Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības paust viedokli par normatīvo aktu projektiem un iesaistīties to sagatavošanā.

Tieslietu ministrijā ir izveidotas vairākas darba grupas un konsultatīvās padomes, kuru darbā piedalās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darba grupas tiek veidotas ar mērķi uzlabot tiesiskumu valstī un pilnveidot likumdošanu, izstrādājot jaunus normatīvos aktus vai grozījumus tajos.

Darba grupas un padomes

 

TM kontaktpersona/s

Darba grupa Ministru kabineta noteikumu projekta par sevišķo aizbildni izstrādei

Lai izpildītu TM Vadības komitejas 2021. gada 28. jūnija sēdē nolemto par nepieciešamību izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par sevišķo aizbildni

Juta Ķupe (Valststiesību departaments)

Darba grupa finanšu pratības kursu un to satura pilnveidei Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma kontekstā

Lai atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa sēdes protokola Nr. 24 36. § 5. punktā noteiktajam pilnveidotu Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 15. pantā minēto finanšu pratības kursu iespējas

Liene Ozola (Nozaru politikas departaments)

Darba grupa individuālā taisnīguma nodrošināšanas likumprojekta izstrādei

Īstenot Valsts prezidenta E.Levita 2021.gada 25.marta paziņojumā Nr.5 "Par individuālā taisnīguma nodrošināšanu nelikumīgi represēto personu reabilitācijā, kā arī politiski represētas personas statusa un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanā" aktualizēto jautājumu par individuālā taisnīguma nodrošināšanu netipiskos gadījumos, kurus nerisina likums "Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju", likums "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" un likums "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu", un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 2021.gada 14.aprīļa sēdē nolemto.

Aleksejs Remesovs (Juridiskais departaments)

Darba grupa Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 izpildei

Nodrošināt Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 vispusīgu izpildi

Dagnija Palčevska (Civiltiesību departaments)

Pastāvīgā darba grupa grozījumu izstrādei Civilprocesa likumā

1. nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Civilprocesa likumā un ar to saistītajos normatīvajos tiesību aktos;

2. izvērtēt Tieslietu ministrijas un citu institūciju izstrādātos priekšlikumus grozījumiem Civilprocesa likumā;

3. sekot līdzi citu ministriju un institūciju izstrādātajiem grozījumiem Civilprocesa likumā;

4. izskatīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Satversmes tiesas un citu tiesu pieņemtos nolēmumus attiecīgajā jomā un lemt par nepieciešamajiem pasākumiem normatīvo aktu vai to piemērošanas pilnveidošanai;

5. izskatīt citus ar civilprocesa jomu saistītus aktuālus jautājumus.

Linda Vaļte (Civiltiesību departaments)

Administratīvās atbildības likuma pastāvīgā darba grupa

Veicināt tiesību sistēmai atbilstošu un savstarpēji koordinēt grozījumu izdarīšanu Administratīvās atbildības likumā un nozaru likumos saistībā ar administratīvās atbildības jautājumiem, kā arī lai nodrošināt normatīvo aktu kvalitātes veicināšanu

Jolanta Laura (Valststiesību departaments)

Jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzraudzības komiteja

Nodrošināt jaunā cietuma Alsungas ielā 29, Liepājā būvniecības procesu un tā uzraudzību

Raivis Kronbergs (TM valsts sekretārs)

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome

Veicināt korporatīvās pārvaldības kultūras attīstību Latvijas kapitālsabiedrībās.

1. izstrādāt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus kapitālsabiedrībām Latvijā (Korporatīvās pārvaldības kodekss);

2. skaidrot labas korporatīvās pārvaldības nozīmīgumu un veicināt labas korporatīvās pārvaldības izpratni un piemērošanu;

3. sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem korporatīvās pārvaldības jomā.

Baiba Lielkalne (Civiltiesību departaments)

Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padome

Padome uzrauga tiesu ekspertīžu institūta reformas pasākumu īstenošanu

Kintija Bajāre-Grīnberga (Tiesu sistēmas politikas departaments)

Darba grupa likuma "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" pilnveidošanai

Pilnveidot normatīvo regulējumu un sagatavot grozījumus likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"

Sanita Armagana (Valststiesību departaments), Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļu izmantošanas konsultatīvā padome

Izstrādāt un iesniegt Noziedzības novēršanas padomei apstiprināšanai Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" līdzekļu piešķiršanas sasniedzamos mērķus un kritērijus atbilstoši Noziedzības novēršanas padomes 2020. gada 7. janvāra sēdes protokola Nr. 8, 1. §, 7. punktam

Kristiāna Kalniņa (Krimināltiesību departaments)

Pastāvīgā Administratīvā procesa likuma darba grupa

Pilnveidot administratīvā procesa regulējumu un piemērošanas praksi, kā arī ieviest e-lietu administratīvajā procesā tiesā

Guna Žvīgure (Valststiesību departaments)

Fizisko personu datu aizsardzības konsultatīvā padome

Sniegt valsts pārvaldes iestādēm metodisko palīdzību Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) ieviešanā un piemērošanā, veicināt vienotu sabiedrības un nozaru pārstāvju izpratni par Regulu un tās piemērošanas specifiku un lai veidotu līdzsvarotu tiesību jaunradi un attīstību datu aizsardzības jomā.

