Tieslietu ministrija jau kopš 20. gadsimta 90. gadiem ir aktīvi iesaistījusies starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanā, īstenojot Pasaules Bankas līdzfinansētos projektus, PHARE un Pārejas Programmas projektus, Twinning un Twinning Light projektus, kā arī Eiropas Komisijas līdzfinansētos projektus, piemēram, "Krimināltiesības", "Civiltiesības", "PROGRESS".

Tieslietu ministrijas Projektu departaments tika izveidots 2007. gadā. Departamenta darbības mērķis ir nodrošināt starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu un projektu pārvaldību ministrijā, kā arī koordinēt ministrijas līdzdalību attīstības sadarbības veicināšanai.

Projektu departamentu veido trīs nodaļas:

 • Eiropas Savienības fondu nodaļa;
 • Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļa;
 • Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļa.

Eiropas Savienības fondu nodaļa nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgās iestādes funkciju izpildi atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumam. Šajā plānošanas periodā Tieslietu ministrija īsteno divus tehniskās palīdzības projektus atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai un informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai, kā arī veic atbildīgās iestādes funkciju trijos specifiskā atbalsta mērķu (SAM) projektos. Divus SAM projektus īsteno Ieslodzījuma vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un vienu projektu īsteno Tiesu administrācija. Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotie projekti “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (SAM 9.1.2.) un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (SAM 9.1.3.) ir vērsti uz atbalsta sniegšanu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, ieviešot jaunas modernās resocializācijas metodes, piemēram, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, kā arī stiprinot resocializācijas personāla kompetenci. Savukārt Tiesu administrācijas īstenotais projekts “Justīcija attīstībai” (SAM 3.4.1.) ir vērsts uz komercdarbības vides uzlabošanu, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci, kas tiek īstenots organizējot vērienīgas justīcijas pārstāvju apmācības un veicot Latvijas tieslietu sistēmas visaptverošu novērtējumu.

 Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļa veic programmas apsaimniekotāja funkciju nu jau trīs Norvēģijas grantu periodos. 2004.-2009. gada periodā Tieslietu ministrija koordinēja prioritāšu "Tieslietas" un "Tehniskā palīdzība" īstenošanu, 2009.-2014. gada periodā pildīja programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" apsaimniekotāja uzdevumus, savukārt 2014.-2021. gada periodā veic programmas "Korekcijas dienesti" apsaimniekotāja pienākumus. Ar Norvēģijas grantu atbalstu veiktas būtiskas izmaiņas Latvijas korekcijas dienestu sistēmā, tās darbības mērķos un metodēs, nospraužot jaunu kursu - ierastos soda veidus aizstāt ar alternatīvu ieslodzījumam, piemēram, elektronisko uzraudzību, kā arī veicinot resocializāciju. Norvēģijas grantu periodos kopumā piešķirts finansējums aptuveni 38 479 328 EUR apmērā. No tiem 85% ir Norvēģijas valdības finansējums, bet 15% Latvijas Republikas budžeta dotācija. Tieslietu ministrija Norvēģijas grantu ietvaros cieši sadarbojas ar Norvēģijas kā donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorātu, starptautisko partnerorganizāciju – Eiropas Padomi un citām institūcijām gan Latvijā, gan ārvalstīs. Plašāk informācija par Norvēģijas grantu ieviešanu pieejama www.eeagrants.org un www.norawaygrants.lv.

Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļa ir atbildīga par starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu Tieslietu ministrijā, kā arī koordinē Tieslietu ministrijas līdzdalību attīstības sadarbības projektu īstenošanā. Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļa:

