Pēc tam, kad pārrobežu lietas piekritība jeb jurisdikcija un piemērojamās tiesību normas noskaidrotas, lietas dalībnieki var izvēlēties viņu tiesvedībai piemērotāko lietas izskatīšanas kārtību. Kā alternatīva nacionālajam procesam Eiropas Savienībā pieejamas arī t.s. Eiropas procedūras.

Lietās, kurās prasījuma summa ir salīdzinoši neliela, tiesvedības izmaksas, ilgums un ar to saistītie sarežģījumi bieži vien potenciāli tiesvedībā iesaistītām personām mazina vēlmi uzsākt tiesāšanās procesu, jo īpaši, ja parādnieks ir citā valstī.  Izmaksas pārrobežu tiesvedībā var pārsniegt paša prasījuma summu. Var nākties saskarties ar papildu tulkošanas un ceļošanas izdevumiem. Lai vienkāršotu, paātrinātu un samazinātu izmaksas tiesvedībā, kas saistīta ar maza apmēra prasījumiem un veicinātu arī nelielu summu atgūšanu no parādniekiem Eiropas Savienības ietvaros, 2007. gada 11. jūlijā ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (turpmāk – Regula).

Ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām saprot speciālu procesuālu kārtību maza apmēra prasības izskatīšanai, kura detalizēti noteikta regulā. Viss process pamatā ir balstīts uz standartizētu veidlapu aizpildīšanu un to pārsūtīšanu starp kompetento tiesas iestādi un lietas dalībniekiem. Veidlapas izmantojamas, piemēram, prasības pieteikumam, tiesas pieprasījumam papildināt prasības pieteikumu, atbildei uz prasības pieteikumu, tiesas pieņemtā sprieduma apliecinājumam. Visas veidlapas ir pieejamas ne vien Eiropas e-tiesiskuma portāla attiecīgajā sadaļā, bet arī tiesās, kuras ir kompetentas Eiropas procedūras maza apmēra prasībās ietvaros. Latvijā tās ir vispārējās jurisdikcijas tiesas, savukārt ārvalsts kompetento tiesu ir iespējams ērti atrast, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portāla meklēšanas rīku.

Kopš 2017. gada 14. jūlija attiecībā uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra regula (ES) 2015/2421, ar kuru groza Regulu un regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru.

Saskaņā ar minētajiem Regulas grozījumiem Eiropas procedūru maza apmēra prasībām piemērojama pārrobežu civillietā vai komerclietā, ja prasības summa tad, kad prasības pieteikuma veidlapa ir saņemta tiesā, kurai ir jurisdikcija, nepārsniedz EUR 5 000, neņemot vērā visus procentus, izdevumus un izmaksātas summas.

Eiropas maza apmēra prasību procedūra:

  • procedūra sākas ar prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā, kurai ir jurisdikcija strīda izšķiršanai. Jurisdikcija tiek noteikta saskaņā ar attiecīgiem Eiropas Savienības instrumentiem tiesiskās sadarbības jautājumos civillietās un komerclietās – pamatā Briseles Ibis regulas noteikumiem. Prasību prasītājs var celt, nosūtot aizpildītu prasības pieteikuma veidlapu pa pastu vai elektroniski, tādējādi nemaz neizbraucot no savas valsts;
  • viss turpmākais tiesvedības process pamātā tiek balstīts uz Regulas pielikumā pievienotu standartizētu veidlapu aizpildīšanu un to pārsūtīšanu starp kompetento tiesas iestādi un lietas dalībniekiem. Tikai tiem procesuālajiem jautājumiem, kas nav izklāstīti Regulā, piemērojami valsts tiesību akti;
  • ja tiesa atzīst par nepieciešamu lietu izskatīt mutvārdu procesā, tiesas sēde var tikt organizēta, izmantojot jebkuru piemērotu distances saziņas tehnoloģiju, piemēram, videokonferenci.
  • pēc lietas izskatīšanas tiek pasludināts tiesas spriedums. Dalībvalstu ziņā ir paredzēt, vai un kādos termiņos par spriedumu, kas pieņemts Eiropas maza apmēra prasību procedūras ietvaros, var iesniegt apelācijas sūdzību;
  • lai spriedums, kas pieņemts Eiropas maza apmēra prasību procedūras ietvaros, būtu automātiski izpildāms citā dalībvalstī, tiesa pēc puses lūguma izdod apstiprinājumu šim spriedumam, izmantojot D veidlapu. Pēc puses lūguma tiesa šo apliecinājumu izdod, izmantojot veidlapu, kas ir citā Eiropas Savienības iestāžu oficiālajā valodā;
  • apstiprināts spriedums citās dalībvalstīs ir izpildāms bez jebkādiem starpposmiem, un tam nav vajadzīgs iesniegt pieteikumu par izpildes pasludināšanu. Tas var tikt izpildīts citā dalībvalstī bez iespējas parādniekam iebilst pret izpildi. Sprieduma izpildes procesu, ciktāl to neierobežo Regulas noteikumi, regulē izpildes dalībvalsts tiesību akti. Latvijā spriedumu, kas pieņemts Regulas kārtībā, izpilda saskaņā ar Civilprocesa likuma E daļu (Tiesas spriedumu izpilde).

Daudzas dalībvalstis ir ieviesušas vienkāršotas procedūras maza apmēra prasībām ar nacionālo tiesību aktu palīdzību.  Eiropas maza apmēra prasību procedūra šīs nacionālās procedūras neietekmē, jo to piemēro tikai pārrobežu civillietās un komerclietās.

Regulu piemēro kopš 2009. gada 1. janvāra.

Regula ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju. Regulas pielikumu veidlapas un citu dalībvalstu saskaņā ar regulas 25. pantu paziņotā informācija pieejama e-tiesiskuma portāla sadaļā Eiropas Tiesiskās sadarbības atlants civillietās.

Eiropas e-tiesiskuma porta sadaļā "Eiropas Tiesiskā sadarbības tīkla publikācijas" citu starpā pieejama arī lietotājiem ērta praktiskā rokasgrāmata par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.