Konvencijas, kas regulē tiesiskās sadarbības jautājumus krimināltiesību jomā:

 1. Konvencija par savstarpēju izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību;
 2. Konvencija par vienkāršotu savstarpējās izdošanas procedūru Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību;
 3. Eiropas Savienības Dalībvalstu Nolīgums par tiesvedības nodošanu krimināllietās;
 4. Eiropas Padomes konvencija par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību;
 5. Eiropas Kopienas dalībvalstu konvencija par ārvalstu kriminālsodu izpildi;
 6. Eiropas Padomes Konvencija par savstarpējo palīdzību krimināllietās, tās papildu protokols un otrais papildu protokols;
 7. Eiropas Padomes konvencija par izdošanu, tās papildu protokols un otrais papildu protokols;
 8. Eiropas Padomes konvencija par tiesvedības nodošanu krimināllietās;
 9. Eiropas Padomes konvencija par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai;
 10. Eiropas Padomes konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju;
 11. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību;
 12. Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija;
 13. Konvencija par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un tās Protokols;
 14. Eiropas Padomes konvencija par informāciju par ārvalstu likumiem;
 15. Starptautiskā konvencija par cīņu pret teroristu rīkotajiem sprādzieniem;
 16. Starptautiskā konvenciju par cīņu pret terorisma finansēšanu;
 17. Starptautiskā konvencija pret ķīlnieku sagrābšanu;
 18. Konvencija par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta "c" apakšpunktu;
 19. Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūti;
 20. Eiropas Padomes konvencija par informāciju par ārvalstu likumiem.

Konvencijas, kas regulē tiesiskās sadarbības jautājumus civillietās:

 1. Hāgas konvencija civilprocesa jautājumos;
 2. Hāgas konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izmantošanu civilajos un komerciālajos jautājumos;
 3. Hāgas konvencija par pierādījumu pieprasīšanu civilajos un komerciālajos jautājumos;
 4. Ņujorkas konvencija par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu;
 5. Hāgas konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas atcelšanu;
 6. Eiropas Padomes konvencija par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu;
 7. Hāgas konvencija par bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem;
 8. Hāgas konvencija par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību;
 9. Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem;