2007. gada 25. septembrī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padome apstiprināja īpašo programmu „Civiltiesības” 2007. – 2013. gadam, kuras projektu īstenošanas maksimālais laika termiņš ir 18 mēneši.
Programmas ietvaros atbalstāmas sekojošas prioritātes:
1) sekmēt tiesisko sadarbību, ar mērķi radīt Eiropas tiesiskuma telpu civillietās, pamatojoties uz savstarpēju atzīšanu un uzticēšanos;
2) veicināt šķēršļu likvidēšanu pienācīgai pārrobežu civillietu izskatīšanai dalībvalstīs.
3) uzlabot personu un uzņēmumu ikdienas dzīvi, dodot iespēju aizstāvēt savas tiesības visā Eiropas Savienībā, īpaši sekmējot tiesiskuma pieejamību;
4) uzlabot saskarsmi, informācijas apmaiņu un savstarpējās attiecības starp tiesu, valsts iestādēm un praktizējošajiem juristiem, lai uzlabotu viņu savstarpējo saprašanos.
Programmas mērķa grupa:
Praktizējošie juristi – tiesneši, prokurori, advokāti, juriskonsults, notāri, akadēmiskie un zinātniskie darbinieki, ministrijas ierēdņi, tiesu amatpersonas, tiesu izpildītāji, tiesu tulki un citi speciālisti, kas saistīti ar tiesu iestādēm civiltiesību jomā, kā arī nacionālās institūcijas un ES pilsoņi kopumā.
Pieejamais finansējums:
Projektiem plānotais pieejamais finansējums ir 3500 000 euro,
Minimālā iesniedzamo projektu pieteikumu summa nevar būt mazāka par 50 000 eiro un ne lielāka kā 200 000 euro.
Eiropas Komisijas nodrošinātais līdzfinansējums ir līdz 80% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām.
Partnerība:
Projekta izstrādē jāiesaista vismaz divas Eiropas Savienības dalībvalstis vai vismaz viena dalībvalstu kandidātvalsts, kā arī tieslietās praktizējošās personas no Dānijas, kuras var kopīgi organizēt projekta aktivitātes vai piedalīties tajās.
 
Projektu pieteikumus Eiropas Komisijā var iesniegt Eiropas Savienības dalībvalstu, kandidātvalstu un Rietumbalkānu valstu publiskās un privātās organizācijas, universitātes, pētījumu institūcijas, praktizējošo juristu juridiskās un tiesnešu mācību iestādes, starptautiskās organizācijas un nevalstiskās organizācijas.

Detalizēta informācija par Eiropas Komisijas izsludināto īpašo programmu „Civiltiesības” ir pieejama: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/civil/funding_civil_en.htm.


Tieslietu ministrijas izstrādātais Eiropas Komisijas programmas „Civiltiesības” 2007.gada darbības programmas projekts


„Civiltiesību jaunākās un nākotnes attīstības tendences Eiropas Savienības ietvaros”

Par projekta mērķi Tieslietu ministrija izvirzīja:
1) sekmēt tiesisko sadarbību, ar mērķi radīt Eiropas tiesiskuma telpu civiltiesībās, pamatojoties uz savstarpēju atzīšanu un uzticēšanos;
2) uzlabot saskarsmi, informācijas apmaiņu un savstarpējās attiecības starp tiesu un administratīvajām iestādēm, kā arī praktizējošajiem juristiem, lai uzlabotu viņu savstarpējo saprašanos.

Projekta mērķu sasniegšanai un atbilstoši Eiropas Komisijas programmas „Civiltiesības” darbības programmas nosacījumos noteiktajam, Tieslietu ministrija piesaistīja vairākus sadarbības partnerus:
 Rīgas Juridiskā augstskola;
 Lord Slynn of Hadley European Law Foundation;
 The University of Genoa;
 „Corporate Harmony” Ltd.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:
1) Starptautiska konference „Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde pārrobežu ģimenes lietās”:
 ilgums – divas dienas;
 dalībnieku skaits – 100 personas;
 mērķa grupa – tiesneši, Bāriņtiesas ierēdņi, kompetento iestāžu darbinieki, ministriju darbinieki un citi speciālisti, kuru darba joma saistīta ar ģimenes tiesībām;
 bukletu izstrāde.
2) Starptautisks apmācību kurss „Jaunākās attīstības tendences Eiropas Savienības instrumentos, kas nosaka piemērojamo likumu”:
 ilgums – vienas dienas kursi;
 četri kursi – divi kursi tiesnešiem un divi kursi advokātiem/juristiem;
 dalībnieku skaits – 120 personas;
 mērķa grupa – tiesneši, advokāti un juristi;
3) Starptautisks apmācību kurss „Pārrobežu tiesvedība civillietās – Eiropas maksājuma rīkojums un Eiropas procedūra maza apmēra prasībām”:
 ilgums – vienas dienas kursi;
 četri kursi – divi kursi tiesnešiem, viens kurss advokātiem/juristiem un viens kurss tiesu izpildītājiem;
 dalībnieku skaits – 120 dalībnieki.
 mērķa grupa – tiesneši, advokāti/juristi, tiesu izpildītāji un ministrijas darbinieki.
4) Starptautiska konference „Nereģistrētās partnerattiecības Eiropas Savienībā””
 ilgums – divu dienu konference (lekcijas un diskusijas);
 dalībnieku skaits – 50 personas;
 mērķa grupa – tieslietu un administratīvajā nozarē strādājošie speciālisti, advokāti, juristi un citi speciālisti, kuru darba joma ir saistīta ar neprecēto pāru īpašumu jautājumiem.
5) Starptautisks seminārs „Praktizējošo juristu apmācība meditācijas metodēs” un semināra video ieraksts:
 ilgums – vienas dienas semināri;
 dalībnieku skaits – 50 personas katrā seminārā;
 divi semināri – par ģimenes meditāciju un par meditāciju komercstrīdos;
 mērķa grupa – tiesu darbinieki, advokāti, notāri, ģimenes konsultanti, komersantu pārstāvji, tai skaitā apdrošināšanas iestādes, nevalstisko organizāciju pārstāvji un lektori.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas Rīgā. Plānots, ka tajās piedalīsies vieslektori un dalībnieki no ārvalstīm.
Projekta ieviešana uzsākta 2009.gada maija mēnesī un 2010.gada aprīlī projekts tiks pabeigts. Tā ieviešanas ilgums ir 12 mēneši.