Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7. panta devīto daļu Tieslietu ministrija informē, ka trauksmes cēlēja iesniegtā ziņojuma izskatīšanas rezultātā Tieslietu ministrijas padotībā esošās iestādes darbībā konstatēti šādi pārkāpumi:


1) vienā no struktūrvienībām nodarbināto ikgadējās darba izpildes novērtēšanas process nenotika atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumu Nr. 494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" prasībām;

2) neefektīva personāla resursu pārvaldība, jo ilgāk par pusgadu pastāvēja divas amata vietas – viena ierēdņa amata vieta un viena darbinieka amata vieta, un konkurss uz ierēdņa amata vietu ilgstoši netika organizēts;

3) persona iecelta ierēdņa amatā, neizsludinot konkursu (pretendents pieteicies cita ierēdņa amata konkursa ietvaros), tādējādi pārkāptas Valsts civildienesta likuma 8. panta prasības.

(Publicēts: 04.12.2023.) 


Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7. panta devīto daļu Tieslietu ministrija informē, ka trauksmes cēlēja iesniegtā ziņojuma izskatīšanas rezultātā Tieslietu ministrijas padotībā esošās iestādes amatpersonas A un amatpersonas B darbībā konstatēts likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmās daļas pārkāpums, proti:

1) persona A piedalījās un uzvarēja konkursā uz amatu šajā iestādē, kura prasību izstrādē viņai tika lūgts viedoklis;

2) persona B sagatavoja iestādes vadītāja rīkojuma projektu par piemaksas noteikšanu personai B.

(Publicēts: 02.12.2022.) 


Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7. panta sesto daļu Tieslietu ministrija informē, ka Tieslietu ministrijā saņemtā trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rezultātā tika konstatēti un ir uzdots novērst virkni trūkumu elektroniskajā vadības sistēmā sagatavoto rīkojumu sagatavošanas procesā, tostarp atbildīgajām amatpersonām uzdots:

1) rast risinājumu iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai;

2) pilnveidot ministrijas darba kārtības noteikumus, lai normatīvi nostiprinātu pastāvošo praksi, kā elektroniskajā vadības sistēmā apstiprina rīkojumus;

3) pārskatīt procedūru, kādā veic izmaiņas elektroniskajā vadības sistēmā apstiprinātajos rīkojumos, un kārtību, kādā rīkojuma adresātu informē par veiktajām izmaiņām;

4) pārskatīt kārtību, kādā elektroniskajā vadības sistēmā ievada informāciju par rīkojumu.

(Publicēts: 04.02.2020.)