Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības paust viedokli par normatīvo aktu projektiem un iesaistīties to sagatavošanā.

Tieslietu ministrijā ir izveidotas vairākas darba grupas un konsultatīvās padomes, kuru darbā piedalās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darba grupas tiek veidotas ar mērķi uzlabot tiesiskumu valstī un pilnveidot likumdošanu, izstrādājot jaunus normatīvos aktus vai grozījumus tajos.

Darba grupas un padomes Mērķis TM kontaktpersona/s Pārstāvētās nevalstiskās organizācijas
Darba grupa MONEYVAL 6. novērtēšanas kārtai (5. rīcības virziens) Lai nodrošinātu sagatavošanos Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) 6. novērtēšanas kārtai, tostarp izvērtēt MONEYVAL 5. rīcības virzienu “Juridiskās personas un veidojumi” un Finanšu darījumu darba grupas rekomendācijas (t.s. "FATF rekomendācijas") Nr. 24 (juridiskās personas) un Nr. 25 (juridiskie veidojumi) Liene Ozola (Nozaru politikas departaments) Liene.Ozola@tm.gov.lv Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija, biedrība, Latvijas Pilsoniskā alianse, biedrība, Latvijas zvērinātu revidentu asociācija
Darba grupa MONEYVAL 6. novērtēšanas kārtai (2., 7. un 8. rīcības virzieni) Lai sagatavotos Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) 6. novērtēšanas kārtai, kā arī analizētu MONEYVAL 2. rīcības virzienu "Starptautiskā sadarbība", 7. rīcības virzienu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 8. rīcības virzienu "Konfiskācija" un Finanšu darījuma darba grupas (FATF) rekomendācijas Alvīne Paštore (Krimināltiesību departaments) Alvine.Pastore@tm.gov.lv Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija, biedrība, Latvijas zvērinātu revidentu asociācija
Ekspertu padome (Liepājas cietums) Lai atbilstoši tieslietu ministres 2023. gada 27. oktobra rezolūcijai Nr. 1-26/275 nodrošinātu veiksmīgu jaunā Liepājas cietuma darbības uzsākšanu un ar to saistīto pārmaiņu brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes sistēmā ieviešanu Vita Studente (Nozaru politikas departaments) Vita.Studente@tm.gov.lv Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA)
Pastāvīgā Administratīvā procesa likuma darba grupa Lai pilnveidotu administratīvā procesa regulējumu un piemērošanas praksi Guna Žvīgure (Valststiesību departaments) Guna.Zvigure@tm.gov.lv Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera
Juridiskās palīdzības administrācijas likvidācijas komisija Lai nodrošinātu sekmīgu Juridiskās palīdzības administrācijas likvidāciju Liene Kļaviņa (Tiesu sistēmas politikas departaments) liene.klavina@tm.gov.lv  
E-lietas programmas padome Lai nodrošinātu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1 "Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai" un investīcijas 2.1.2.1. "Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas, izmeklēšanas un tiesvedības procesu, kā arī soda izpildes un uzraudzības procesu un saistīto pakalpojumu digitālā transformācija" vadību Kristīne Miļevska (Tiesu sistēmas politikas departaments) Kristine.Milevska@TM.GOV.LV  
Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa   Izvērtēt dažādu institūciju sniegtos priekšlikumus Krimināllikuma grozījumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Krimināllikuma un ar to saistītajos normatīvajos aktos Indra Aizupe (Krimināltiesību departaments) Indra.Aizupe@tm.gov.lv  
Disciplinārlietu komisija   Izskatīt disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru un piemēro tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai un administratoram disciplinārsodu Disciplinārlietu komisijas darbu nodrošina un organizē Maksātnespējas kontroles dienests pasts@mkd.gov.lv Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija, biedrība
