu ministram.

Ministra darbību nodrošina ministra birojs. 

Ministrijas nodarbinātie, kuri nav iekļauti Ministra birojā vai departamentā, ir tieši pakļauti valsts sekretāram.

Valsts sekretāram ir tieši pakļauti trīs valsts sekretāra vietnieki:

- vietnieks tiesību politikas jautājumos;

- vietnieks tiesu jautājumos;

- vietnieks ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos.

Uzzini, kādi ir valsts sekretāra un valsts sekretāra vietnieku uzdevumi šeit.

 

Tieslietu ministrijas funkcijas

  • Izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku tiesību sistēmā:

- valststiesību;

- administratīvo tiesību;

- civiltiesību;

- komerctiesību;

- krimināltiesību;

- reliģisko tiesību;

- procesuālo tiesību jomā.

  • Organizēt un koordinēt likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu.
  • Veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

Tieslietu ministrijas departamenti

Departamenta direktors vada departamenta darbu un dod uzdevumus departamentā nodarbinātajiem.

Uzzini, kādi ir katra departamenta uzdevumi šeit.

  • Valsts sekretāra tiešā pakļautībā:

- Administratīvais departaments;

- Komunikācijas departaments;

- Budžeta departaments;

- Finanšu departaments;

- Iekšējā audita departaments;

- Juridiskais departaments;

- Personālvadības departaments;

  • Valsts sekretāra vietnieka tiesību politikas jautājumos tiešā pakļautībā:

- Civiltiesību departaments;

- Krimināltiesību departaments;

- Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departaments;

- Nozaru politikas departaments;

- Valststiesību departaments;

  • Valsts sekretāra vietnieka tiesu jautājumos tiešā pakļautībā:

- Dzimtsarakstu departaments;

- Starptautiskās sadarbības departaments;

- Tiesu sistēmas politikas departaments;

- Tiesu sistēmas uzraudzības departaments;

  • Valsts sekretāra vietnieka ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos tiešā pakļautībā:

- Eiropas lietu departaments;

- Projektu departaments;

- Stratēģijas departaments;

- Eiropas Savienības Tiesas departaments.

 

Tieslietu ministrijas padotības iestādes

- Uzņēmumu reģistrs;

- Maksātnespējas kontroles dienests;

- Valsts zemes dienests; 

- Valsts tiesu ekspertīžu birojs; 

- Ieslodzījuma vietu pārvalde; 

- Patentu valde; 

- Valsts probācijas dienests; 

- Valsts valodas centrs; 

- Tiesu administrācija; 

- Juridiskā palīdzības administrācija;

- Uzturlīdzkeļu garantiju fonda administrācija;

 

Uzņēmējsabiedrības, kurās Tieslietu ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja

- Tiesu namu aģentūra; 

- Latvijas Vēstnesis.