Vienotā politikas plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu un informatīvo ziņojumu par nozaru attīstības stratēģiskajiem virzieniem datubāzē 
LIKUMI.LV/ta/saraksts/politikas-planosanas-dokumenti ir pieejama informācija par visiem Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas politikas plānošanas dokumentiem.
 


Līdz 2023.gada 1.septembrim bija pieejami politikas plānošanas dokumentu datubāzes informācijas sistēmā polsis.mk.gov.lv