Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 327 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” un Ministru prezidenta 2022. gada 14. marta rezolūciju Nr. 2022-1.1.1./16-16 ar kuru Tieslietu ministrijai ir noteikta koordinējošā loma sankciju piemērošanā attiecība uz valsts uzturētajiem reģistriem, kurus uztur Tiesu administrācija, Uzņēmumu reģistrs, Patentu valde, valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija", Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Lauksaimniecības datu centrs, valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra", Tieslietu ministrija publicē minēto reģistru piemērotās un īstenotās sankcijas, lai vienuviet sniegtu sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem caurskatāmu un patiesu informāciju par piemērotajām sankcijām, nodrošinātu efektīvu sankciju piemērošanu un iespēju privātpersonām efektīvi aizsargāt savas likumiskās intereses un izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz darījumiem ar konkrētiem subjektiem un objektiem.


Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros pieejami atvērto datu CSV formātā Latvijas Atvērto datu portālā (data.gov.lv).

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Saite uz pamācībām atvērto datu izmantošanai (data.gov.lv)

Tieslietu ministrijas citi atvērtie dati: https://data.gov.lv/dati/lv/organization/tieslietu-ministrija