Apzināt Regulas interpretācijas un piemērošanas problemātiku un apspriest rīcības virzienus to novēršanai.

Olga Zeile (Nozaru politikas departaments)

Darba grupa 1991.gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai

2021. gadā organizēt 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumus

Sandra Segliņa (Stratēģijas departaments)

Pastāvīgā Kriminālprocesa likuma darba grupa

Izvērtēt dažādu institūciju sniegtos priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likumā un ar to saistītajos normatīvajos tiesību aktos

Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Disciplinārlietu komisija 

Izskatīt disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru un piemēro tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai un administratoram disciplinārsodu

Disciplinārlietu komisijas darbu nodrošina un organizē Maksātnespējas kontroles dienests

Valsts probācijas dienesta Konsultatīvā padome 

Sekmēt institūciju optimālu sadarbību vienotas politikas īstenošanā probācijas jomā

Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments)

Uzraudzības komiteja, lai nodrošinātu Plāna nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.–2020.gadam izpildē iesaistīto iestāžu darbības uzraudzību un koordināciju

Nodrošināt Plāna nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.–2020.gadam izpildē iesaistīto iestāžu darbības uzraudzību un koordināciju

Diāna Škavronska (Nozaru politikas departaments)

Darba grupa Kriminālprocesa likuma C daļas "Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā" grozījumu izstrādei

Izvērtēt dažādu institūciju sniegtos priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likuma C daļā "Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā", kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likuma C daļā "Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā" un ar to saistītajos normatīvajos tiesību aktos.

Līdz katra gada 15. janvārim iesniedz pārskatu par darba grupas darbu ministrijas valsts sekretāram.

Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Tieslietu ministrijas apbalvojuma "Cilvēks – cilvēkam" padome

Apbalvojuma piešķiršana sodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem (izteikt atzinību un veicināt sabiedrības informētību par brīvprātīgā darbu sodu izpildes jomā).

Apbalvojums izveidots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019–2021)" ietvaros

Vita Studente (Nozaru politikas departaments)

Kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa

Nodrošināt sistemātisku un efektīvu darbu pie Latvijas Sodu izpildes kodeksa grozījumu izstrādes un kriminālsodu un apcietinājuma izpildes normatīvā regulējuma un prakses pilnveidošanu, analizējot kriminālsodu un apcietinājuma izpildes problēmas. 1. izskatīt Tieslietu ministrijas un citu institūciju izstrādātos priekšlikumus grozījumiem kriminālsodu un apcietinājuma izpildi reglamentējošajos normatīvajos aktos;

2. izskatīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Satversmes tiesas un citu tiesu pieņemtos nolēmumus attiecīgajā jomā un lemt par nepieciešamajiem pasākumiem normatīvo aktu vai to piemērošanas pilnveidošanai;

3. izskatīt citus kriminālsodu un apcietinājuma izpildes jomas aktuālus jautājumus.

Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments)

Darba grupa maksātnespējas procesu saistīto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu pilnveidei

Koordinēt maksātnespējas procesu saistīto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pilnveides darbu ar mērķi uzraudzīt Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas  uzturēšanu, pilnveidi un funkcionēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Sekretariāta funkcijas pilda Maksātnespējas kontroles dienests

Probācijas programmu licencēšanas komisija 

Licencēt probācijas programmas, kas dod tiesības tās īstenot

Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments)

Darba grupa būvju klasifikācijas noteikumu izstrādei

Izstrādāt jaunus būvju klasifikācijas noteikumus, kas balstīti uz teritorijas klasifikāciju un vienlaikus nodrošina būvju klasifikācijas pielietošanu būvniecībā, ekonomikā un citās nozarēs

Ingrīda Reizina (Nozaru politikas departaments)

Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa 

Izvērtēt dažādu institūciju sniegtos priekšlikumus Krimināllikuma grozījumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Krimināllikuma un ar to saistītajos normatīvajos aktos

Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Pastāvīgā darba grupa ieslodzīto veselības aprūpes jautājumu risināšanai 

Izvērtēt plānoto un notikušo izmaiņu veselības aprūpes organizēšanā un nodrošināšanā ietekmi uz ieslodzīto veselības aprūpes sistēmu un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai veselības aprūpes jomā

Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments)

Pastāvīga darba grupa dokumentu izstrādāšanas jautājumos  

Nodrošināt dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīniju izstrādāšanu un regulāru aktualizēšanu.