 • pārstāv ministriju Eiropas Komisijas īpašo programmu plānošanas dokumentu izstrādē, katru gadu sniedzot Eiropas Komisijai Latvijas viedokli par programmās "Tiesiskums (2014.–2020)" un "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība (2014.–2020)" plānotajiem projektu konkursiem;
 • regulāri seko līdzi informācijai par izsludinātajiem projektu konkursiem un informāciju nosūta Tieslietu ministrijas padotības iestādēm, dažādām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī publicē Tieslietu ministrijas mājaslapā;
 • apkopo Tieslietu sistēmas ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu, kā arī attīstības sadarbības pieprasījumus par nepieciešamību piesaistīt ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus un veic nepieciešamās darbības ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējuma, kā arī attīstības sadarbības finansējuma piesaistē, sagatavojot un virzot saskaņošanai informatīvos ziņojumus par projektiem nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, kas tiek izskatīti Ministru kabinetā;
 • sagatavo ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu, kā arī attīstības sadarbības projektu iesniegumus;
 • īsteno ministrijas ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētos projektus, kā arī attīstības sadarbības projektu īstenošanu, nodrošinot aktivitāšu, budžeta plānu un finanšu pieprasījumu sagatavošanu;
 • informē sabiedrību par ministrijas kompetencē esošo ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu, kā arī attīstības sadarbības projektu īstenošanu;
 • nodrošina ministrijas padotībā esošo iestāžu īstenoto ārvalstu finanšu instrumentu projektu, kā arī attīstības sadarbības projektu uzraudzību, tai skaitā piedalās padotības iestāžu darba grupu, komisiju un komiteju darbā (izņemot Norvēģijas finanšu instrumenta, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Eiropas Savienības fondu projektus);
 • sadarbojas ar dažādām Latvijas un ES institūcijām ar projektu īstenošanu.

No 2009. gada jūlija līdz 2011. gada aprīlim Tieslietu ministrija bija atbildīgā institūcija par Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu, kas tika finansēts no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013. gadam.

Kopš 2006. gada Tieslietu ministrija bija atbildīgā nozares ministrija Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Tiesu modernizācija Latvijā" īstenošanas ietvaros.

No 2014. gada Tieslietu ministrija ir atbildīgā iestāde par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu tieslietu sektorā.

Tieslietu ministrija no 2007. līdz 2018. gadam gan vadošā partnera, gan partnera statusā ir īstenojusi astoņpadsmit projektus šādos finanšu instrumentus un programmās: Eiropas Komisijas īpašajās programmās "Civiltiesības" un "Krimināltiesības", Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Valsts administrācija", Eiropas Bēgļu fonda ietvaros, Eiropas Kopienas Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmā "PROGRESS" un Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros.

Tieslietu ministrija ir īstenojusi projektus trešajās valstīs, īstenojot attīstības sadarbības projektus Gruzijā un Moldovā. Sākot no 2012. gada, Tieslietu ministrija kā jaunākais projekta partneris piedalās Twinning projektu īstenošanā Horvātijā un Armēnijā, bet 2017. gadā arī Ukrainā un Moldovā. No 2015. gada līdz 2017. gadam Tieslietu ministrija pirmo reizi tās vēsturē kā vadošais partneris sadarbībā ar projekta jaunāko partneri – Horvātijas Tieslietu ministriju – īstenoja Twinning projektu Maķedonijā. Savukārt 2022. gadā Tieslietu ministrija sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju uzsāka Twinning projekta īstenošanu Armēnijā.

2017. gadā Tieslietu ministrija noslēdza saprašanās memorandu par sadarbību ar Maķedonijas Tieslietu ministriju.

Starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanā Tieslietu ministrija sadarbojas gan ar nacionālajiem partneriem – valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, augstākās izglītības iestādēm, gan starptautiskajiem partneriem: Lietuvas Republikas Tieslietu ministriju, Igaunijas Republikas Tieslietu ministriju, Apvienotas Karalistes Tieslietu ministriju, Austrijas Republikas Federālo Tieslietu ministriju, Ungārijas Tieslietu ministriju, Igaunijas Republikas Ģenerālprokuratūru, Hungarian Office for Judiciary (Ungārija), German Foundation for International Legal Cooperation (Vācija), Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (Lielbritānija), Corporate Harmony Ltd. (Lielbritānija), Academy of European Law (Vācija), University of Tartu (Igaunija), University of Genoa (Itālija).

FINANŠU INSTRUMENTI UN FONDI, KURU ĪSTENOŠANĀ PIEDALĀS TIESLIETU MINISTRIJA

Norvēģijas finanšu instruments

Eiropas Komisijas programma tieslietu jomā:

Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds

 

PROJEKTI, KURUS ĪSTENO TIESLIETU MINISTRIJA

Twinning projektu vispārīgais apraksts

Vēsturiskā projektu informācija