Valsts probācijas dienesta Konsultatīvā padome   Sekmēt institūciju optimālu sadarbību vienotas politikas īstenošanā probācijas jomā un aktualizēt esošo Valsts probācijas dienesta Konsultatīvās padomes sastāvu, saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 20. pantu, Ministru Kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 402 “Kārtība, kāda sasauc Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju sēdes un organizē padomju darbu, kā arī pieaicina citu institūciju pārstāvjus” 8. punktu Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments) Kristine.Kipena@TM.GOV.LV Celies, attīstības fonds, nodibinājums, Latvijas Pašvaldību savienība, biedrība, Resocializācijas un Integrācijas Asociācija, biedrība
Darba grupa Satversmes tiesas 2023. gada 23. februāra sprieduma lietā Nr. 2022-03-01 izpildei Lai  izstrādātu Satversmes tiesas 2023. gada 23. februāra sprieduma lietā Nr. 2022 03 01 izpildei nepieciešamos grozījumus Civilprocesa likumā un, ja nepieciešams, arī citos normatīvajos aktos Lauma Nagle (Tiesu sistēmas politikas departaments) lauma.nagle@tm.gov.lv Ārvalstu investoru padome Latvijā, biedrība, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera
Darba grupa likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā" izstrādei Lai apzinātu nepieciešamību pilnveidot normatīvo regulējumu un sagatavotu grozījumus Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā Dace Puķīte (Juridiskais departaments) Dace.Pukite@tm.gov.lv Latvijas Pašvaldību savienība, biedrība
Darba grupa labticīgā ieguvēja mantisko interešu aizsardzības regulējuma izstrādei Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 84. punktu izstrādātu likumprojektu, kas paredz regulējumu publiskā reģistrā reģistrētas mantas labticīgā ieguvēja mantisko interešu aizsardzībai gadījumos, kad noziedzīgi iegūta manta tiek atdota īpašniekam vai likumīgajam valdītājam Linda Upīte (Valststiesību departaments) Linda.Upite@tm.gov.lv  
Darba grupa par sankciju piemērošanas koordinēšanu valsts publiskajos reģistros Atbilstoši Ministru prezidenta A. K. Kariņa 2022. gada 14. marta rezolūcijai Nr. 2022-1.1.1./16-16 rastu risinājumu, lai valsts uzturētos īpašumu reģistros tiktu iekļauta un atjaunota informācija par īpašumu atrašanos sankciju subjektu īpašumā vai kontrolē TM valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristine.Pommere@tm.gov.lv  
Darba grupa informācijas avotu izstrādei finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Nodrošināt saistīto institūciju un organizāciju savlaicīgu un pilnvērtīgu iesaisti projekta "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai", ko finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu (turpmāk – projekts), ietvaros izdarīto secinājumu un izstrādāto rekomendāciju apspriešanā, kā arī pēc projekta īstenošanas turpinātu izstrādāto rekomendāciju ieviešanu Liene Ozola (Nozaru politikas departaments) Liene.Ozola@tm.gov.lv Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Kredītņēmēju asociācija, Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija, biedrība, Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība, biedrība, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera
Darba grupa audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas pilnveidošanai Pilnveidot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu Sanita Mertena (Valststiesību departaments) Sanita.Mertena@TM.GOV.LV, Indra Aizupe (Krimināltiesību departaments) Indra.Aizupe@tm.gov.lv Adventure Therapy Latvia, C Modulis, nodibinājums, Latvijas Pašvaldību savienība, biedrība, Latvijas Samariešu apvienība, biedrība, Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija, Resiliences centrs, Biedrība
Tieslietu ministrijas apbalvojuma "Cilvēks – cilvēkam" padome Apbalvojuma piešķiršana sodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem (izteikt atzinību un veicināt sabiedrības informētību par brīvprātīgā darbu sodu izpildes jomā).
