Eiropas Komisija 2011.gada nogalē prezentēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Tiesiskuma programmu 2014.–2020. gadam un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Pamattiesību un pilsonības programmu 2014.–2020. gadam.  

 

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru tiek izveidota Tieslietu programma 2014. – 2020.gadam (Tieslietu programmas regula) un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru tiek izveidota Tiesību un pilsonības programma 2014. – 2020.gadam (Tiesību un pilsonības programmas regula). Jau drīzumā, februāra sākumā, Dānijas Prezidentūras vadībā  ES Padomē tiks uzsāktas dalībvalstu diskusijas par abu regulu saturu.

 

Regulu darbības laiks ir no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Regulas ir jumta dokumenti ES finanšu programmu īstenošanai tieslietu, tiesību un pilsonības jomā. Regulas paredz programmu mērķus, konkrētus sasniedzamos darbības mērķus, dalībniekus, programmām atvēlēto budžetu. Vienlaikus regulas paredz, ka, lai noteiktu programmu īstenošanas kārtību attiecībā uz katru nākamo gadu Eiropas Komisija izstrādā un pieņem darba programmu, īstenošanas aktu formā. Darba programmā, tostarp tiek paredzētas prioritātes attiecībā uz nākamajā periodā īstenojamām aktivitātēm.


Tieslietu programmas ietvaros izvirzītie īpašie mērķi:

- veicināt efektīvu, visaptverošu un konsekventu ES tiesību piemērošanu civiltiesiskās un krimināltiesiskās sadarbības jomās;
-  atvieglot pieeju tiesiskumam;
-  veikt preventīvus pasākumus un samazināt narkotisko vielu izplatīšanu.

Tiesību un pilsonības programmas ietvaros izvirzītie īpašie mērķi:

- veicināt to tiesību izmantošanu, kuras izriet no ES pilsonības;
- veicināt pretdiskriminācijas principa ieviešanu;
- sniegt ieguldījumu datu aizsardzības attīstībā;
- veicināt bērnu tiesību aizsardzību;
- veicināt patērētāju tiesību aizsardzību.

Latvijas pozīcija abu regulu kontekstā pašlaik atrodas izstrādes stadijā.