Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas Atveseļošanas fonda (turpmāk – AF) plānu apstiprināja 2021.gada 22.jūnijā Eiropas Komisija un 13.jūlijā ES Padome Ekonomikas un finanšu jautājumos (ECOFIN). Latvijai apstiprinātais AF finansējuma apjoms ir 1,82 miljardi eiro, kas būs pieejams līdz 2026. gada 31. augustam.

Latvija AF plāna īstenošanai ir izvēlējusies 6 komponentes:

 1. Klimata pārmaiņas un ilgtspēja;
 2. Digitālā transformācija
 3. Nevienlīdzības mazināšana;
 4. Veselība;
 5. Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma;
 6. Likuma vara.

Tieslietu ministrija par savu prioritāti noteikusi divas komponentes: Digitālā transformācija un Likuma vara.

Digitālā tranformācija

2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1.1.r. "Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" ietvarā tiks īstenots projekts "Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija".

Projekta mērķis: izveidot modernu, ilgtspējīgu, mūsdienu tehnoloģijās un pašapkalpošanās vidē balstītu Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu, kas ieviestu efektīvus, lietotājorientētus un inovatīvus pakalpojumus, nodrošinātu to pārrobežu pieejamību.

Projekta mērķa grupa: uzņēmumi, pašvaldības.

Projekta finansējums: 2 436 000,00 EUR (bez PVN). PVN izdevumi tiks segti no valsts budžeta.

Projekta īstenošanas termiņš: 2026.gada 31.maijs. 

Projekta īstenotājs (finansējuma saņēmējs): LR Uzņēmumu reģistrs.  

Projekta darbības:

 • Vienota klientu darba vieta (reģistrācijai un meklēšanai). Tiks izveidota klienta pakalpojumu saņemšanas darba vieta, kas apvienos šobrīd neatkarīgi izmantojamas aplikācijas – informācijas izplatīšanas aplikācijas un reģistrācijas aplikācijas. Klienta profila uzglabāšana un integrācija tiks saskaņota ar portāla latvija.lv izstrādēm.
 • Informācijas pakalpojumu attīstība. Atbilstoši Uzņēmumu reģistra projekta 1. kārtas ietvaros pārveidotajiem reģistrācijas servisiem, šī projekta darbības ietvaros tiks pielāgoti informācijas izplatīšanas servisi (lietojumprogrammatūras saskarnes līmenis), kā arī nodrošinātas nepieciešamās transformācijas normalizētai  informācijas attēlošanai.
 • Uzraudzības un analīzes pakalpojumi. Tiks izveidots biznesa inteliģences risinājums. Darbības ietvaros tiks ieviesti apsteidzošie pakalpojumi automatizētai saziņai ar Uzņēmumu reģistra subjektiem, tiks nodrošināta apsteidzošo uzraudzības pakalpojumu automatizēšana, tiks ieviests reģistra darbības efektivitātes monitoringa risinājums, kā arī tiks veikta publisko datu kopu papildināšana un automatizācija.

Statuss: 2023.gada 24. janvārī Ministru kabineta sēdē apstiprināja rīkojuma projektu par Atveseļošanas fonda projekta "Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija" pases apstiprināšanu.

2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1.2.r "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" ietvarā tiks īstenots projekts "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms".

Projekta mērķis: esošo E-lietas platformas koplietošanas risinājumu pilnveidošana un jaunu e-lietas platformas koplietošanas risinājumu izstrāde.

Projekta mērķa grupa:

Iekšējā mērķa grupa:

 • izmeklēšanas iestādes, pirmstiesas procesa dalībnieki;
 • tiesas, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Juridiskās palīdzības administrācija
 • Prokuratūra

Ārējā mērķa grupa:

 • probācijas klienti, brīvprātīgie, darba devēji piespiedu un sabiedriskā jomā u.c.
 • zvērināti advokāti, advokātu vecākie, tiesu eksperti, juristi un citas pilnvarotās personas
 • sabiedrība, lietu dalībnieki, procesā iesaistītās personas

Projekta finansējums: 6 670 000 EUR (bez PVN). PVN izdevumi tiks segti no valsts budžeta.

