Latvijas Republikas Satversme

http://likumi.lv/doc.php?id=57980

Pilsonības likums

http://likumi.lv/doc.php?id=57512


Valsts valodas likums

http://likumi.lv/doc.php?id=14740

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

http://likumi.lv/doc.php?id=253442


Iedzīvotāju reģistra likums

http://likumi.lv/doc.php?id=49641

Valsts pārvaldes iekārtas likums

http://likumi.lv/doc.php?id=63545


Likums par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu

http://likumi.lv/doc.php?id=191209

Administratīvā procesa likums

http://likumi.lv/doc.php?id=55567

Administratīvo pārkāpumu kodekss

http://likumi.lv/doc.php?id=89648

Sodu izpildes kodekss

http://likumi.lv/doc.php?id=90218

Apcietinājumā turēšanas kārtības likums

https://likumi.lv/ta/id/138990-apcietinajuma-turesanas-kartibas-likums 

Krimināllikums

http://likumi.lv/doc.php?id=88966

Kriminālprocesa likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=107820


Noderīga informācija par Krimināltiesībām:

https://www.tm.gov.lv/lv/kriminaltiesibas

Komerclikums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490

Maksātnespējas likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=166663


Noderīga informācija par Komerctiesībām:

https://www.tm.gov.lv/lv/komerctiesibas

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=124247

Zemesgrāmatu likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=60460

Par tiesu varu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=62847&from=off

Tiesnešu discplinārās atbildības likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57677


Tiesnešu izdienas pensijas likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=139370

Noteikumi par rajonu (pilsētu) tiesu, to tiesu namu un apgabaltiesu tiesu namu darbības teritorijām

http://www.likumi.lv/doc.php?id=194398&from=off


Notariāta likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=59982&from=off

Latvijas Republikas Advokatūras likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=59283


Tiesu izpildītāju likums

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=68295

Preču zīmju likums

https://likumi.lv/ta/id/312695-precu-zimju-likums

Dizainparaugu likums

http://likumi.lv/doc.php?id=96620


Patentu likums

http://likumi.lv/doc.php?id=153574

Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums

http://likumi.lv/doc.php?id=51245


Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums

http://likumi.lv/doc.php?id=275049