Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbības programma, kuras ietvaros dalībvalstis veic sadarbību un dalās ar informāciju par jautājumiem, kas skar valstu sadarbību civiltiesību un komerctiesību jautājumos. Šim nolūkam Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izveidojis mājas lapu, kurā apkopota informācija par dalībvalstīm, Kopienas tiesībām, Eiropas tiesībām un dažādām civiltiesību un komerctiesību tēmām.

Tīkla mājas lapā ir izveidots Eiropas Tiesiskās sadarbības atlants civillietās .Te iespējams atrast informāciju par:

  • kompetentajām tiesām,
  • iestādēm,
  • tiesiskās sadarbības sistēmu attiecīgajā dalībvalstī,
  • regulu pielikumos esošo veidlapu elektronisku aizpildīšanu internetā
  • u.tml.

Tīklā darbība ir vērsta uz informācijas un viedokļu apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm civiltiesiskās sadarbības ietvaros, tiešu kontaktu dibināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju amatpersonām. Tieslietu ministrija minētā tīkla ietvaros veic kontaktpunkta funkcijas. Kontaktpunkta loma ir sniegt sniegt viedokli par tiesiskās sadarbības aktuālākajiem jautājumiem, sniegt palīdzību citu valstu kontaktpunktiem par kārtību, kā Latvijā tiek realizēta tiesiskā sadarbība. Tīklu var izmantot ne tikai Tieslietu ministrijas pārstāvji, bet arī tiesneši, tiesu darbinieki un pārstāvji tiesvedības stadijā.

Informatīvā mājas lapa par Eiropas Savienības sekundāro tiesību aktiem tiesiskās sadarbības jomā civillietās un komerclietās.”