Likumā par budžeta un finanšu vadību noteikts, ka “valsts budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm.” Valsts budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valsts politikas īstenošanai un pārvaldei. Tieslietu ministrija īsteno valsts politiku tieslietu nozarē, tā ir valsts budžeta finansēta iestāde, līdz ar to līdzekļi Tieslietu ministrijas darba nodrošināšanai tiek paredzēti ikgadējā valsts budžeta pamatbudžeta sadaļā “Tieslietu ministrija”.

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Tieslietu ministrijas #Budžets2024 prioritātes

Finanšu ministrijas sagatavotā informācija par Tieslietu ministrijas budžetu 2024. gadam.

2024. gada budžeta izdevumi

2024. gada budžeta izdevumi

2024. gada budžeta izdevumi

2024. gada budžeta izdevumi

2024. gada budžeta izdevumi

2024. gada budžeta izdevumi

2024. gada budžeta izdevumi

 

2024. gada budžeta izdevumi