Projekta īstenošanas termiņš: 2026.gada 31.maijs. 

Projekta īstenotājs (finansējuma saņēmējs): Tiesu administrācija.  Tiesu administrācija projektu īstenos sadarbībā ar šādām iestādēm (sadarbības partneriem): Ieslodzījuma vietu pārvaldi; Valsts probācijas dienestu; Juridiskās palīdzības administrāciju.

Projekts ietver arī Latvijas Republikas prokuratūras (Prokuratūra) informācijas sistēmas attīstības (ProIS) procesus. Tādējādi Prokuratūra e-lietas 2.posmā ir projekta īstenošanas partneris, bet e-lietas programmā Prokuratūra īstenos atsevišķi savu projektu "Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība E-lietas 2.posms".

Projekta darbības:

E-lietas 2.posmā tiks pilnveidota standartizēta pieeja datu apmaiņai starp E-lietas platformā iekļautajām informācijas sistēmām, nodrošināti papildus tehniskie risinājumi, lai standartizētu un atvieglotu institūciju darbu ar E-lietu, kā arī pilnveidots un paplašināts sabiedrībai pieejamo elektronisko pakalpojumu klāsts.

Plānotā šāda esošo pakalpojumu pilnveide: informācijas iesniegšana, izmantojot elektroniskās veidlapas, lietas materiālu, tai skaitā prasības pieteikuma, iesnieguma vai sūdzības apskate, elektronisku nolēmumu saņemšana, paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu, rēķinu apmaksa.

Plānota šāda jaunu pakalpojumu izveide: maksāšanas paziņojumu apmaksa, ar tiesvedības gaitu saistīto izdevumu apmaksa, videokonferences pieteikšana, iesniegums prokuratūrai, lietas dalībnieka kalendārs, lietas dalībnieka apliecinājumi lietā, valsts kompensācijas pieprasījums.

Projektā paredzēta Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) pilnveide, E-lietas portāla attīstība, Valsts Probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēmas (PLUS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide, Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas (IIS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide, Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistra (VNJPR), Valsts kompensācijas reģistra (VKR) pilnveide un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide.

Statuss: 2023.gada 24. janvārī Ministru kabineta sēdē apstiprināja rīkojuma projektu par Atveseļošanas fonda projekta "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma "Centralizētas elektroniskas datu apmaiņas, lietotāju pārvaldības un klientu pašapkalpošanās iespēju nodrošināšana E-lietas platformā" attīstības plānu apstiprināšanu.

Likuma vara

6.2. reformas un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" ietvars tiek īstenots projekts Nr. 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 "Tieslietu akadēmija".

Projekta mērķis ir izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centru - Tieslietu akadēmiju, kā ilgtspējīgas un stabilas sistēmas pamatu, nodrošinot iespēju ilgtermiņā plānot, izstrādāt un realizēt mācību programmas.

Projekta mērķa grupas:

 • tiesneši, tiesu darbinieki;
 • prokurori, prokuroru palīgi;
 • izmeklētāji starpdisciplināros jautājumos.

Projekta finansējums: 7 572 030 euro bez PVN. PVN izdevumi tiks segti no valsts budžeta.

Projekta īstenošanas termiņš: 2026.gada 30.jūnijs

Projekta īstenotājs (finansējuma saņēmējs): Tiesu administrācija.

Projekta darbības:

 1. Tieslietu akadēmijas izveide līdz 2024.gada beigām;
 2. esošās situācijas novērtējums (plānots pabeigt līdz 2023.gada beigām);
 3. mācību programmu izstrāde (plānota 10 programmu izstrāde) un to ieviešana (tiks nodrošināta no 2023.gada otrā pusgada līdz 2026.gada pirmajam pusgadam, rīkojot līdz 300 mācību semināriem);
 4. mācību vides izveide – telpu pielāgošana, aprīkojuma nodrošināšana (līdz 2024.gada 4.ceturksnim).

Projekts īstenošana ir uzsākta 2022. gada 21. novembrī.

Projekta aktualitātes: