Tieslietu ministrija ir viena no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada un  2021.- 2027. gada plānošanas perioda atbildīgajām iestādēm.

Atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai Tieslietu ministrija īsteno vairākus tehniskās palīdzības projektus.

Vienlaikus Tieslietu ministrija īsteno arī projektu "Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)", kura atbildīgā iestāde ir VARAM.

-------------------------

ES fondi 2014 - 2020

2014.-2020. gada plānošanas periodā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondu) finansējums projektu īstenošanai ir pieejams visdažādākajās jomās, piemēram, inovācijās, uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanā, ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstībā, izglītībā, nodarbinātībā, sociālajā iekļaušanā un vides aizsardzībā.

--------------------------

Kas ir Kohēzijas politika?

Kohēzijas politika ir svarīgākā ES ieguldījumu politika. Tā ir vērsta uz visiem Eiropas Savienības reģioniem un pilsētām, lai palīdzētu radīt darbavietas, atbalstītu uzņēmumu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Kohēzijas politikas ietvaros dalībvalstīm ir pieejams trīs fondu finansējums - Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda.

Vairāk informācijas par Kohēzijas politiku, tās fondiem, to ietekmi, izvērtēšanu un revīziju skatīt šeit.

-----------------------------

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

 • vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, 
  ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
 • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
 • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
 • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u.c.

ESF atbildīgās iestādes:

 • Tieslietu ministrija;
 • Valsts kanceleja;
 • Labklājības ministrija;
 • Izglītības un zinātnes ministrija;
 • Veselības ministrija.

-------------------------------------------------

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) izveidots 1975.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

 • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
 • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
 • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
 • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
 • vides aizsardzībai un attīstībai;
 • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

ERAF atbildīgās iestādes:

 • Ekonomikas ministrija;
 • Izglītības un zinātnes ministrija;
 • Zemkopības ministrija;
 • Kultūras ministrija;
 • Labklājības ministrija;
 • Satiksmes ministrija;
 • Veselības ministrija;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.