Politikas plānošanas datu bāzes mājas lapā: polsis.mk.gov.lv ir pieejama informācija par visiem Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas politikas plānošanas dokumentiem.

 

Dokumenta nosaukums, veids

Akceptēšanas
datums

Informatīvais ziņojums "Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju izvērtējumu"

14.07.2020.
Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2020.gadam 22.01.2020.
Plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019. - 2020. gadam 02.07.2019.

Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2019.gadam"

05.09.2018.
Konceptuāls ziņojums "Par Intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā"
 
15.09.2017.
Konceptuāls ziņojums "Ministra noteikumu institūta ieviešanas izvērtējums"
 
27.06.2017.

Konceptuāls ziņojums "Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās"
 

14.02.2017.
Konceptuāls ziņojums "Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem"
 
14.11.2016.

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam un to īstenošanas plāns
 

21.09.2016.

Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi
 

20.11.2015.

Pamatnostādes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam
 

24.09.2015.

Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam īstenošanai
 

24.09.2015.

Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plāns 2015.-2020.gadam
 

09.03.2015.

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam

01.04.2014.

Koncepcija "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai" informācijas sistēmu darbības koncepcijas aprakstu
 

24.09.2013.

Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija

04.06.2013.

Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcija
 

12.02.2013.

Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija
 

04.02.2013.

Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija
 

03.10.2012.

Koncepcija par vienotu valsts pārvaldes institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju
 

22.08.2012.

Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija
 

20.04.2011.

Koncepcija par koncernu tiesiskā regulējuma efektivitātes uzlabošanu
 

06.05.2009.

Koncepcija "Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām"
 

22.07.2003.