Apbalvojums izveidots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019–2021)" ietvaros
Vita Studente (Nozaru politikas departaments) Vita.Studente@tm.gov.lv  
Latvijas pastāvīgā delegācija OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa   Atbilstoši ar Ministru kabineta 2016. gada 25. augustā rīkojumam Nr. 482 "Par kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās" noteiktajai kompetencei nodrošināt Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupā Zane Ozola (Krimināltiesību departaments) Zane.Ozola@tm.gov.lv  
Uzraudzības komiteja OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas izteikto rekomendāciju izpildē Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. augustā rīkojumam Nr. 482 "Par kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās" nodrošināt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas Latvijai izteikto rekomendāciju savlaicīgu izpildi Zane Ozola (Krimināltiesību departaments) Zane.Ozola@tm.gov.lv  
Darba grupa oficiālo publikāciju arhivēšanas iespēju izvērtēšanai un oficiāli publicējamas vispārējas nozīmes informācijas apzināšanai Izvērtēt publikāciju arhivēšanas iespējas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" atsevišķām publikāciju grupām, kuras satur personas datus, un apzināt vispārējas nozīmes informāciju, ko turpināt publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis",  Ilze Brazauska (Valststiesību departaments) Ilze.Brazauska@tm.gov.lv  
Telpu pielāgošanas Tieslietu mācību centra vajadzībām uzraudzības grupa Koordinēt telpu 11. novembra krastmalā 31, Rīgā pielāgošanas Tieslietu mācību centra vajadzībām procesu, nodrošināt tā atbilstību Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta nosacījumiem, lai uzsāktu Tieslietu mācību centra darbu ar 2025. gada 1. janvāri. Kristīne Miļevska (Tiesu sistēmas politikas departaments) Kristine.Milevska@TM.GOV.LV  
Darba grupa Ministru kabineta noteikumu projekta par sevišķo aizbildni izstrādei Lai izpildītu TM Vadības komitejas 2021. gada 28. jūnija sēdē nolemto par nepieciešamību izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par sevišķo aizbildni Natālija Pīlipa (Valststiesību departaments) Natalija.Pilipa@tm.gov.lv Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija
Darba grupa finanšu pratības kursu un to satura pilnveidei Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma kontekstā Lai atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa sēdes protokola Nr. 24 36. § 5. punktā noteiktajam pilnveidotu Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 15. pantā minēto finanšu pratības kursu iespējas Liene Ozola (Nozaru politikas departaments) Liene.Ozola@tm.gov.lv Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Kredītņēmēju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera
Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei   Izstrādāt grozījumus Komerclikumā un saistītajos normatīvajos aktos; izvērtēt citu institūciju izstrādātos priekšlikumus Komerclikuma grozījumiem; izvērtēt Eiropas Savienības tiesību aktu projektus komerctiesību jomā, kā arī Latvijas nacionālās pozīcijas par tiem Baiba Lielkalne (Civiltiesību departaments) Baiba.Lielkalne@TM.GOV.LV Ārvalstu investoru padome Latvijā, biedrība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera
Pastāvīgā darba grupa grozījumu izstrādei Civilprocesa likumā 1. nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Civilprocesa likumā un ar to saistītajos normatīvajos tiesību aktos;
2. izvērtēt Tieslietu ministrijas un citu institūciju izstrādātos priekšlikumus grozījumiem Civilprocesa likumā;
3. sekot līdzi citu ministriju un institūciju izstrādātajiem grozījumiem Civilprocesa likumā;
4. izskatīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Satversmes tiesas un citu tiesu pieņemtos nolēmumus attiecīgajā jomā un lemt par nepieciešamajiem pasākumiem normatīvo aktu vai to piemērošanas pilnveidošanai;
5. izskatīt citus ar civilprocesa jomu saistītus aktuālus jautājumus.
Linda Vaļte (Civiltiesību departaments) Linda.Valte@tm.gov.lv Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera
Administratīvās atbildības likuma pastāvīgā darba grupa Veicināt tiesību sistēmai atbilstošu un savstarpēji koordinēt grozījumu izdarīšanu Administratīvās atbildības likumā un nozaru likumos saistībā ar administratīvās atbildības jautājumiem, kā arī lai nodrošināt normatīvo aktu kvalitātes veicināšanu Liene Linde (Valststiesību departaments) Liene.Linde@tm.gov.lv Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas juristu apvienība, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera
Jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzraudzības komiteja Nodrošināt jaunā cietuma Alsungas ielā 29, Liepājā (jaunais Liepājas cietums) būvniecības procesu un tā uzraudzību Anda Smiltēna (TM valsts sekretāra vietniece) Anda.Smiltena@TM.GOV.LV  
Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome Veicināt korporatīvās pārvaldības kultūras attīstību Latvijas kapitālsabiedrībās.
