Starptautisko sadarbību krimināltiesiskajā jomā (turpmāk arī — krimināltiesiskā sadarbība) Latvija ārvalstij lūdz un nodrošina:

1) personas izdošanā kriminālvajāšanai, tiesāšanai vai sprieduma izpildei, vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai;

2) kriminālprocesa nodošanā;

3) (izslēgts ar 24.05.2012. likumu);

4) procesuālās darbības izpildē;

   41) ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa izpildē;

5) sprieduma atzīšanā un izpildē;

6) citos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos.

Krimināltiesiskā sadarbība ar starp­tautiskajām tiesām un starptautisko organizāciju izveidotajām tiesām un tribunāliem (turpmāk — starptautiskā tiesa) paredz personu nodošanu starptautiskajām tiesām, procesuālo palīdzību tām un starptautisko tiesu nolēmumu izpildi.

Ziņas par starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu saņemšanu, nosūtīšanu, izpildes gaitu un personām, kuras skar starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgums, reģistrē informācijas sistēmā. Ministru kabinets nosaka informācijas sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību, tajā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, ziņu glabāšanas termiņus, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve informācijas sistēmā iekļautajām ziņām, un šīm institūcijām pieejamo ziņu apjomu.

Latvijas Tiesnešu apmācības centrs sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta ekspertiem ir sagatavojis E - apmācības kursu “Starptautiskā tiesiskā sadarbība krimināllietās”, kas ir pieejams šeit, savukārt  e - apmācības kurss “Starptautiskā tiesiskā sadarbība civillietās ” atrodas šeit.

*E-kursi ir izveidoti Tiesu administrācijas finansētās mācību programmas ietvaros, tāpēc piekļuve ir pieejama tikai tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, ielogojoties LTMC mācību informācijas sistēmā.


Par dokumentu izsniegšanu kriminālprocesā iesaistītajām personām, kuras atrodas ārvalstīs


Normatīvais regulējums: