Latvijas sabiedrība ir aicināta līdzdarboties Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu (turpmāk - pamatnostādnes) sagatavošanas procesā, sniedzot savus priekšlikumus par dokumenta saturu un attīstību. Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” „Publiskās apspriešanas” publicētas šādas pamatnostādņu sadaļas: 1) Situācijas raksturojums; 2) Sasaiste ar nacionālajiem un starptautiskajiem normatīviem un tiesību aktiem, ka arī citiem attīstības plānošanas dokumentiem; 3) Problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku; 4) Sabiedrības integrācijas politikas pamatprincipi; 5) Sabiedrības integrācijas politikas mērķi; 6) Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji to sasniegšanai; 7) Rīcības virzieni un turpmākās rīcības plānojumā paredzētie uzdevumi un pasākumi; 8) Sabiedrības integrācijas politikas institucionālais ietvars un ieviešanas koordinācija; 9) Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība.  Īpaši aicinām izteikt savus priekšlikumus par rīcības plānojumā paredzētiem uzdevumiem un pasākumiem, kā arī par politikas rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem to sasniegšanai.