Informācija par veiktajiem pētījumiem pieejama arī Pētījumu un publikāciju datu bāzē (http://petijumi.mk.gov.lv)

 1.  Pētījums "Pieeja tiesiskumam Latvijā" (2020)
 2. Starptautiskā Valūtas fonda novērtējuma ziņojums par maksātnespējas regulējumu Latvijā (2019)
 3. Civillikuma Mantojuma tiesību daļas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība (2017)
 4. Militāro izdevumu īpatsvars Latvijas PSR un PSRS budžetu izdevumu struktūrā Latvijas teritorijā 1976. – 1990. gados un kopsavilkums par Latvijas PSR un PSRS budžetu savstarpējiem norēķiniem 1946.  – 1990.gados (2015)
 5. PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme uz produkcijas ražošanu vairāk nekā 130 Latvijas PSR vidējās un mazākajās rūpnīcās (2015)
 6. Pētījums "Eiropas Savienības tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm" (2015)
 7. Kadastrālās vērtēšanas modeļu izvērtējums un pilnveidošanas iespējas (2013)
 8. Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā (2013)
 9. Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā (2012)
 10. Eiropas Savienības regulu attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa procedūru civillietās praktiskā piemērošana: Baltijas valstu pieredze (2012)

 11. Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze­ un rekomendācijas  (Pielikumi) (2011)

 12. Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde pārrobežu ģimenes lietās (2010)
 13. Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā, tās izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana (2010)
 14. Analītisks darbs par starptautiskajām līgumtiesībām un šo tiesību mijiedarbību ar Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesībām (2009)
 15. Krimināltiesības – attīstības tendences Eiropas un nacionālajās tiesībās, attiecības starp I un III pīlāru, ieviešanas metožu labākā prakse (2009)
 16. Pētījums "Juridiskās problēmas finanšu instrumentu tiesiskajā regulējumā" (2009)
 17. Ārvalstu pieredze, atlīdzinot morālo kaitējumu nepamatoti arestētajām,apcietinātajām un notiesātajām personām (2008)
 18. Juridiskais pētījums par vīrieša un sievietes nereģistrētu partrerattiecību tiesisko regulējumu Eiropā un Latvijā (2008)
 19. Latvijas Notariāta funkcijas un tā sniegtās juridiskās palīdzības pieejamība, to izvērtējums (Pielikums Nr. 1Pielikums Nr. 2Pielikums Nr. 3Pielikums Nr. 4Pielikums Nr. 5Pielikums Nr. 6Pielikums Nr. 7) (2008)­
 20. ­K.Stradas-Rozenbergas pētījuma „Cietušo tiesību realizācija privātās apsūdzības lietās – krimināltiesiskais regulējums, prakse, problēmas, risinājumi” pārskats (Pielikums 1Pielikums 2Pielikums 3Pielikums 4Pielikums 5) (2008)
 21. ­Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pakalpojumu pieejamība reģionālās reformas kontekstā (2008)
 22. Pētījums Ģimenes tiesībās (2008)
 23. Sabiedrības attieksme pret tiesām  (Sabiedrības uzticības pret tiesām aptaujas dati) (2008)
 24. Latvijas advokatūras sistēmas darbības izvērtējums, tās loma juridiskās palīdzības sniegšanā un attīstības perspektīvas (Pielikumi (.tif) ­(.tif)) (2008)­­
 25. Nekustamā īpašuma tiesību regulējums pēc zemes reformas pabeigšanas – Civillikuma zemes un ēku nedalāmības koncepta pilnīgas ieviešanas problēma (2008)­­
 26. Pētījums par atsevišķu Krimināllikuma pantu piemērošanas problēmām (noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību) (Pielikums Nr.1 (.xls)Pielikums Nr.2 (.doc)) (2008)
 27. ­Pētījums par Civillikuma Lietu tiesību daļas (ceturtās, piektās, sestās un septītās nodaļas) modernizācijas nepieciešamību (2008)
 28. Ārvalstu pieredze, atlīdzinot morālo kaitējumu nepamatoti arestētajām, apcietinātajām un notiesātajām personām (2008)
 29. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā: likums un prakse (2007)
 30. Identificētie problēmu jautājumi Latvijas Republikas mantojuma tiesību regulējumā (2007)
 31. Pētījums par Civillikuma lietu tiesību daļas pirmās, otrās un trešās daļas modernizācijas nepieciešamību (2007)
 32. Koncernu likuma darbības efektivitātes problēmas un to iespējamie risinājumi (2007)
 33. Tieslietu nozares rezultatīvie rādītāji un to pilnveidošanas iespējas (2007)
 34. Civillikuma Saistību tiesību daļas modernizācijas nepieciešamība un aktuālo privāttiesiskā regulējuma tendenču (UNIDROIT, ELTP) iespējamā ietekme uz Civillikuma Saistību tiesību daļas modernizāciju (2007)
 35. Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta personāla politikas attīstības virzieni (pielikums - prezentācija) (2007)
 36. Pētījums par Nekustamā īpašuma kadastra reģistra un zemesgrāmatu nodaļu optimizācijas iespējām nolūkā pakāpeniski izveidot vienotu klientu apkalpošanas sistēmu (pielikums - Klientu aptaujas kopsavilkums) (2007)
 37. Par valsts nozīmes reģistru izmantošanas iespējām tiesas spriedumu izpildei un kontrolei, panākot efektīvāku valsts finansējuma izlietojumu (2007)
 38. Sabiedrības attieksme pret tiesām - Latvijas iedzīvotāju aptauja 2007. gada septembrī (2007)
 39. Sabiedrības attieksme pret tiesām - Latvijas iedzīvotāju aptauja 2007. gada jūnijā (2007)
 40. Pētījums par ar nekustamo īpašumu saistīto tiesību nostiprināšanas procedūru vienkāršošanu  (2007)
 41. Sabiedrības attieksme pret tiesām - Latvijas iedzīvotāju aptauja 2007. gada maijā (2007)
 42. Juridisko personu kriminālatbildības institūts astoņās valstīs – Ziemeļvalstīs (Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Islandē un Dānijā) un Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā) (angļu val.) (2006)
 43. Tiesu apmeklētāju aptauja rezultātu analīze 2002.gada septembris (2002)
 44. Pētījuma "Bērnu - noziedzīgo nodarījumu upuru - tiesiskā un sociālā aizsardzība" rezultātu kopsavilkums 2002.gads (2002)
 45. Pētījuma "Korupcija Latvijā un tās apkarošanas sistēmas pilnveidošana" rezultātu kopsavilkums 2002.gada oktobris (2002)
 46. Pētījuma "Smago minerālu grupas atsevišķu minerālu skaita un formas variāciju izpēte Baltijas jūras Kurzemes un Vidzemes dažādu reģionu piekrastēs, izmantojot to kā diferencējošu pazīmi augsnes paraugu tiesu ekspertīzē" rezultātu kopsavilkums 2002.gads (2002)
 47. Pētījuma "Elektrogrāfisko ierīču (kopētāju un printeru) diferenciācijas iespējas pēc tonera noklājuma uz dokumenta" rezultātu kopsavilkums 2002.gads (2002)
 48. Pētījuma "Rutēnija tetraoksīda metodes pielietošana latento pēdu vizualizēšanā uz metāla un lipīgām virsmām" rezultātu kopsavilkums 2002.gads (2002)
 49. Pētījuma "Meteoroloģisko un automobiļu ekspluatācijas apstākļu ietekme uz putekļu nosēdumu mineraloģisko sastāvu" rezultātu kopsavilkums 2002.gads (2002)