1

Iedzīvotāji izrāda interesi par iespēju atbrīvoties no parādsaistībām. [13.01.2022.]

Iedzīvotāji aktīvi izrāda interesi par iespēju saņemt atbrīvojumu no parādsaistībām un šīs iespējas kontekstā vēršas pie zvērinātiem notāriem pēc konsultācijām.

Plašāka informācija.


LV portāls: Kas jāzina par jauno Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu? [07.07.2021.]


No 2022. gada 1. janvāra trūcīgām un maznodrošinātām personām būs iespēja dzēst parādsaistības. [15.06.2021.]

2021. gada 15. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu un ar to saistītos četrus likumprojektus par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Likumprojekta mērķis ir dot iespēju trūcīgā un maznodrošinātā mājsaimniecībā esošām personām, kuru ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai viņu sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ, no nākamā gada 1. janvāra noteiktā kārtībā atbrīvoties no parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

Plašāka informācija.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas notariātu ir sagatavojusi video skaidrojumus par iespējām atbrīvoties no parādsaistībām tām personām, kas atbilst trūcīgā un maznodrošinātā statusam un to ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai viņu sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ:

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur vērsties, lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanu no parādsaistībām?

Lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanu no parādsaistībām, ir jāvēršas pie zvērināta notāra apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav – faktiskā dzīvesvieta.

Informācija par zvērinātiem notāriem atrodama interneta portālā https://www.latvijasnotars.lv sadaļā “Meklēt notāru”. Pie zvērināta notāra var vērsties arī ar lūgumu sniegt konsultāciju.

______________________________________________________________________________________

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanu no parādsaistībām?

Atbrīvošanas pamatā ir fiziskās personas pieteikums zvērinātam notāram. Lai uzsāktu procesu ir jāaizpilda veidlapa, kas atrodama Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma pielikumā (pieejama arī Tieslietu ministrijas mājaslapā).

Pieteikumam jāpievieno dokumentus, kuri pamato tajā norādītos apstākļus, un dokumentus, kurus Latvijas Banka un kredītinformācijas biroji izsnieguši viena mēneša laikā pirms pieteikuma iesniegšanas un kuros norādīta kredītu reģistra un kredītinformācijas biroju datubāzēs iekļautā informācija par parādnieku.

______________________________________________________________________________________

Cik maksā fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām uzsākšana?

Lai uzsāktu procesu, ir jāaizpilda veidlapa. Par pieteikuma iesniegšanu un apliecināšanu ir maksājama zvērināta notāra amata atlīdzība (100 eiro, kam pieskaita PVN, t.i., kopā 121 eiro; skat., 5. un 14.1 punktu), valsts nodeva (3,56 eiro; skat.), kā arī cita zvērināta notāra amata atlīdzība par papildus uzdotajiem uzdevumiem un faktiskie izdevumi, kas var rasties katrā gadījumā individuāli.

Vai varu prasīt atbrīvošanu, ja nedzīvoju Latvijā?

Nē, parādniekam ir jābūt sasaistei ar Latvijas Republiku. To konstatēs, ja izpildīsies vismaz viens no šiem nosacījumiem:

  • parādnieks pēdējos 12 mēnešus ir bijis Latvijas Republikas nodokļu maksātājs,
  • parādniekam pēdējos 12 mēnešus ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijas Republikā, un viņš saņem sociālos maksājumus no Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem (piemēram, pensija, pabalsts, atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību).

______________________________________________________________________________________

Vai vērtēs manu finansiālo stāvokli?

Jā, zvērināts notārs pārliecināsies par ienākumiem un trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statusu.

Fiziskā persona var pretendēt uz fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, ja vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 12 mēnešu laikā, neskaitot līdzekļus par katru apgādībā esošo bērnu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Savukārt trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss var arī nebūt pieteikuma iesniegšanas dienā, taču tam ir jābūt bijušam vismaz 3 mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas.

______________________________________________________________________________________

Man pieder puse mājas, par ko vēl maksāju hipotēku, un dārza mājiņa Lietuvā. Vai tās pārdos, ja pretendēšu uz atbrīvošanu no parādsaistībām?

Fiziskā persona, kurai ir nodrošinātie kreditori (kreditori, kuru prasījuma tiesības pret attiecīgo fizisko personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz attiecīgās fiziskās personas vai trešās personas mantu) vai kurai ir manta ārpus Latvijas Republikas nevar pretendēt uz atbrīvošanu no parādsaistībām. Zvērināts notārs šādā gadījumā neapliecinās (nepieņems) pieteikumu.

______________________________________________________________________________________

Esmu darba devējs. Vai varu pretendēt uz atbrīvošanu no parādsaistībām?

Ja darba devējam - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētam subjektam vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējam reģistrētai personai - nav sociālās apdrošināšanas maksājumu saistības pret nodarbinātajām personām, tad var pretendēt uz atbrīvošanu no parādsaistībām.

 

Vai varu pretendēt uz atbrīvošanu no 10 000 eiro kredīta, ko man jāsāk atmaksāt pēc 3 mēnešiem?

Nē, visām parādsaistībām kopā (tātad pamatparādam un blakus saistībām) jābūt robežās no vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (2022. gadā – 500 eiro) līdz 5 000 eiro. Turklāt parādsaistībām kopumā vai daļā jābūt tādām, ko jau ir pienākums atmaksāt.

______________________________________________________________________________________

Vai es varu prasīt atbrīvojumu arī no stāvvietas vai komunālo pakalpojumu parādiem vai administratīvajiem sodiem?

Atbrīvošana no parādsaistībām paredzēta konkrētiem parādu veidiem – tādiem, kas radušies no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, kas noslēgts ar kredīta devēju, kas ir tiesīgs sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumus Latvijas Republikā. Tā kā stāvvietas un komunālo pakalpojumu parādi, kā arī administratīvie sodi neizriet no patērētāja kreditēšanas līgumiem, tad no tām atbrīvot nedrīkst.

______________________________________________________________________________________

Vai atbrīvošana ir iespējama jebkādām parādsaistībām, kas izriet no patērētāja kreditēšanas līguma, un ir 500-5 000 eiro apmērā?

Parādsaistību uzskaitījumā neietvers un attiecīgi no tām nedrīkstēs atbrīvot arī tad, ja:

  • parādsaistības būs radušās, noslēdzot patērētāja kreditēšanas līgumu, saskaņā ar kuru kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nodota kāda lieta un parādnieka atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu (piemēram, kā lombarda gadījumā);
  • parādsaistības būs radušās pēdējo triju mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas;
  • parādsaistību segšanai novirzīti līdzekļi mazāk nekā 20 procentu apmērā no attiecīgo parādsaistību sākotnējā apmēra neatkarīgi no tā, vai tie novirzīti procentu maksājumu vai pamatparāda segšanai.

Pirms 6 mēnešiem izgāju fiziskās personas maksātnespējas procesu. Vai varu uzreiz prasīt atbrīvošanu no parādsaistībām?

Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām nav piemērojama, ja fiziskai personai ir liegta piekļuve arī fiziskās personas maksātnespējas procesam. Līdz ar to, kamēr uz fizisko personu ir attiecināms kāds no Maksātnespējas likuma 130. pantā noteiktajiem ierobežojumiem, arī uz atbrīvošanu no parādsaistībām nevar pretendēt.

______________________________________________________________________________________

Vai varēšu vēl atkārtoti pretendēt uz atbrīvošanu no parādsaistībām, ja vienreiz to jau būšu saņēmis?

Atkārtoti saņemt atbrīvošanu no parādsaistībām nevar. Turklāt neatkarīgi no tā, vai atbrīvošana vēlāk tika atcelta.

Es iesniedzu pieteikumu zvērinātam notāram. Vai ar to arī viss beidzas un esmu atbrīvots no parādsaistībām?

Noteikti nē. Pieteikuma iesniegšana ir tikai sākums. Pēc tās jau no paša sākuma ir jāsadarbojas ar zvērinātu notāru. Turklāt pēc pieteikuma iesniegšanas ir aizliegts uzņemties jaunas saistības, kas izriet no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

Zvērināts notārs izvērtēs sniegto informāciju, ja nepieciešams, lūgs to precizēt. Ja zvērināts notārs nekonstatēs neatbilstību vai kādu no ierobežojumiem, tad pieteikumu apliecinās. Vienlaikus parādnieks tiks brīdināts par kriminālatbildību par apzināti nepatiesa pieteikuma iesniegšanu un parādniekam zināmu faktu un lietas apstākļu apzinātu noklusēšanu zvērinātam notāram.

______________________________________________________________________________________

Vai es varu atsaukt savu pieteikumu, ja pārdomāju?

Jā, pieteikumu var atsaukt, bet tikai 14 dienu laikā no tā apliecināšanas. Atsaukums jāiesniedz zvērinātam notāram rakstveidā.

______________________________________________________________________________________

Kā kreditori zinās par to, ka esmu uzsācis šo procesu? Vai man viņi ir jāinformē?

Ja pieteikums netiks atsaukts, tad zvērināts notārs pats informēs parādnieku, pieteikumā norādītos kreditorus un zvērinātu tiesu izpildītāju, kura lietvedībā ir izpildu lieta pret parādnieku.

Tāpat informācija tiks nodota publicēšanai maksātnespējas reģistrā. Tajā jebkurš varēs pārliecināties par to, vai parādniekam ir uzsākta vai ir bijusi atbrīvošana no parādsaistībām.

______________________________________________________________________________________

Aptuveni cik ilgs laika posms aizņem process parādu atbrīvošanai?

