mfgbsbs
Kas ir partnerība?

Partnerība ir divu pilngadīgu personu attiecību juridiska nostiprināšana.

Kas regulē partnerības noslēgšanu Latvijā?

Partnerību regulē Saeimā pieņemtie un Valsts prezidenta izsludinātie likumprojekti: “Grozījumi Notariāta likumā”, “Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā”, “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, “Grozījumi Pacientu tiesību likumā”, “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” un “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

Kas varēs noslēgt partnerību?

Partnerību var noslēgt divas pilngadīgas personas, apliecinot, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks gādāt un rūpēties vienai par otru, neatkarīgi no dzimuma.*

 

*Partnerību nevarēs noslēgt personas, kuras ir laulībā, radinieki taisnā līnijā, brāļi un māsas, pusbrāļi un pusmāsas, kā arī tās, kurām jau ir noslēgta partnerība, vai noslēgta laulība.

Kur varēs noslēgt partnerību?

Pie zvērināta notāra. Ziņas par partnerību tiks ierakstītas Fizisko personu reģistrā. Partnerība stājas spēkā ar notariālā akta parakstīšanu.

Vai pāriem, kas noslēguši partnerību ārvalstīs, arī Latvijā jādodas pie notāra un jāreģistrē partnerība?

Jā, pašreiz tiesiskais regulējums neparedz ārvalstī noslēgtu partnerību atzīšanu Latvijā.

Vai pāriem, attiecībā uz kuriem administratīvā tiesa pieņēmusi nolēmumu par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu, arī jādodas pie notāra?

Nē, nav. Ziņas par personu attiecībām, kas ar tiesas nolēmumu konstatētas līdz 2024. gada 30. jūnijam, Fizisko personu reģistrā uz personu iesnieguma pamata aktualizēs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Pēc ziņu reģistrācijas šiem pāriem būs tādas pašas tiesības un pienākumi kā tiem pāriem, kuri pie notāra nodibinājuši partnerību.

Vai par partnerības reģistrāciju ir jāmaksā?

Par partnerības notariāla akta sagatavošanu jāmaksā atlīdzība zvērinātam notāram un valsts nodeva.

Ko iegūs partnerību noslēgušie?
  • Juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību, jo ziņas par partnerību tiks piefiksētas Fizisko personu reģistrā.
  •  Partnerību noslēgušajiem būs tiesības iegūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus savstarpēju dāvinājumu un aizdevumu gadījumā, kā arī partnerim būs tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, ja viņš pats nebūs spējīgs par sevi parūpēties, tāpat iegūs sociālās garantijas, piemēram, otras personas nāves gadījumā.
  • Partneri varēs izmanto ģimenes locekļiem līdzvērtīgu aizsardzību citās ES dalībvalstīs, partneriem realizējot vienu no ES pamatprincipiem – pārvietošanās brīvību – un izvēloties dzīvesvietu citā ES dalībvalstī.

 

Kādus papildu pienākumus rada partnerības nodibināšana?

Attiecībā uz valsts amatpersonas partneri attieksies interešu konfliktu novēršanas ierobežojumi. Līdzīgi maksātnespējas administrators nevarēs pildīt amata pienākumus, ja administratora partneris tajos būs personiski vai mantiski ieinteresēts.

Kā izbeigt partnerību?

Partnerība izbeigsies ar personas nāvi vai gadījumā, ja tiesa vienu no personām izsludinās par mirušu, ar vienas vai abu personu laulību, ar abu personu gribas izteikumu notāram vai ar tiesas spriedumu.