1. izstrādāt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus kapitālsabiedrībām Latvijā (Korporatīvās pārvaldības kodekss);
2. skaidrot labas korporatīvās pārvaldības nozīmīgumu un veicināt labas korporatīvās pārvaldības izpratni un piemērošanu;
3. sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem korporatīvās pārvaldības jomā.
Baiba Lielkalne (Civiltiesību departaments) Baiba.Lielkalne@TM.GOV.LV  
Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padome Padome uzrauga tiesu ekspertīžu institūta reformas pasākumu īstenošanu Kintija Bajāre-Grīnberga (Tiesu sistēmas politikas departaments) Kintija.Bajare-Grinberga@tm.gov.l  
Fizisko personu datu aizsardzības konsultatīvā padome Sniegt valsts pārvaldes iestādēm metodisko palīdzību Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) ieviešanā un piemērošanā, veicināt vienotu sabiedrības un nozaru pārstāvju izpratni par Regulu un tās piemērošanas specifiku un lai veidotu līdzsvarotu tiesību jaunradi un attīstību datu aizsardzības jomā.
Apzināt Regulas interpretācijas un piemērošanas problemātiku un apspriest rīcības virzienus to novēršanai.
Olga Zeile (Nozaru politikas departaments) Olga.Zeile@tm.gov.lv Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, biedrība, Latvijas Pašvaldību savienība, biedrība, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera, Veselības aprūpes darba devēju asociācija (VADDA)
Pastāvīgā Kriminālprocesa likuma darba grupa Izvērtēt dažādu institūciju sniegtos priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likumā un ar to saistītajos normatīvajos tiesību aktos Indra Aizupe (Krimināltiesību departaments) Indra.Aizupe@tm.gov.lv  
Darba grupa Kriminālprocesa likuma C daļas "Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā" grozījumu izstrādei Izvērtēt dažādu institūciju sniegtos priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likuma C daļā "Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā", kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likuma C daļā "Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā" un ar to saistītajos normatīvajos tiesību aktos.
Līdz katra gada 15. janvārim iesniedz pārskatu par darba grupas darbu ministrijas valsts sekretāram.
Indra Aizupe (Krimināltiesību departaments) Indra.Aizupe@tm.gov.lv  
Kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa  Nodrošināt sistemātisku un efektīvu darbu pie Latvijas Sodu izpildes kodeksa grozījumu izstrādes un kriminālsodu un apcietinājuma izpildes normatīvā regulējuma un prakses pilnveidošanu, analizējot kriminālsodu un apcietinājuma izpildes problēmas. 

1. izskatīt Tieslietu ministrijas un citu institūciju izstrādātos priekšlikumus grozījumiem kriminālsodu un apcietinājuma izpildi reglamentējošajos normatīvajos aktos;
2. izskatīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Satversmes tiesas un citu tiesu pieņemtos nolēmumus attiecīgajā jomā un lemt par nepieciešamajiem pasākumiem normatīvo aktu vai to piemērošanas pilnveidošanai;
3. izskatīt citus kriminālsodu un apcietinājuma izpildes jomas aktuālus jautājumus.
Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments) Kristine.Kipena@TM.GOV.LV Latvijas Cilvēktiesību centrs, biedrība, Latvijas Tiesnešu mācību centrs
Darba grupa maksātnespējas procesu saistīto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu pilnveidei Koordinēt maksātnespējas procesu saistīto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pilnveides darbu ar mērķi uzraudzīt Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas  uzturēšanu, pilnveidi un funkcionēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Sekretariāta funkcijas pilda Maksātnespējas kontroles dienests pasts@mkd.gov.lv  
Probācijas programmu licencēšanas komisija   Licencēt probācijas programmas, kas dod tiesības tās īstenot Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments) Kristine.Kipena@TM.GOV.LV  
Pastāvīgā darba grupa Civillikuma mantojuma tiesību daļas grozījumu izstrādei   Pēc nepieciešamības izstrādāt normatīvo aktu projektus mantojuma tiesību regulējuma pilnveidošanai Jānis Bērziņš (Civiltiesību departaments) Janis.Berzins@tm.gov.lv  
Intelektuālā īpašuma tiesību ekspertu darba grupa  Stiprināt esošo starpinstitucionālo sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību politikas jomā Liene Vindele (Nozaru politikas departaments) Liene.Vindele@tm.gov.l Ārvalstu investoru padome Latvijā, biedrība, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība, Datorprogrammu autortiesību apvienība, biedrība, Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas Latvijas Nacionālā grupa (AIPPI Latvia), LATREPRO, biedrība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija, Latvijas izgudrotāju biedrība, Latvijas izpildītāju un producentu apvienība (LAiPA), biedrība, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācija, biedrība, Latvijas Raidorganizāciju asociācija, biedrība, Latvijas skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība, biedrība, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera, Par legālu saturu, biedrība
Latviešu valodas ekspertu komisija   Sekmēt Valsts valodas likumā noteikto mērķu sasniegšanu — latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Sekretariāta funkcijas pilda Valsts valodas centrs pasts@vvc.gov.lv; Valststiesību departaments  
Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa Identificēt regulējuma maksātnespējas jomā nepilnības un apspriest to iespējamos risinājumus Liene Ozola (Nozaru politikas departaments) Liene.Ozola@tm.gov.lv Ārvalstu investoru padome Latvijā, biedrība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Kredītņēmēju asociācija, Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija, biedrība, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera
Darba grupa jauna Kriminālsodu izpildes likuma izstādei   Nodrošināt jauna Kriminālsodu izpildes likuma, kura saturs atbilstu esošajai kriminālsodu izpildes politikai un starptautiskajām cilvēktiesību prasībām kriminālsodu izpildes jomā, izstrādi Laura Šileikiste (Nozaru politikas departaments) Laura.Sileikiste@TM.GOV.LV  
Latvijas pastāvīgā delegācija Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (Varšavas konvencija) dalībvalstu sanāksmē Nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju dalībvalstu sanāksmē Alvīne Paštore (Krimināltiesību departaments) Alvine.Pastore@tm.gov.lv  
Komisija  PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai Noteikt PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu un masu kapu vietas; apkopot informāciju par PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma veiktajām represijām un masveida deportācijām; aprēķināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nodarītos zaudējumus Sandra Segliņa (Stratēģijas departaments) Sandra.Seglina@TM.GOV.LV, Administratīvais departaments  
Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa Eiropas Savienības Tiesas jautājumos   Nodrošināt informācijas apriti par Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā izskatāmajām aktuālajām lietām Jekaterina Davidoviča (Eiropas Savienības Tiesas departaments) Jekaterina.Davidovica@tm.gov.lv  
Rīcības komiteja valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā   Izstrādāt valsts nozīmes pasākumu nodrošināšanas un drošības plāna projektu un izvērtēt baznīcas iesniegto ar valsts nozīmes pasākumiem saistītu svētvietas uzturēšanas izdevumu detalizētu aprēķinu Olga Zeile (Nozaru politikas departaments) Olga.Zeile@tm.gov.lv  
Reliģijas lietu konsultatīvā padome  Veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību Jevgenija Kučāne (Nozaru politikas departaments) Jevgenija.Kucane@TM.GOV.LV  
Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome Konsultēt tieslietu ministru maksātnespējas jomas attīstības jautājumos, kā arī veicināt politikas veidošanu un īstenošanu maksātnespējas jautājumos Sekretariāta funkcijas pilda Maksātnespējas kontroles dienests (Denis Turčinskis) pasts@mkd.gov.lv Ārvalstu investoru padome Latvijā, biedrība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Kredītņēmēju asociācija, Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija, biedrība, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera

Kontaktdepartaments: Stratēģijas departaments, lietvediba.sd@tm.gov.lv