No dienas, kad beidzas iespēja atsaukt pieteikumu, līdz dienai, kad zvērināts notārs varēs lemt par atbrīvošanu no parādsaistībām, paies aptuveni 6 mēneši. Šajā laikā parādniekam jāapgūst finanšu pratības kursi. Tāpat ir risināmi kreditoru iebildumi, ja tādi būs saņemti.

______________________________________________________________________________________

Kur es varu apgūt finanšu pratības kursus un vai man par tiem būs jāmaksā?

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām kontekstā jāapgūst Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinātie finanšu pratības kursi. Nodarbinātības valsts aģentūra tos nodrošina bez maksas caur tās e-pakalpojumu – elektroniskās apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”.

Vairāk informācijas un padomi par kursu apguvi pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē.

Esmu atbrīvots no parādsaistībām. Ko tagad?

Pēc atbrīvošanas no parādsaistībām sākas divu gadu uzraudzības periods. Tā laikā:

  • jāturpina pildīt visas saistības, no kurām nav saņemts atbrīvojums;
  • triju mēnešu laikā jāapmeklē sākotnējo konsultāciju sociālajā dienestā;
  • jāuzsāk darba tiesiskās attiecības vai saimniecisko darbību, vai jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā (ja vien jau neveic kādu no darbībām, nesaņem vecuma pensiju, nav sasniedzis pensijas vecumu vai nepastāv citi objektīvi iemesli, proti, darbnespēja).

Šo divu gadu laikā parādniekam aizliegts uzņemties un kreditoram aizliegts izsniegt attiecīgajai fiziskajai personai no patērētāja kreditēšanas līguma izrietošas saistības.

______________________________________________________________________________________

Kas notiks, ja pēc atbrīvošanas no parādsaistībām neievērošu kādu no likuma prasībām?

Kreditors vai cita persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas, vai noteiktos gadījumos arī zvērināts notārs var iesniegt tiesā pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu. Ja tiesa lems atbrīvošanu atcelt, tiks atjaunotas visas parādsaistības, kas bija spēkā dienā, kad tika iesniegts pieteikums.

Turklāt pieteikumu par atbrīvošanas atcelšanu var iesniegt arī tad, ja pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām ir sniegtas nepatiesas ziņas, kuru dēļ fiziskā persona nepamatoti atbrīvota no parādsaistībām.

______________________________________________________________________________________

Likums paredz, ka pēc atbrīvošanas no parādsaistībām ir jāatrod darbs (ja nav darba tiesiskās attiecības), t.i., vai nu jāsāk strādāt, jāuzsāk patstāvīga saimnieciskā darbība vai jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētājam. Vai noslēdzot darba līgumu uz divām nedēļām būšu izpildījis šo prasību?

Likumā nav paredzēts minimālais termiņš, uz kādu ir jāslēdz darba līgums. Taču jāņem vērā, ka šāda rīcība var radīt kreditoriem vai citām personām, kuru likumiskās tiesības ir aizskartas, šaubas par Jūsu godprātību, ja rodas priekšstats, ka šāds īss termiņš izvēlēts apzināti. Tas, savukārt, var rezultēties ar pieteikumu tiesā par Jūsu atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu.


Kad varu atkal izmantot iespēju atbrīvoties no parādsaistībām?

Atbrīvošanu no parādsaistībām (arī ja tā vēlāk atcelta) var izmantot tikai VIENU reizi un fiziskās personas maksātnespējas procesu – pēc trīs gadiem.

Ja zvērināts notārs būs lēmis atteikt atbrīvošanu no parādsaistībām, pieteikumu var iesniegt atkārtoti.

 

Lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām procesu ir jāvēršas pie zvērināta notāra apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav – faktiskā dzīvesvieta. Informācija par zvērinātiem notāriem atrodama interneta portālā https://www.latvijasnotars.lv sadaļā “Meklēt notāru”.

Vairāk informācijas par fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām procesu pieejams arī Latvijas notārs tīmekļvietnē.


Saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 8. panta otro daļu pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām sagatavo atbilstoši šī likuma 1. pielikumam.

Aicinām ņemt vērā, ka pieteikumam jāpievieno dokumentus, kuri pamato tajā norādītos apstākļus, un dokumentus, kurus Latvijas Banka un kredītinformācijas biroji izsnieguši viena mēneša laikā pirms pieteikuma iesniegšanas un kuros norādīta kredītu reģistra un kredītinformācijas biroju datubāzēs iekļautā informācija par parādnieku.


Atbilstoši Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 13. panta otrās daļas 1. punktam kreditoram ir tiesības divu mēnešu laikā pēc pieteikuma par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām pieņemšanas dienas vai tā precizēšanas, ja ar precizēšanu skartas attiecīgā kreditora intereses, iesniegt zvērinātam notāram pamatotus iebildumus attiecībā uz pieteikumā norādīto informāciju, kas saistīta ar attiecīgā kreditora prasījumu, atbilstoši šā likuma 2. pielikumam.

parādu dzēšana
parādu dzēšana