Ērika Inkina (Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departaments)

Pastāvīgā darba grupa Civillikuma mantojuma tiesību daļas grozījumu izstrādei 

Pēc nepieciešamības izstrādāt normatīvo aktu projektus mantojuma tiesību regulējuma pilnveidošanai

Jānis Bērziņš (Civiltiesību departaments)

Intelektuālā īpašuma tiesību ekspertu darba grupa

Stiprināt esošo starpinstitucionālo sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību politikas jomā

Liene Vindele (Nozaru politikas departaments)

Darba grupa Padomes Regulas (ES) 2017/1939 ieviešanas nodrošināšanai 

Atbilstoši Tieslietu ministrijas Vadības komitejas 2018. gada 15. janvāra sēdē nolemtajam (protokols Nr. 2 2.§) nodrošināt Padomes Regulas (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, pārņemšanu un izstrādāt nepieciešamos tiesību aktu projektus

Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Uzraudzības komiteja OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas izteikto rekomendāciju izpildē

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. augustā rīkojumam Nr. 482 “Par kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās” nodrošināt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas Latvijai izteikto rekomendāciju savlaicīgu izpildi

Zane Ozola (Krimināltiesību departaments)

Kriminālsodu izpildes jomas pētniecības koordinēšanas darba grupa 

Veicināt pētniecisko aktivitāšu kriminālsodu izpildes jomā sistemātiskumu, nodrošināt pētniecisko aktivitāšu kriminālsodu izpildes jomā koordinēšanu un kriminālsodu izpildes prakses pilnveidošanu Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā

Katrīne Ielīte (Nozaru politikas departaments)

Latvijas pastāvīgā delegācija OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa 

Nodrošināt Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupā

Zane Ozola (Krimināltiesību departaments)

Latviešu valodas ekspertu komisija 

Sekmēt Valsts valodas likumā noteikto mērķu sasniegšanu — latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

Sekretariāta funkcijas pilda Valsts valodas centrs; Valststiesību departaments

Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa

Identificēt regulējuma maksātnespējas jomā nepilnības un apspriest to iespējamos risinājumus

Liene Ozola (Nozaru politikas departaments)

Darba grupa jauna Kriminālsodu izpildes likuma izstādei 

Nodrošināt jauna Kriminālsodu izpildes likuma, kura saturs atbilstu esošajai kriminālsodu izpildes politikai un starptautiskajām cilvēktiesību prasībām kriminālsodu izpildes jomā, izstrādi

Laura Šileikiste (Nozaru politikas departaments)

Latvijas pastāvīgā delegācija Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (Varšavas konvencija) dalībvalstu sanāksmē

Nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju dalībvalstu sanāksmē

Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Komisija  PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

Noteikt PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu un masu kapu vietas; apkopot informāciju par PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma veiktajām represijām un masveida deportācijām; aprēķināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nodarītos zaudējumus

Sandra Segliņa (Stratēģijas departaments), Administratīvais departaments

Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei 

Izstrādāt grozījumus Komerclikumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, tajā skaitā, grozījumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanai, izvērtēt citu institūciju izstrādātos grozījumus Komerclikumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, izvērtēt Eiropas Savienības tiesību aktu projektus komerctiesību jomā, kā arī Latvijas nacionālās pozīcijas par minētajiem tiesību aktiem

Baiba Lielkalne (Civiltiesību departaments)

Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa Eiropas Savienības Tiesas jautājumos 

Nodrošināt informācijas apriti par Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā izskatāmajām aktuālajām lietām

Jekaterina Davidoviča (Eiropas Savienības Tiesas departaments)

Rīcības komiteja valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 

Izstrādāt valsts nozīmes pasākumu nodrošināšanas un drošības plāna projektu un izvērtēt baznīcas iesniegto ar valsts nozīmes pasākumiem saistītu svētvietas uzturēšanas izdevumu detalizētu aprēķinu

Olga Zeile (Nozaru politikas departaments)

Reliģijas lietu konsultatīvā padome

Veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību

Jevgenija Kučāne (Nozaru politikas departaments)

Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome

Konsultēt tieslietu ministru maksātnespējas jomas attīstības jautājumos, kā arī veicināt politikas veidošanu un īstenošanu maksātnespējas jautājumos

Sekretariāta funkcijas pilda Maksātnespējas kontroles dienests (Denis Turčinskis)