Ar 2014.-2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu Tieslietu ministrija uzsāk Eiropas Sociālā fonda apguvi kā atbildīgā iestāde.

Atbildīgā iestāde, saskaņā ar „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumu”, ir nozares ministrija, kas kā starpniekinstitūcija šajā likumā noteiktajā apjomā īsteno daļu no vadošās iestādes funkcijām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulā (ES) Nr.1303/2013.

Atbildīgās iestādes pienākumi ir:

1) piedalīties plānošanas dokumentu izstrādē;

2) atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanu, tai skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas uzraudzību;

3) izstrādāt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 21.panta 13.punktā minētos specifisko atbalsta mērķu īstenošanas nosacījumus, cita starpā nodrošinot, lai varētu apstiprināt tādu projekta iesniegumu, uz kuru attiektos attiecīgā Eiropas Savienības fonda darbības joma un to varētu attiecināt uz intervences kategoriju;

4) atbilstoši Regulas Nr.1303/2013 125.panta 3.punkta a) un f) apakšpunktam izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, kā arī šo kritēriju piemērošanas metodiku;

5) pamatojoties uz regulas Nr.1303/2013 110.panta 2.punkta a) apakšpunktu, iesniegt apstiprināšanai uzraudzības komitejā 4.punktā minētos kritērijus un papildus informācijai iesniegt attiecīgo kritēriju piemērošanas metodiku;

6) atbilstoši savai kompetencei izstrādāt regulas Nr.1303/2013 125.panta 4.punkta d) apakšpunktā minētās procedūras;

7) atbilstoši savai kompetencei sniegt vadošajai iestādei un sadarbības iestādei informāciju, kas ir būtiska to pienākumu izpildē;

8) atbilstoši regulas Nr.1303/2013 125.panta 2.punkta e) apakšpunktam ievadīt Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā datus par specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājiem, ja tie tieši neizriet no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 12.panta trešās daļas 14.punktā noteiktajiem sistēmā ievadītajiem datiem;

9) izmantot Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu specifisko atbalsta mērķu rādītāju un snieguma ietvara sasniegšanas un īstenošanas uzraudzībai;

10) izstrādāt un Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā sākotnējai izvērtēšanai atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu;

11) ja nepieciešams specifisko atbalsta mērķu īstenošanā sasniegto rezultātu analīzes efektīvākai veikšanai, piedalīties sadarbības iestādes veiktajās projektu pārbaudēs, tai skaitā sniegt sadarbības iestādei priekšlikumus pārbaudes apjomam un norises laikam, kā arī atzinumu par minētajās pārbaudēs konstatēto.

Tieslietu ministrijas pārziņā ir trīs specifiskie atbalsta mērķi (SAM):

  1. SAM Nr.3.4.1. „Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla, kuri nodarbojas ar parādu un zaudējumu piedziņas strīdu izskatīšanu un piedziņu, kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”;
    *Apstiprināti projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika.
  2. SAM Nr.9.1.2. „Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū”;
  3. SAM Nr. 9.1.3. „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti”.

Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbība tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda finansētajiem tehniskās palīdzības projektiem.

Papildu informācija: